AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (28)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De bestaande wetgeving staat toe dat lidstaten kosten in rekening brengen voor de controle van producten van dierlijke herkomst (onderdelen 86-87). Er is geen uniformiteit bij het vaststellen en opleggen van een bijdrage. De herziening van de wetgeving zal erin voorzien dat de toepassing van dit principe zal worden uitgebreid naar andere terreinen.

Of producenten moeten meebetalen aan de officiële controle van hun producten is een oude vraag. Als dit principe ongelijk wordt toegepast leidt het tot concurrentieverstoring. Sommigen menen dat voedselcontrole een kerntaak van de Staat is en derhalve geheel met algemene middelen moet worden betaald om elke schijn van belangenvermenging te vermijden.

Is de Commissie voorstander van een volledige publieke financiering van officiële controles? Zo neen, welk financieringsmechanisme geniet de voorkeur van de Commissie? En op welke wijze zal de Commissie dan vermijden dat de financiering van officiële controles leidt tot concurrentieverstoring omdat de verschillende lidstaten andere financieringsmechanismen hanteren?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?