AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (23)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Gezondheidsclaims blijven verboden (onderdeel 101). Voorgesteld wordt evenwel te overwegen of "functionele claims" en "voedingskundige claims" geïntroduceerd kunnen worden. Ook wil de Commissie bekijken of de voedingswaarde-etiketteringsrichtlijn moet worden aangepast. "Functionele claims" verwijzen naar het beter functioneren van lichaamsfuncties.

1. Is de Commissie van plan regels op te stellen voor "functionele claims"? Zo ja, welke zullen de krachtlijnen zijn van deze maatregelen? Zo neen, ontstaat dan geen vacuüm inzake de vermelding van allerlei "claims"?

2. Zal de Commissie haar ontwerpvoorstel van 1993 met betrekking tot voedingskundige claims opnieuw voorleggen? Zo ja, wanneer? Zo neen, werkt de Commissie bij voorkeur aan een allesomvattende regeling voor de onderscheiden "claims"?

3. Wil de Commissie de verplichte voedingswaarde-etikettering voor alle levensmiddelen en/of het aantal items uitbreiden van vier tot acht? Zo neen, welke wijzigingen worden dan aangebracht in deze etikettering?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?