AA
Houding van de Raad ten opzichte van het project 'Europees Museum'

Tijdens het symposium "Museum for Europe" op 21 en 22 oktober, bijgewoond door Commissievoorzitter Romano Prodi, hebben enkele politici hun steun toegezegd aan een museum in het Europees Parlement. De kostprijs wordt geraamd op 1 miljard frank, waarvan het Europees Parlement, de Belgische federatie en de privé-sector elk één derde zouden betalen. Het historische beginpunt van de permanente tentoonstelling wordt het Rijk van Karel de Grote.

1. Is de Raad op de hoogte van het initiatief van de vzw Museum van Europa om een museum te huisvesten in het Europees Parlement, zoals kan worden afgeleid uit de aanwezigheid van de Commissievoorzitter op het symposium? Zo ja, wanneer, door wie en hoe werd de Raad geïnformeerd over dit project?

2. a) Welke doelstellingen heeft de vzw Museum van Europa met betrekking tot de bouw en het inhoudelijke concept van het museum kenbaar gemaakt aan de Raad?

b) Wie is volgens de vzw Museum van Europa verantwoordelijk voor het beheer en de organisatie van het museum?3. Heeft de Raad financiële of materiële steun toegezegd aan de vzw Museum van Europa om een museum onder te brengen in het Europees Parlement? Zo ja, om welke concrete toezeggingen gaat het (subsidies, huisvesting, mldr) en welke motivatie schuift de Raad naar voren om deze steun toe te kennen? Zo neen, waarom ziet de Raad af van steun aan de vzw Museum van Europa?

4. Onderschrijft de Raad de beslissing om het Rijk van Karel de Grote te beschouwen als het historische beginpunt van de permanente tentoonstelling in het museum? Zo ja, wordt op die manier dan geen afbreuk gedaan aan de belangrijke bijdragen van de Grieks-Romeinse beschavingen en Byzantium tot het Europese gedachtegoed, zoals de Griekse minister van cultuur heeft opgemerkt? Zo neen, welk inhoudelijk concept acht de Raad aangewezen om een correcte en volledige invulling te geven aan een Europees museum?

5. Zal de Raad de initiatiefnemers vezoeken de taalwetgeving van de Belgische federatie volledig en correct toe te passen in het museum, gezien deze wetgeving kan worden beschouwd als een vorm van wederzijds respect voor talen en culturen? Zo neen, waarom niet, vermits bij niet-toepassing van de taalwetgeving afbreuk wordt gedaan aan het wederzijds respect voor talen en culturen in de Belgische federatie?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?