AA
Erkenning van het diploma denturist-denturologist overeenkomstig de richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG

Tandtechnici die alle stadia van de constructie van de tandprothese - van maatname tot plaatsen - uitvoeren en daartoe een bijkomende klinische opleiding volgden, worden in de diverse lidstaten op een andere wijze benoemd. In België gebruikt men de benaming "tandprothesist-denturist", in Nederland "tandprotheticus", in Denemarken en het VK "klinisch tandtechnicus", in Frankrijk "denturologist". De internationale beroepsfederatie houdt het bij "denturist-denturologist".

Gelet op de groeiende mobiliteit binnen de Europese Unie is het van belang te kunnen vaststellen of de beroepsopleidingen die in de diverse lidstaten leiden tot het beroep van "denturist-denturologist" al dan niet vallen onder de richtlijnen 89/48/EEG(1) en 92/51/EEG(2), die voorzien in een stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten. Het is tevens van belang te weten welke de verhouding is tussen degenen die het beroep van "denturist-denturologist" uitoefenen en de tandartsen. Sommige lidstaten bezorgen de tandartsen een monopoliepositie voor alle handelingen die binnen de mond verricht worden, dus ook niet-medische handelingen zoals technische en klinische behandelingen. In andere lidstaten daarentegen mogen "denturisten-denturologisten" zonder tussenkomst van de tandarts prothesen plaatsen. Daartussen liggen dan weer wetgevingen die "denturisten-denturologisten" het recht geven tandprothesen te plaatsen, nadat de patiënt vanwege zijn/haar tandarts een attest verkreeg. Het is duidelijk dat de wetgeving terzake geenszins geharmoniseerd is.


Kan de Commissie mij meedelen:

1. wat de stand van zaken is met betrekking tot de erkenning van de diverse opleidingen inzake het beroep van "denturist-denturologist" in de vijftien lidstaten?

2. welke de verhouding is tussen de tandartsen en de denturisten-denturologisten in de vijftien lidstaten?

3. hoe zij staat tegenover een initiatief die het "denturisten-denturologisten" mogelijk maakt hun beroep, eventueel in samenwerking met een tandarts, in volle onafhankelijkheid uit te oefenen?

4. Indien de beroepsopleiding tot denturist-denturologist aanvaard kan worden als conform de richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG, kan de Commissie er dan mee instemmen dat nationale wetgeving bestaat of wordt uitgevaardigd die het deze beroepscategorie onmogelijk maakt op een legale wijze haar beroep uit te oefenen? Kan de Commissie ermee instemmen dat medisch opgeleiden (tandartsen) een monopoliepositie toegespeeld krijgen voor het verrichten van niet-medische handelingen, in casu klinische en technische handelingen? Bestempelt de Commissie in voorliggend geval het verlenen van een monopoliepositie voor het uitvoeren van bepaalde handelingen ("het werken in de mond") aan één bepaalde beroepsgroep al dan niet als strijdig met de Gemeenschapswetgeving? Zo ja, welke stappen zal zij daartegen ondernemen? Zo neen, welke is haar argumentatie terzake?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?