AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (34)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De vergunningsprocedure voor het op de markt brengen van "novel foods" moet volgens de Commissie worden verduidelijkt en transparanter worden gemaakt. Uitzonderingen moeten worden herzien. De Commissie zal een uitvoeringsverordening aannemen om de procedures van de Novel Food-verordening te verduidelijken. Ze zal ook een voorstel indienen om deze verordening te verbeteren en in overeenstemming te brengen met het herziene regelgevend kader van richtlijn 90/220/EEG. Verder moeten de etiketteringsvoorschriften voor "novel foods" voltooid en geharmoniseerd worden.

1. In welk opzicht zal de vergunningsprocedure voor "novel foods" veranderen?

2. Zullen er meer producten onder de toepassingssfeer van de verordening vallen? Zo ja, welke?

3. Wat wordt de rol van de Voedselautoriteit bij de beoordeling van "novel foods"?

4. Moeten identieke ingrediënten afkomstig van ggo's in de toekomst geëtiketteerd worden?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?