AA
Disfunctie van het Initiatief Innovatieve Geneesmiddelen (IMI)

Met het Initiatief Innovatieve Geneesmiddelen (IMI) investeert de Commissie 2,6 miljard euro in medisch onderzoek waarbij universiteiten en farmaceutische bedrijven samenwerken.

1. Het IMI maakt voor ieder project het totale budget bekend. Tevens wordt de bijdrage van de EU vermeld. De kosten die de farmaceutische bedrijven dragen blijven echter geheim, zelfs de Europese Rekenkamer heeft geen toegang tot deze kennis. Transparantie verschaffen over projecten die gebruikmaken van EU-gelden is nochtans de kerntaak van de Rekenkamer. Wetende dat zij de kerntaken van de Rekenkamer niet in twijfel trekt, is de Commissie de komende weken van plan stappen te zetten, zodat er transparantie wordt gecreëerd over de bijdrage van de afzonderlijke farmaceutische bedrijven aan de IMI-projecten?

2. Erkent de Commissie dat de werking van het IMI ervoor zorgt dat publieke onderzoeksinstellingen enkel onderzoek dreigen te verrichten naar ziektes en medicijnen waarmee de grote farmaceutische bedrijven miljoenenwinsten kunnen maken, en niet langer naar onderzoek dat het algemeen welzijn op de meest efficiënte manier dient?

3. Daar waar ontdekkingen bij het merendeel van de EU-onderzoeksprojecten automatisch het intellectueel eigendom zijn van diegene die de ontdekking deed, wijkt de IMI-regelgeving hiervan af, waardoor ontdekkingen van publieke instellingen vaak gepatenteerd worden door farmaceutische bedrijven. Is de Commissie bereid om deze procedure te herzien zodat innovaties van onderzoekers aan publieke instellingen automatisch het intellectueel eigendom zijn van deze onderzoekers?

Antwoord van Commissaris Moedas 

1. De totale waarde van alle bijdragen in natura van farmaceutische bedrijven wordt jaarlijks gerapporteerd in de openbaar toegankelijke jaarrekening van het initiatief innovatieve geneesmiddelen (IMI), onderdeel van de jaarlijkse activiteitenverslagen van het IMI. Aangiften van bijdragen in natura worden nauwkeurig gecontroleerd door het programmabureau van het IMI, hetgeen kan leiden tot aanpassingen of audits van farmaceutische ondernemingen. De Europese Rekenkamer controleert de rekeningen van het IMI en heeft volledige toegang tot alle documenten die verband houden met de verslaglegging van de bijdragen in natura en de validering en controle van dergelijke verslagen. De Commissie is derhalve van mening dat er sprake is van transparantie en controle van de bijdragen door farmaceutische bedrijven, volledig in overeenstemming met de door het Europees Parlement en de Raad aangenomen verordening tot oprichting van het IMI(1).

2. De strategische onderzoeksagenda van het IMI, waarin de prioriteiten van het IMI zijn beschreven die aan bod komen in zijn oproepen tot het indienen van voorstellen, is afgestemd op de bijgewerkte versie uit 2013 van het verslag „Priority Medicines for Europe and the World” van de Wereldgezondheidsorganisatie en dient aldus het algemeen welzijn. Het IMI heeft reeds een groot aantal belangrijke volksgezondheidskwesties aangepakt, zoals neurodegeneratieve ziekten, diabetes, osteoartritis en antimicrobiële resistentie. 

3. De beginselen voor het regelen van intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten) in het kader van het IMI zijn vastgesteld in de regels voor deelname(2) aan Horizon 2020, met een aantal afwijkingen ten gevolge van een gedelegeerde verordening(4), die beiden door het Europees Parlement en de Raad zijn besproken en waarover overeenstemming is bereikt. Feit is dat een bestaand intellectueel eigendom toebehoort aan de entiteit (publiek danwel particulier) die dit voortbracht voor de aanvang van een project; intellectueel eigendom dat is voortgebracht in het kader van een project behoort tot de entiteit(en) die deze voortbracht(en); zowel publieke als particuliere entiteiten kunnen octrooien aanvragen.


(1) Verordening (EU) nr. 557/2014 van 6 mei 2014, PB L 169 van 7.6.2014, blz. 54.
(2) Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 december 2013, PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81.
(3) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 622/2014 van de Commissie van 14 februari 2014, PB L 174 van 13.6.2014, blz. 7.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?