Parlementaire tussenkomsten

AA
(15/06/06) Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en de fraudebestrijding - Jaarverslag 2004

Voorzitter, collega's, mijnheer de commissaris, een Parlement heeft vele taken. Niet alleen het maken en vereenvoudigen van wetten, maar ook het houden van toezicht op bepaalde beslissingen en op de vraag of die beslissingen al dan niet correct zijn uitgevoerd. Tot de kern van die controletaken behoort de controle op de uitvoering van de begroting. Nagaan of de meer dan honderd miljard euro waarmee het Europese beleid wordt gerealiseerd goed en correct besteed is. Nagaan of het geld van de Europese belastingsbetaler nuttig en efficiënt gebruikt wordt en controleren of het in de juiste handen terechtkomt.

Voor het begrotingsjaar 2004 bedroegen de door de lidstaten gemelde onregelmatigheden en fraude bijna 1 miljard euro. Terwijl we vroeger konden vaststellen dat de meeste van die meldingen vooral betrekking hadden op de landbouw en minder op de uitgaven van het structuurbeleid, zien we nu, zoals de heer Bösch terecht heeft gezegd, een omgekeerde trend. Meer meldingen binnen de structuurfondsen, minder binnen landbouw. Die daling binnen de landbouw heeft natuurlijk alles te maken met de goede werking van het geïntegreerde beheers- en controlesysteem. Tegen deze achtergrond - ik wil het benadrukken - is het onaanvaardbaar dat één lidstaat, Griekenland, zeven jaar na de feiten nog steeds in gebreke blijft.

Collega Bösch geeft in zijn verslag een goed overzicht van wat fout loopt en hij aarzelt daarbij niet man en paard te noemen. Hij gebruikt terecht de uiterst efficiënte methode van naming and shaming. Mede door de steun van antifraude-commissaris Callas slaagden we er in het voorbije jaar in om een aantal lidstaten ertoe te dwingen de namen van de eindbegunstigden van de landbouwgelden openbaar te maken. Dat verschaft ons een goed inzicht in de besteding van landbouwgelden en een goed inzicht in de anomalieën. Het leerde ons vooral eens te meer dat het geld niet altijd bij de landbouwers terechtkomt, maar bij de grote voedselgiganten.

Ik denk dat we nu een stap verder moeten gaan en de lidstaten moeten dwingen om ook de eindbegunstigden van de structuurfondsen, onder andere het regionaal fonds en het sociaal fonds, openbaar te maken. Ik wil van dit debat ook gebruik maken om de mensen van OLAF hier te prijzen. Zij doen schitterend werk. Zij krijgen soms kritiek. De heer Bösch vermeldt in zijn verslag terecht een aantal kritiekpunten, maar we moeten daarbij ook steeds voor ogen houden dat in de voorbije acht jaar enorme vooruitgang is geboekt.

Tenslotte nog iets over twee zeer fraudegevoelige terreinen, de BTW-fraude en de sigarettensmokkel. De BTW-fraude moet worden aangepakt en ik verwelkom de mededeling van de Commissie terzake. Ten aanzien van de sigarettensmokkel wordt later dit jaar een initiatiefverslag van mijn hand gepubliceerd. Ik ben heel blij dat, ondanks het feit dat er een initiatiefverslag komt, de heer Bösch in zijn verslag reeds een aantal paragrafen aan deze problematiek heeft gewijd. We hebben een akkoord met Philip Morris. Het geld dat we daaruit krijgen, moet voor het antifraudebeleid gebruikt worden. Ik denk dat we samen met de Commissie, zoals commissaris Špidla terecht zei, moeten kijken hoe dat geld moet worden gebruikt, bijvoorbeeld in het Hercules-programma. We zullen de komende maanden daarin heel veel tijd en energie moeten steken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?