AA
Witboek inzake voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (48)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Veel EU-lidstaten hebben de publieke financiering van wetenschappelijk onderzoek de afgelopen decennia fors teruggeschroefd. Daardoor zijn wetenschappers voor de financiering van hun onderzoek gedeeltelijk afhankelijk van het bedrijfsleven. Deze afhankelijkheid kan de geloofwaardigheid van onderzoekers en van de adviezen die ze geven beïnvloeden (onderdeel 41).

1. Op welke wijze zal de Commissie de onafhankelijkheid van de Europese wetenschappers waarborgen?

2. Kan de Commissie zich terugvinden in het voorstel om een maximumdrempel vast te stellen voor de privéfinanciering van wetenschappelijk onderzoek? Zo ja, op welke wijze zal de Commissie een dergelijke maximum- respectievelijk minimumdrempel voor privé- en publieke financiering vaststellen? Zo neen, is de Commissie van oordeel dat privéfinanciering geen effect heeft op de onafhankelijkheid van wetenschappers?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?