AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (2)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Is er op EU-niveau een scenario voorhanden met maatregelen voor het geval zich een kernongeluk in of nabij de EU voordoet? Zo ja, welke zijn de krachtlijnen van deze maatregelen? Zo neen, zal de Commissie alsnog een actieprogramma voor kernongelukken uitwerken?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?