AA
Verbod op Badge en BFDGE als coatinglaag voor blikjes

Onlangs heeft de Belgische federatie blikjes sardines en tonijn uit de handel laten verwijderen wegens de mogelijke schadelijkheid van de scheikundige vernislaag van de blikjes.

Uit analyses van de consumentenorganisatie Test-Aankoop bleek dat 50 à 65 % van het voedsel in de onderzochte blikken verontreinigd was met de chemische stoffen BADGE (Bisfenol-A-Dyglycidylether) en BFDGE (Bisfenol-F-Dyglycidylether).

BADGE wordt gebruikt als binnenste coatinglaag in blikjes. BFDGE is verwant aan BADGE, maar mag niet worden gebruikt in materiaal dat in contact komt met voedsel. Toch vond Test-Aankoop in 65 % van de onderzochte stalen BFDGE-sporen terug.


Vermits de invoer van blikjes sardines en tonijn zich niet beperkt tot de Belgische federatie, wil ik de Commissie de volgende vragen stellen:

1. Is de Commissie op de hoogte van gelijkaardige a) BADGE- en/of b) BFDGE-problemen in de andere lidstaten van de Europese Unie? Zo ja, welke maatregelen werden getroffen om verontreinigd svoedsel uit de handel te nemen? Zo neen, zal de Commissie de lidstaten verzoeken om nauwgezette controles uit te voeren met betrekking tot de aanwezigheid van BADGE en/of BFDGE in voedsel uit blik?

2. Werkt de Commissie aan een richtlijn om BADGE en BFDGE te verbieden als binnenste coatinglaag voor blikjes? Zo ja, welke zijn de krachtlijnen van deze richtlijn? Zo neen, is de Commissie bereid alsnog een verbod uit te vaardigen op het gebruik van BADGE en BFDGE als coatinglaag voor blikjes met voedsel, gezien het kankerverwekkende karakter van beide stoffen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?