AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (18)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De bestaande wetenschappelijke comités zijn vrij zwaar belast en vragen aandacht voor het tijdsbeslag van hun adviserende werkzaamheden (onderdeel 22 e.v.). De op te richten Voedselautoriteit moet oog hebben voor dit probleem. De aanwerving van voldoende gekwalificeerd personeel binnen de Autoriteit kan ertoe bijdragen dat de wetenschappelijke advisering beter en sneller verloopt.

1. Hoe zal de Commissie de periode overbruggen voorafgaand aan de oprichting en de inwerkingtreding van de Autoriteit?

2. Hoe zal de Commissie de taakverdeling regelen tussen de staf van de Autoriteit en de adviserende comités?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?