AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (20)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.) Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De EVA adviseert, verzamelt informatie en communiceert, maar heeft geen wetgevende en regelgevende bevoegdheden. Bij crisissituaties neemt de Commissie, die ook verantwoordelijk blijft voor het toezicht op de controle, maatregelen. De EVA gaat samenwerken met nationale instanties en moet daarbij een leidende rol spelen. Zij krijgt echter geen bevoegdheden wanneer er verschillen van inzicht bestaan.

Primaire Europese wetgeving wordt aangenomen door de Raad en het Europees Parlement. De Commissie en de regelgevende Comités zijn verantwoordelijk voor gedelegeerde wetgeving die is gebaseerd op de primaire wetgeving. Het EU-Verdrag laat niet toe dat een onafhankelijke Autoriteit, zoals de voorgestelde Europese Voedselautoriteit, bevoegdheden krijgt voor gedelegeerde wetgeving.

1. Is de Commissie van oordeel dat de Europese Voedselautoriteit (EVA) op termijn de bevoegdheid moet krijgen voor het vaststellen van gedelegeerde wetgeving, bijvoorbeeld inzake de toelating van "novel foods" en de bepaling van maximale residuwaarden voor pesticiden en contaminanten?

2. Heeft de Commissie stappen gezet om ervoor te zorgen dat de EVA de bevoegdheid krijgt voor gedelegeerde wetgeving? a) Zo ja, welke initiatieven werden reeds genomen en welke bijkomende stappen zal de Commissie zetten om ervoor te zorgen dat de EVA de bevoegdheid krijgt voor gedelegeerde wetgeving? b) Zo neen, is de Commissie gekant tegen de toekenning van de bevoegdheid voor gedelegeerde wetgeving aan de EVA en welke argumenten schuift ze daarvoor naar voren?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?