AA
Gebruik van rioolslib als meststof in de landbouwsector

In diverse EU-lidstaten, waaronder de Belgische Federatie, wordt slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties gebruikt als meststof in de landbouwsector. Dit slib is meestal ernstig vervuild met zware metalen. Wetenschappelijk onderzoek (Adeline MONTCHARMONT, Les risques sanitaires liés à l'épandange des boues de stations d'épuration urbaines, Ecole nationale vétérinaire de Lyon, thèse numéro 31, 1999) toont ook aan dat rioolslib besmet kan zijn met bacteriën, virussen en parasieten. Beide vaststellingen noodzaken een diepgaander onderzoek en een aangepaste aanpak op alle beleidsniveaus.

1. In welke EU-lidstaten wordt slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties gebruikt als meststof in de landbouwsector?

2. In welke EU-lidstaten zijn beperkende bepalingen van kracht met betrekking tot het gebruik van dergelijk slib als meststof?

3. Wat is de houding van de Raad ten opzichte van het gebruik van slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties als meststof in de landbouwsector, gezien de vervuiling met zware metalen en de besmetting met bacteriën, virussen en parasieten?

4. Is de Raad van oordeel dat een verbod dient te worden ingevoerd op het gebruik van rioolslib als meststof, gezien de vervuiling met zware metalen en de besmetting met bacteriën, virussen en parasieten? Zo neen, waarom niet?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?