AA
Te grote banken in strijd met algemeen belang

De Europese Groenen willen af van de situatie waarbij te grote en risicovolle banken leunen op de steun van belastingbetalers. Daarvoor is onder andere een strikte scheiding van nuts-, of spaarbanken en zakenbankactiviteiten noodzakelijk. Het Europees Parlement steunde deze oproep aan de Europese Commissie vandaag ten dele. Christendemocraten en liberalen zwakten het advies voor aankomende voorstellen voor bankhervormingen af. Voor de zoveelste keer laten deze partijen zien dat ze de belangen van een kleine machtige financiele sector te zwaar laten doorwegen en het algemeen belang te licht.

Bart Staes: "Een fundamentele hervorming van de bancaire sector in Europa is nog altijd nodig om een einde te maken aan de miljarden aan overheidsgaranties en -subsidies die banken ontvangen omdat ze te groot zijn om zonder overheidsingrijpen failliet te kunnen gaan".

De Groenen pleiten voor een strikte scheiding tussen bankdiensten die essentieel zijn voor de economie en nooit mogen falen enerzijds, en speculatieve handelsactiviteiten anderzijds. Banken die handel drijven, kunnen essentiële bankdiensten daardoor niet langer in gevaar brengen en komen nooit in aanmerking voor redding door de staat. In de onderhandelingen over het advies van het Europarlement aan de Europese Commissie zorgden amendementen van christendemocratische en liberale Europarlementsleden ervoor dat het Europarlement slechts in omfloerste termen over de scheiding – die in de jaren '30 wel werd ingevoerd - spreekt.

"Het is te hopen dat de Europese Commissie zich laat leiden door het publiek belang in plaats van de bankenlobby wanneer het met voorstellen komt", reageert Staes.
Veel Europese banken zijn nog altijd zo groot dat ze een potentieel gevaar zijn voor de gehele economie. De aanname dat de overheid te grote banken overeind zal houden als die failliet dreigen te gaan, leidt ertoe dat die banken meer risico's kunnen nemen en zelfs kosten besparen dankzij lagere rentes op het geld dat zij aantrekken. De 150 grootste banken in de Europese Unie bespaarden daarmee in 2011 rond de 92 miljard euro. "Ondertussen blijven belastingbetalers voor een voldongen feit staan als het misgaat bij deze megabanken", aldus Staes.

Hervormingen in de bankensector zoals splitsing van banken, een hard maximum aan de verhouding tussen het uitgeleend geld en eigen vermogen van banken en strenge regels over de geordende afwikkeling van failliete banken zijn noodzakelijk om een einde maken aan banken die "too big to fail" zijn. Staes: "Veel Europese banken zijn groter dan de economie van het land waarin ze gevestigd zijn. Dat levert simpelweg te grote risico's op. Zeker zolang er geen bankenunie is als volwaardige achtervang".

De Europese Commissie zal binnenkort voorstellen doen op basis van de input van het Europees Parlement en het advies van de bankenexpertgroep onder leiding van Erkki Liikanen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?