AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (29)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Er is behoefte aan de bestaande wetgeving inzake voedselcontrole te verduidelijken en bij te werken, alsmede te garanderen dat alle stadia in de productieketen worden gedekt. Bepaalde gedetailleerde eisen voor vleesinspectie moeten worden herzien (onderdeel 85).

Zal de Commissie de klemtoon bij de vleesinspectie verschuiven van de rourinematige controle van eindproducten naar procescontrole? Zo ja, heeft de Commissie reeds stappen in die richting gezet? Zo neen, waarom staat de Commissie weigerachtig tegenover deze accentverschuiving?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?