AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (42)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Het witboek geeft drie redenen waarom risicomanagement niet binnen het mandaat van de Autoriteit valt (onderdeel 33). Impliciet wordt onder meer verondersteld dat het huidige besluitvormingsproces voorziet in een voldoende mate van democratische verantwoording en doorzichtigheid. Deze vaststelling strookt niet met de werkelijkheid. In de meeste lidstaten is er weinig democratische controle op de besluitvorming in regelgevende comités. Van de vergaderingen van de regelgevende comités zijn meestal geen agenda's, vergaderstukken en verslagen beschikbaar. De huidige besluitvorming is dus ondoorzichtig.

Zal de Commissie initiatieven nemen om de democratische controle op de regelgevende comités te vergroten? Zo ja, welke? Zo neen, waarom staat zij afkerig tegenover democratische controle op de regelgevende comités?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?