AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (43)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Commissie wil een hoog niveau van consumentenbescherming en het consumentenvertrouwen herstellen en handhaven (onderdeel 29 e.v.). Het instellen van een Europese Voedselautoriteit moet hiertoe bijdragen. De Commissie kiest niet voor een Agentschap naar Amerikaans model. De regelgevende comités met vertegenwoordigers van de lidstaten blijven verantwoordelijk voor de voorbereiding en het nemen van besluiten. Besluitvorming inzake voedselveiligheid blijft dus beïnvloed worden door andere overwegingen dan wetenschappelijke.

Moeten de regelgevers, in casu de comités met vertegenwoordigers van de lidstaten, verplicht verantwoording af te leggen wanneer hun besluiten afwijken van het wetenschappelijk advies? Zo ja, op welke wijze dient deze verantwoording volgens de Commissie te gebeuren? Zo neen, waarom acht de Commissie het niet noodzakelijk dat de regelgevende comités hun afwijkende besluiten publiek verantwoorden?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?