AA
Verordening met betrekking tot exclusieve afnameverplichtingen

Een nieuwe Europese verordening wil exclusieve afnameverplichtingen onmogelijk maken voor producten en diensten indien de betrokken leveranciers een marktaandeel hebben dat groter is dan 30 %. Met de voorgestelde verordening dreigen exclusiviteitscontracten evenwel de algemene en voor alles geldende norm te worden. Slechts weinig leveranciers hebben een marktaandeel dat groter is dan 30 %. Zo zullen caféhouders in de toekomst niet alleen voor hun dranken aan één leverancier worden gebonden, maar ook voor alle andere goederen en diensten die ze nodig achten.

1. Op grond van welke economische argumenten kwam bovengenoemde ontwerpverordening tot stand? Welke motivatie schuift de Commissie naar voren om een dergelijke verordening uit te vaardigen?

2. Beschikt de Commissie over een (gedetailleerd) overzicht van exclusieve afnameverplichtingen in de vijftien EU-lidstaten? zo ja, om welke exclusiviteitscontracten en welke marktaandelen (in procenten) gaat het? Zo neen, dreigt de verordening niet het tegenovergestelde effect te ressorteren, gezien de hoge 30 %-drempel die wordt gehanteerd?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?