AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (3)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De bestaande procedures om wetgeving aan te passen aan technische en wetenschappelijke vooruitgang zijn niet altijd bevredigend (onderdelen 82-83). De procedures zijn vaak omslachtig, verschillende comités zijn erbij betrokken, er gelden verschillende modaliteiten en de ambtelijke ondersteuning is beperkt en versnipperd.

Betere coördinatie is nodig om te garanderen dat voedselveiligheidszaken adequaat worden aangepakt. Dit kan gerealiseerd worden door het gebruik van één enkele regelgevende procedure voor gedelegeerde wetgeving, één afzonderlijke managementprocedure voor het nemen van afzonderlijke beslissingen en één spoedprocedure voor alle dringende zaken over voedselveiligheid.

Zal de Commissie de verantwoordelijkheden over gedelegeerde wetgeving, de managementprocedure en de spoedprocedure concentreren bij DG Sanco met het oog op een betere coördinatie van de voedselveiligheidszaken? Zo neen, waarom kant de Commissie zich tegen een concentratie van de bevoegdheden over voedselveiligheid bij DG Sanco? Zo ja, a) op welke wijze en binnen welke termijn zal de Commissie zo'n concentratie realiseren en b) in welk opzicht verandert de bevoegdheidsverdeling tussen Commissie en lidstaten door het recente besluit over comitologie?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?