AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (41)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De bestaande wetgeving is niet coherent. Er is volgens de Commissie behoefte aan een herziening van de voedselwetgeving (onderdeel 64). Waarnemers stellen dat de bestaande wetgeving voor levensmiddelen vooral tot stand is gekomen als reactie op de eenheidsmarkt. Een herziening van de wetgeving dient gebaseerd te zijn op eenduidige principes.

Is de Commissie bereid een algemene EU-levensmiddelenwet uit te werken die de volledige voedselketen dekt? Zo neen, waarom en op basis van welke argumenten wijst de Commissie de totstandkoming van een algemene EU-levensmiddelenwet af? Zo ja, op welke termijn kan een dergelijke EU-levensmiddelenwet tot stand komen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?