Parlementaire tussenkomsten

AA
Dierlijke bijproducten

Voorzitter, als de Belgische dioxinecrisis, de BSE-crisis en de mond- en klauwzeerepidemie ons iets duidelijk hebben gemaakt dan is het dat er behoefte is aan een strikte reglementering van de handel, de opslag en de verwerking van dierlijk afval. Jaarlijks moet er zo 16 miljoen ton dierlijk afval verwijderd worden.

Sinds 4 december 2000 geldt een totaalverbod op het voeren van landbouwhuisdieren met dierlijke eiwitten. Het voorstel voor een verordening dat wij vandaag bespreken omschrijft hoe voortaan moet worden omgegaan met dierlijk afval en hoe vermeden moet worden dat ongewenste producten in de voedselketen terechtkomen. Het brengt orde in de sector, waarbij er duidelijk gescheiden afvalstromen worden geschapen die onder geen beding met elkaar mogen worden vermengd.

Marit Paulsen beschreef in haar inleiding zeer duidelijk alle knelpunten. Deze verordening is van ontzettend groot belang. Als zou blijken dat de onderverdeling in drie categorieën, de verplichte scheiding van de afvalstromen en het voorkomen van kannibalisme in de sector niet of onvoldoende worden nageleefd en dat de fraude te groot is of te groot blijft, dan kunnen wij ervan uitgaan dat niet is voldaan aan de politieke randvoorwaarden om het gebruik van vlees- en beendermeel toe te laten in diervoeder voor varkens en kippen. Dan zal er terecht gepleit worden voor het handhaven van het totaalverbod.

Daarom, collega's, vraag ik uw massale steun voor amendement 64 op artikel 26, dat stelt dat het voorlopig verbod op het voederen met alle soorten dierlijke bijproducten niet moet worden verlengd tot het tijdstip waarop de voorliggende verordening in werking is getreden, zoals de Commissie dat wil, maar tot op het moment waarop deze verordening volledig in de lidstaten wordt toegepast. Wij willen dus vóór 1 februari 2003 een verslag van de lidstaten over de uniforme toepassing van deze verordening en pas na ontvangst van dit verslag kan het debat worden opgestart over de opheffing van het totaalverbod. Wij moeten zeker zijn dat de verordening werkt, dat fraude quasi uitgesloten is, dat de sector de nodige lessen heeft getrokken uit de crisis. Ik geloof, collega's, dat deze verordening de sector kansen biedt, een eerlijke kans biedt. Hopelijk grijpt de sector die kans.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?