AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (17)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Het Witboek geeft drie redenen waarom risicomanagement niet binnen het mandaat van de autoriteit valt (onderdeel 33). Zo schrijft het EU-Verdrag voor dat de controlefunctie en de wetgevende bevoegdheden behoren tot de verantwoordelijkheid van de Commissie.

Is de Commissie voornemens de kwestie van de controlefunctie en de gedelegeerde wetgeving voor de Voedselautoriteit op de agenda te plaatsen van de komende Intergouvernementele Conferentie (IGC) zodat oplossingen voor de langere termijn aan de orde kunnen komen? Zo neen, acht de Commissie het niet nodig dat de Voedselautoriteit op termijn een controlefunctie en de bevoegdheid voor gedelegeerde wetgeving krijgt?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?