Parlementaire tussenkomsten

AA
Kwijtingen 2000

Mevrouw de Voorzitter, ik wil me allereerst aansluiten bij de woorden van dank aan de leden van de Commissie begrotingscontrole, en ook aan mevrouw Schreyer. Ik geloof dat de samenwerking dit jaar uitstekend was. Ik wil ook de 2 rapporteurs voor advies danken van de Commissie sociale zaken en de Commissie buitenlandse zaken met wie de samenwerking heel prettig en vlot verliep. Een woord van dank tenslotte ook natuurlijk aan de vertegenwoordigers van de gedecentraliseerde organen aan wie we vandaag kwijting kunnen verlenen.

Het gaat inderdaad om 3 organen: de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden in Dublin, het Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding CEDEFOP in Thessaloniki en het Europees Bureau voor de wederopbouw in Kosovo, gevestigd in Thessaloniki en Pristina. De Rekenkamer heeft de rekeningen van deze 3 organen nauwgezet onderzocht en in de 3 gevallen kwam ze tot de conclusie dat de jaarrekening over het jaar 2000 betrouwbaar is en dat de bestudeerde verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

Als uw rapporteur heb ik nagegaan wat we in het kwijtingsverslag over het jaar 1999 hebben gezegd. In de eerste 2 gevallen hadden we de uitvoering van een externe evaluatie en de voorlegging van een actieplan aanbevolen. Voor de Stichting in Dublin hadden we vorig jaar tevens gevraagd of het niet beter zou zijn om nauwer samen te werken met het Europees agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Aan CEDEFOP hadden we gevraagd na te gaan hoe er beter kon worden samengewerkt met de Europese Stichting voor opleiding in Turijn.

Nu moet ik U meedelen, geachte collega's, dat de Stichting in Dublin bij de uitvoering van dit verzoek enige vertraging heeft opgelopen. De externe evaluatie is pas afgerond, het actieplan werd pas besproken, maar het verzoek werd inmiddels ingewilligd, het ligt ter discussie en ik zal als rapporteur natuurlijk in contact blijven met de vertegenwoordigers van de Stichting in Dublin om ervoor te zorgen dat het kwijtingsverslag van 1999 nauwgezet wordt opgevolgd.

Wat CEDEFOP betreft, is deze oefening volledig afgerond en hier heb ik goed nieuws te melden. Ik geloof dat het ook eens leuk is om goed nieuws te melden in een kwijting. CEDEFOP heeft inderdaad ons verzoek volledig uitgevoerd en ondertussen werd ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Stichting in Turijn. Ik geloof dat het mede onder druk is van onze Instelling, van het Europees Parlement, dat hier ook voor de Europese belastingbetaler belangrijke stappen vooruit worden gezet.

Positief nieuws heb ik ook tenslotte, geachte collega's, over het Europees Bureau voor wederopbouw in Kosovo. We moeten goed bedenken hoe de toestand was. De uitdaging in Kosova na de oorlog was enorm. Niet alleen omwille van de materiële en menselijke schade in Kosova ten gevolge van de oorlog, maar vooral vanwege de schade die het Milosovicbewind gedurende meer dan een decennium heeft toegebracht aan Kosova waarbij er een chronische onderinvestering was in middelen en de mensenrechten permanent werden geschonden. En ik wil hier met heel veel overtuiging onze mensen in het veld, de mensen van het Europees Bureau voor wederopbouw, maar ook de mensen van de taskforce Kosovo die onmiddellijk na de oorlog ter plaatse gingen, loven. Het werk dat zij daar onder soms zeer moeilijke omstandigheden hebben verzet, is ongelooflijk geweest.

De Rekenkamer en iedereen die de jaarverslagen en de driemaandelijkse verslagen erop naleest, ziet dat ons beheer daar ongelooflijk efficiënt is. We hebben natuurlijk geleerd, en dit is ook zo'n positieve boodschap uit de fouten die we gemaakt hebben in Bosnië-Herzegovina. Ik was uw rapporteur voor een speciaal verslag van de Rekenkamer over het optreden van de Europese Unie in Bosnië-Herzegovina. We hebben daar fouten gemaakt, we hebben daar lering uit getrokken en zo hebben we ervoor kunnen zorgen dat we in Kosova goed werk hebben verricht.

Tenslotte nog iets over de toestand in Kosova: de energiesector is de belangrijkste post waarin we investeren en er is een paradox in deze sector. Er wordt ongelooflijk veel geld geïnvesteerd in energiebevoorrading en toch zijn er bijna dagelijks stroompannes. Dat is een paradox voor de bevolking en in mijn verslag vraag ik om meer inspanningen te doen om de bevolking in Kosova duidelijk te maken dat er meer aan energiebesparing zal moeten worden gedaan, dat de energie ook betaald zal moeten worden, opdat we tot een meer duurzaam beleid kunnen komen.

Tenslotte, geachte collega's, heb ik berichten gekregen over malversaties bij de Kosovaarse elektriciteitsmaatschappij, maar ik kan nog geen conclusie daaruit trekken. Ik heb UNMIK gevraagd om daarover een verslag op te stellen, want het is uiteindelijk UNMIK die daarvoor verantwoordelijk is en ik geloof dat wij de resultaten van dat verslag zullen moeten opnemen in ons kwijtingsverslag over het jaar 2001.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?