AA
Snelheidsbeperking op Europese wegen - parlementaire vraag 2374/2015

Jaarlijks sterven 26.000 mensen op onze Europese wegen. Op basis van artikel 91, lid 1, onder c), van het VWEU hebben het Europees Parlement en de Raad de bevoegdheid "maatregelen die veiligheid van vervoer kunnen verbeteren" te nemen. Wetenschappelijk onderzoek heeft meermaals aangetoond dat hoge snelheid van voertuigen leidt tot verhoogde kans op ongelukken met een hoge materiële en immateriële schade: een derde van de fatale ongelukken is te wijten aan overdreven snelheid. Lagere snelheidsbeperkingen dringen zich op. Het zet ons bovendien op weg richting een koolstofarme economie. Een verlaging van de snelheidsbeperking van 120 naar 110 km/h zou al leiden tot een besparing van 18% brandstof.

Gezien het hoge aantal verkeersslachtoffers op Europese wegen en de strijd tegen de opwarming van de aarde, is het in het belang van alle Europeanen om de maximale snelheid van voertuigen wettelijk te limiteren. Toch weigert de Commissie vooralsnog hieromtrent krachtdadige voorstellen te lanceren.

  1. Is de Commissie bereid om een eerste stap te zetten door een voorstel te lanceren dat de maximale snelheid van voertuigen in Europa limiteert?
  2. Wat is de stand van zaken m.b.t. het onderzoek naar de efficiëntie van intelligente snelheidsregelaars (ISA) in voertuigen, en zal dit op termijn leiden tot een verplichte installatie van dergelijke systemen in alle Europese voertuigen?

 Antwoord van Commissaris Bulc

1. Naar schatting 30% van alle dodelijke ongevallen in de EU is te wijten aan te hard rijden. Deze ongelukken worden hoofdzakelijk veroorzaakt door onaangepaste snelheid, vaak in combinatie met het niet respecteren van snelheidsbeperkingen. Er is echter geen bewijs voorhanden dat een uniforme maximumsnelheid in de EU zou leiden tot meer verkeersveiligheid. Snelheidsbeperkingen op het wegennet worden door verschillende plaatselijke factoren beïnvloed, waaronder de geografische- en weersomstandigheden, het ontwerp van de wegen en de rijgewoonten, en kunnen dus beter worden vastgelegd op nationaal niveau. De Commissie erkent eveneens dat de maximumsnelheid een factor is die een rol speelt bij het brandstofverbruik en de CO2-emissies door het wegverkeer.

2. De Commissie heeft de effectiviteit van de wetgeving inzake snelheidsbegrenzers op zware bedrijfsvoertuigen geëvalueerd. De studie concludeerde dat intelligente snelheidsregelaars mogelijk bevorderlijk kunnen zijn voor de verkeersveiligheid.

Wat betreft de volgende stappen, zal de Commissie in het tweede semester van dit jaar informatie verstrekken aan het Europees Parlement en de Raad over de voordelen en de haalbaarheid van nieuwe technologieën en niet-gereguleerde functies inzake voertuigveiligheid (onder andere over intelligente snelheidsregelaars en hun kosteneffectiviteit). 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?