Parlementaire tussenkomsten

AA
Officiële controles op het gebied van diervoeding

Voorzitter, mijnheer de commissaris, beste collega's, de bespreking van dit verslag over de organisatie van officiële controles op het gebied van diervoeding kan vergeleken worden met de eindfase van een rit in een of andere wielerronde. Collega's, ik geloof dat de goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst ervoor zorgt dat we morgen deze rit winnen. Maar dat betekent nog niet, beste collega's, mijnheer de commissaris, dat de gele trui binnen is of de eindoverwinning in zicht. Zoals ik reeds tijdens de tweede lezing heb uitgelegd, ligt een crisis aan de basis van deze richtlijnwijziging. Enkele jaren geleden werd immers duidelijk dat met dioxine besmette citruspulp uit Brazilië terecht was gekomen in veevoer in Nederland, België en in Duitsland. Toen bleek ook dat de Commissie niet over het juiste instrumentarium beschikte om adequaat op te treden. Dat, beste collega's, zetten we nu recht.

Ik heb tijdens de trialoog vastgesteld hoe de regeringen van de lidstaten het eigen belang boven het algemeen belang stellen. Het overleg met het Frans voorzitterschap was hoffelijk, maar hard. Ik stelde alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie in dringende gevallen en zeker daar waar de gezondheid voor mens en dier in gevaar was, zelfstandig kan optreden, dus zonder de lidstaten te moeten raadplegen. De door de Commissie uitgevaardigde maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing en die moeten ook binnen de tien dagen voorgelegd worden aan het Permanent Comité voor diervoeding. De onderhandelingen leidden er ook toe - en dat beschouw ik als een overwinning voor dit Parlement - dat de door de Commissie uitgevaardigde vrijwaringsmaatregelen van kracht blijven zolang zij niet vervangen worden door een ander wetgevingsbesluit.

Een tweede probleem was dat de lidstaten het niet zo begrepen hadden op onze eis om onaangekondigde controles mogelijk te maken. Tijdens die trialoog werd duidelijk dat de Raad hier niet wou wijken. Ik kreeg van het Frans voorzitterschap dan ook een zeer duidelijke wenk, een zeer duidelijke boodschap, een boodschap die er een was van "no passaran". Onaangekondigde controles worden door de lidstaten duidelijk beschouwd als een aantasting van hun soevereiniteit, maar de lidstaten bleken wel bereid de deskundigen van de Commissie alle bijstand te verlenen die nodig is voor de vervulling van hun controletaak. Bovendien zullen de resultaten van de controles meegedeeld worden aan het Europees Parlement.

Collega's, ik meen dat ik uit de brand sleepte wat mogelijk was. Ik geloof dat ons Parlement het gemeenschappelijk standpunt van de Raad aanzienlijk aanscherpt en ik beveel de goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst aan. Maar zoals ik zo-even zei, we beëindigen hier als het ware een rit in een wielerronde. Morgen staat er reeds een nieuwe rit op het programma. Dan zit collega Marit Paulsen van de liberale fractie in het zadel en zij krijgt de kans de voorliggende richtlijn nog verder aan te scherpen. Ze verdient daarvoor al onze steun en ik wens haar succes en ze weet dat ze op mij kan rekenen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?