AA
Werking van het ECIP-programma

Het "European Community Investment Partners"-programma (ECIP) is het financiële instrument dat sinds september 1988 financiële bijstand verleent aan 60 ontwikkelingslanden in Azië, Latijns-Amerika, het Middellandse-Zeegebied en aan Zuid-Afrika (de zogenaamde ALAMEDSA-groep). Het ECIP-progamma wordt voorzien van zeer ruime financiële middelen. Waakzaamheid bij het beheer ervan is dus zeker geboden. De Europese Rekenkamer signaleerde reeds in haar jaarverslag van 1993 een aantal onregelmatigheden.

Recentelijk gaf de Europese Commissie toe dat er onderzoek werd verricht naar een aantal tekortkomingen bij ECIP. Het Duitse weekblad STERN onthulde begin augustus 1999 dat 42 miljoen euro zoek zijn. Het weekblad stelt zich ter zake vragen bij de rol van commissaris Marín en de betrokkenheid van een hoge Europese ambtenaar.

1. Kan de Commissie mij een volledig overzicht bezorgen van alle projecten die door het ECIP-programma gesteund werden, met vermelding van de meewerkende partners, zowel van EU-kant als van het begunstigde land? Kan de Commissie mij tevens meedelen wat de stand van zaken is bij het onderzoek naar het beheer van het ECIP-programma? Kan de Commissie mij uitleggen waarom dit onderzoek pas recentelijk werd gestart?

2. Kan de Commissie mij meedelen welke stappen zij ondernam naar aanleiding van de opmerkingen van de Europese Rekenkamer (verslag 1993) over het ECIP-programma? Zo zij geen stappen ondernam, wie daarvoor verantwoordelijk was? Zo zij wel stappen ondernam, welk gevolg er aan die stappen gegeven werd?

3. Kan de Commissie mij meedelen of er een onderzoek loopt naar de betrokkenheid van ambtenaren, i.c. de door Stern genoemde ambtenaar? Zo ja, wat de stand van zaken is in dit onderzoek? Zo neen, of zij alsnog van plan is een dergelijk onderzoek te starten?

4. Kan de Commissie mij meedelen sinds wanneer de betrokken Commissaris op de hoogte was van mogelijke malversaties?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?