AA
Voorrang internationaal recht op EU-richtlijn en naleving verdragsrechtelijke bepalingen m.b.t. de IJzeren Rijn

De verhoging van het budget voor Trans-Europese Netwerken bevestigt het belang ervan voor de Europese Unie. Zowel de aanleg van nieuwe als de modernisering van bestaande vervoersinfrastructuur komen in aanmerking voor medefinanciering. Het IJzeren Rijn-dossier verdient in dit opzicht de bijzondere aandacht van de Commissie. Krachtens artikel 12 van het Belgisch-Nederlands Scheidingsverdrag (19 april 1839) en de daaruit voortvloeiende Belgisch-Nederlandse verdragen van 5 november 1842 en 13 januari 1873 (het zogenaamde IJzeren Rijn-verdrag) heeft België recht op een verbinding over het Nederlandse kanton Sittard tot aan de Duitse grens. Dit internationaal doortochtrecht werd tussen 1869 en 1879 geconcretiseerd met de aanleg van de allereerste grensoverschrijdende spoorverbinding in Europa. Na WO I en WO II raakte de IJzeren Rijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied echter in onbruik. Momenteel belemmert de Nederlandse overheid een heringebruikname van deze internationale spoorverbinding op basis van nationale wetgeving.

1. Erkent de Commissie dat België krachtens artikel 12 van het Belgisch-nederlands Scheidingsverdrag (19 april 1839) en de daaruit voortvloeiende Belgisch-Nederlandse verdragen van 5 november 1842 en 13 januari 1873 recht heeft op een verbinding over het Nederlandse kanton Sittard tot aan de Duitse grens?

2. Is de Nederlandse milieuwetgeving, in uitvoering van de habitatrichtlijn, ondergeschikt aan de hierboven genoemde internationale verdragen vermits één van de contractanten van het Belgisch-Nederlands Scheidingsverdrag (Rusland) geen EU-lidstaat is? (N.B.: Het Verdrag van Wenen bepaalt immers uitdrukkelijk dat internationaal recht voorrang heeft op nationaal recht).

3. Zal de Commissie, gezien de antwoorden op vragen 1 en 2, de Nederlandse overheid verzoeken haar verdragsrechtelijke verplichtingen na te leven, temeer daar de realisatie van de IJzeren Rijn kadert in het algemeen beginsel van de Gemeenschapstrouw? Zo neen, waarom niet?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?