AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (39)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Een goede afbakening tussen de verschillende groepen producten die in diervoeder gebruikt worden, is noodzakelijk. Grijze zones zijn ongewenst. Op termijn mag in de EU geen gebruik worden gemaakt van antibiotica als groeibevorderaar indien deze antibiotica worden gebruikt als medicijn bij mens en dier.

1. Mogen antibiotica die niet therapeutisch worden gebruikt bij mens en dier, in tegenstelling tot de andere antibiotica, wel gebruikt worden in diervoeder?

2. Zal de Commissie bijkomend onderzoek (laten) verrichten naar het risico van antibioticagebruik in veevoer?

3. Zal de Commissie zich op internationaal niveau inzetten voor een harmonisatie van de regelgeving inzake antibiotica, gezien het concurrentieverstorende effect ervan? Zo neen, welk beleid zal de Commissie volgen als Europese producenten nadeel ondervinden omdat ze bepaalde middelen niet mogen gebruiken?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?