Parlementaire tussenkomsten

AA
Tijdelijk burgerlijk bestuur Kosovo - Vredesakkoorden

Mijnheer de Voorzitter, toen ik u in de zetel zag zitten, dacht ik wat te schrappen in mijn tekst maar ik ben blij omwille van uw houding. Ik kan, beste collega's, mevrouw de commissaris, namens de Commissie begrotingscontrole collega Laschet onze volledige steun toezeggen. Ik ben heel blij dat de Begrotingscommissie, de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie begrotingscontrole deze keer volledig op dezelfde lijn zitten. Het voorstel dat vandaag besproken wordt is bedoeld als een gemeenschappelijke rechtsgrondslag voor de financiering van de tijdelijke missie van de Verenigde Naties voor Kosovo en het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina. Zoals collega Laschet dat heel duidelijk heeft gesteld viel tot dusverre het EU-gedeelte van de financiering daarvan in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Het gaat om aanzienlijke bedragen, 28 miljoen euro voor het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger waarvan toch 53% voor rekening van de Europese Unie en 12 miljoen euro voor de UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo). Het voordeel van deze nieuwe regeling is dat de bedragen inderdaad uit de pijler van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid worden gelicht.

Wat stelden wij vast in het verleden? We stelden vast dat de Europese Commissie die krachtens de Verdragen verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van de begroting, onder de huidige regeling geen greep kreeg op de gebeurtenissen en daar wees de Commissie begrotingscontrole reeds meermaals op. In de praktijk had dit voor gevolg dat de Commissie eigenlijk alleen de rol vervulde van kasbeheerder, van boekhouder, en dat zorgde uiteindelijk voor een laks beleid, voor een laks gedrag, voor een gebrek aan engagement. Tot wat dit kan leiden blijkt uit een recent speciaal verslag van de Rekenkamer. Zo weten we bijvoorbeeld dat de financieel controleur in Bosnië-Herzegovina zijn diensten factureerde aan het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger in het kader van een contract dat was gesloten met een onderneming waarvan hij zelf bedrijfsleider was. Dat heet, dacht ik zo, belangenvermenging. Onze Commissie begrotingscontrole zal later trouwens nog terugkomen op dit speciale verslag.

Hoe dan ook, de voorliggende ontwerpverordening zal ervoor zorgen dat het Parlement meer greep krijgt op de financiering van deze vredesakkoorden en zo zullen wij bijvoorbeeld middelen in de reserve kunnen plaatsen als we een beter beheer van de middelen willen afdwingen. De verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de middelen wordt niet langer meer gedeeld door Commissie en Raad, maar wordt straks toegeschoven aan de Commissie. Dat is denk ik een goede zaak want dat betekent dat we ook onze kwijtingsprocedure in de toekomst zullen kunnen gebruiken als controlemiddel.

Collega's, voorliggende ontwerpverordening past geheel in het kader van een beleid dat gericht is op goed bestuur, met aandacht voor wat gebeurt met het geld van de belastingbetaler. Ik denk dat wij straks onze volle steun met unanimiteit moeten geven aan het verslag van collega Laschet.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?