Parlementaire tussenkomsten

AA
Speciale verslagen van de Rekenkamer

Staes (Verts/ALE), rapporteur. - Voorzitter, toen eind december 1995 de vredesakkoorden in Dayton werden afgesloten, heeft de Europese Unie vanaf dat ogenblik heel sterk bijgedragen tot de vrede. Er werden heel wat middelen vrijgemaakt voor de wederopbouw, voor het organiseren van verkiezingen, bijdragen tot de mensenrechten, enz. Wij hebben ook voor 53% het bureau van de Hoge Vertegenwoordiger gefinancierd. Het speciaal verslag van de Rekenkamer dat hier voorligt, is het derde in de reeks. Eerder reeds waren er verslagen over de situatie in Mostar en een tweede verslag ging over de wederopbouw in ex-Joegoslavië. Ik geloof dat deze speciale verslagen samen met het verslag dat nu voorligt er steeds voor hebben gezorgd dat wij als Europees Parlement met onze neus op de feiten zijn gedrukt en dat wij ook geprobeerd hebben een goede opvolging te geven aan die verslagen. Ik geloof ook dat deze werkwijze van de Rekenkamer samen met de opvolging door het Parlement, via de Commissie begrotingscontrole, ervoor heeft gezorgd dat wij vooruitgang maken in het gebied.

Collega´s, begrotingscontrole kan niet alleen gebeuren vanuit een kantoortje in Brussel of vanuit een kantoor in Straatsburg. Ik geloof dat men soms eens ter plekke moet gaan, terreinkennis is noodzakelijk, je moet met de mensen kennismaken, je moet weten hoe de mensen daar moeten werken, wat de omstandigheden zijn. Andere collega´s hebben bij eerdere verslagen de kans gekregen om naar Bosnië-Herzegovina te trekken. Zij hebben daar heel veel uit geleerd en ook ik ben er geweest, van 16 tot 19 oktober vorig jaar. Dat is heel belangrijk, ik herhaal en benadruk dat. Ik heb in die vier dagen in Sarajevo eigenlijk meer geleerd dan ik uit duizenden bladzijden lectuur had kunnen leren. Ik zou dus de Conferentie van voorzitters willen oproepen om daar rekening mee te houden als zij later rapporteurs al dan niet de kans willen geven om die ervaring op te doen.

Wat waren de kritieken collega´s? Kritiek was er ten eerste op de Commissie. Te weinig inzet van middelen, te weinig inzet van personeel, een te centraal beheer vanuit Brussel. Ik geloof dat de kritiek van de Rekenkamer is opgevolgd door de Europese Commissie. Ik moet daar goede punten geven aan de Commissie. Er zijn zaken verbeterd, er is meer personeel ingezet. Het personeel in de delegatie in Sarajevo is beter georganiseerd, is hoog gekwalificeerd, is sterk gemotiveerd, ik wil dat hier met nadruk zeggen. De kritiek van de Rekenkamer, de opvolging van het Parlement heeft ervoor gezorgd dat dit is gebeurd. Bovendien heeft de Commissie onder druk van de Rekenkamer een deconcentratiebeleid gevoerd en dat heeft ervoor gezorgd dat de mensen in de delegatie in Sarajevo, maar ook in andere delegaties, meer slagkracht krijgen, dat het hoofd van de delegatie op een sterkere manier kan inspelen op de noden ter plaatse en er onder meer voor heeft kunnen zorgen dat alle achterstallige betalingen op dit ogenblik zijn weggewerkt. Dus, wat dit betreft, goede punten voor de Commissie.

Een andere kritiek betrof het bureau van de Hoge Vertegenwoordiger en hoe de Europese Unie met dat bureau werkt. Men verwijt de Europese Commissie dat zij daar te weinig toezicht op heeft gehouden. Het verslag van de Rekenkamer en de actie van het Parlement hebben ervoor gezorgd dat er een nieuwe mentaliteit heerst binnen het bureau van de Hoge Vertegenwoordiger. Het is inderdaad zo dat er sinds maart 1999 een nieuwe financieel directeur is, die een heel boekwerk bijeen heeft geschreven over na te volgen regels. Er was blijkbaar in het begin van de periode van de Hoge Vertegenwoordiger nogal wat verspilzucht. De inzet van die man, de inzet van de Commissie, de inzet van het bureau in zijn geheel heeft ervoor gezorgd dat in drie jaar tijd de begroting van het bureau van de Hoge Vertegenwoordiger is afgeslankt met bijna 5 miljoen euro. Ik geloof dat dit toch wel een heel positief resultaat is.

Een van de belangrijke kritieken ten aanzien van de Hoge Vertegenwoordiger was ook paragraaf 17 inzake belangenvermenging door de vroegere financieel directeur. Het Parlement, althans in de resolutie zoals zij nu voorligt, vraagt daar uitgebreide uitleg over. Ik moet u melden dat ik ondertussen een document heb gekregen van de Hoge Vertegenwoordiger, ook van de Commissie en dat daarmee de belangrijkste kritieken beantwoord zijn. Daarom stel ik voor een amendement goed te keuren van mijn hand dat daarmee rekening houdt.

Andere kritiek was er ten aanzien van de mensenrechten. Ik moet zeggen dat de Commissie voor de rechten van de mens bijzonder verdienstelijk werk levert in Sarajevo en in Bosnië-Herzegovina in het algemeen. Ik geloof dat wij die mensen meer middelen moeten ter beschikking stellen, maar inzake mensenrechten wachten wij nog altijd op antwoorden van de Commissie met betrekking tot de paragrafen 29 en 35.

Een laatste belangrijk punt is nog steeds het mediabeleid. Over het mediabeleid is er heel sterke kritiek op de Commissie. Op het gebied van het mediabeleid zou voor 2 miljoen euro materiaal gesubsidieerd zijn dat niet subsidiabel was. Ik wacht nog altijd op een minutieus verslag van de Commissie. Het staat in de resolutie en ik hoop dan ook dat ik daarop binnen de kortste tijd een antwoord kan krijgen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?