AA
Vertaling van de geharmoniseerde normen die voortvloeien uit de liftrichtlijn in de elf officiële EU-talen

Op 1 juli 1999 is de Europese richtlijn 95/16/EG(1) van 29 juni 1995 verplicht van toepassing op alle nieuwe liften. Van 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1999 was deze richtlijn louter richtinggevend. De richtlijn werd in Belgische regelgeving omgezet met behulp van het koninklijk besluit (KB) van 10 augustus 1998 betreffende liften (Belgisch Staatsblad van 11 september 1998). Dit koninklijk besluit is dus nu verplicht voor alle nieuwe liften in de Belgische federatie.

De vertaling van de geharmoniseerde normen die voortvloeien uit de Europese richtlijn in de elf officiële talen van de Europese Unie laat evenwel te wensen over. Totnogtoe bestaan de normen slechts in drie van de elf officiële EU-talen, namelijk Duits, Engels en Frans. Deze situatie leidt tot discriminatie tussen de liftenbouwers in de 15 EU-lidstaten. Enkel degenen die over een Duitse, Engelse of Franse versie van de geharmoniseerde normen beschikken, kunnen probleemloos nieuwe liften plaatsen. Anderstalige (Deense, Finse, Griekse, Italiaanse, Nederlandstalige, Portugese, Spaanse en Zweedse) liftenbouwers staan in de kou omdat ze niet over de correcte vertaling van de geharmoniseerde normen beschikken.

1. Is de Commissie van oordeel dat het gelijkheidsbeginsel in het gedrang komt door het niet vertalen van de geharmoniseerde normen voor liften in het Deens, Fins, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans en Zweeds? Zo ja, welke stappen zal de Commissie nemen om de technische normen die uit de liftrichtlijn voortvloeien, onverwijld in de 11 officiële talen van de Europese Unie te laten vertalen? Zo nee, op welke Europese rechtsbeginselen beroept de Commissie zich ter motivering van een beperkte vertaling (i.c. Duits, Engels en Frans) van de geharmoniseerde normen in de liftrichtlijn?

2. Is er sprake van een correcte uitvoering van de liftrichtlijn zolang de geharmoniseerde normen niet in de 11 officiële EU-talen werden vertaald? Zo ja, welke argumenten hanteert de Commissie om deze stellingname te staven? Zo nee, is de toepassing van de liftrichtlijn onmogelijk tot een vertaling beschikbaar is voor de anderstalige (Deense, Finse, Griekse, Italiaanse, Nederlandstalige, Portugese, Spaanse en Zweedse) liftenbouwers?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?