AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (35)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Slechts voor een paar contaminanten bestaan specifieke eisen op EU-niveau. Er is veel regelgeving op nationaal niveau (onderdeel 73). Dit leidt tot ongelijkheid in de gezondheidsbescherming van consumenten binnen de EU, maar ook tot praktische problemen voor de controleautoriteiten en voor de industrie. Er is behoefte aan normen voor contaminanten in de gehele keten vanaf veevoeder tot eindproduct. Het is een prioriteit om de wetenschappelijke basis vast te stellen voor het vastleggen van deze limieten.

1. Welke plannen heeft de Commissie met betrekking tot de normen voor contaminanten?

2. Voor welke contaminanten wil de EU limieten vastleggen?

3. Hoe legt de Commissie haar prioriteiten vast?

4. Overweegt de Commissie om de Autoriteit in de toekomst de bevoegdheid te geven limieten vast te leggen voor contaminanten? Zo neen, wie zal dan de bevoegdheid krijgen om dergelijke limieten vast te leggen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?