AA
Naleving van de nitraatrichtlijn door het Vlaamse Gewest

In het Vlaamse Gewest zal volgens de Vlaamse MilieuMaatschappij in het jaar 2000 dubbel zoveel mest zijn dan toegelaten. De totale mestproductie bedraagt 90.000 ton fosfaat en er is slechts plaats voor 50.000 ton. Hierdoor komt de naleving van de Europese nitraatrichtlijn tegen januari 2003 in het gedrang. Volledigheidshalve dient vermeld dat er reeds in '96 een fosfaatproductie was van 82 miljoen kilogram, waarvan 37 miljoen uit de rundveehouderij, 32 miljoen uit de varkenshouderij en 11 miljoen uit de pluimveehouderij. Daarbij kwam nog eens 5 miljoen kilogram kunstmest. De 700.000 kilogram fosfaat van schapen, geiten en nertsen werden in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.

1. Is de Commissie op de hoogte van de stijgende mestproductie in het Vlaamse Gewest? a) Zo ja, welke houding heeft de Commissie aangenomen ten opzichte van deze evolutie, gezien de negatieve gevolgen voor de naleving van de nitraatrichtlijn? b) Zo neen, hoe evalueert de Commissie de naleving van de nitraatrichtlijn in het Vlaamse Gewest?

2. Welke argumenten en standpunten heeft de Commissie aangehaald in haar recente brief aan de Belgische federatie met betrekking tot het al dan niet naleven van de Europese nitraatrichtlijn? Formuleert de Commissie in deze brief voorstellen en een tijdstabel om te komen tot de volledige en correcte naleving van de nitraatrichtlijn in de Belgische federatie, en in het bijzonder het Vlaamse Gewest? Zo ja, welke?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?