AA
Strenger toezicht op visserij

De landbouwministers stemden vandaag op de Europese Raad een verordening. Deze bevat een controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen. Het strengere toezicht komt er nadat de Europese Rekenkamer reeds in 2007 aanbevelingen formuleerde over het visserijbeleid.

De Groenen in het Europese Parlement zijn tevreden al mist de verordening nog een geharmoniseerde aanpak voor beboeting en wordt een marge van 10% 'overbevissing' toegestaan.

***

PERSBERICHT VAN DE GROENE FRACTIE

EU Fisheries Control Regulation

Greens hail tighter compliance controls on EU Common Fisheries Policy

Today the Council of EU fisheries ministers approved the revision of the Control Regulation, designed to ensure compliance with the rules of the EU Common Fisheries Policy (CFP). Green MEP Raül Romeva, who was the European Parliament’s rapporteur for the Regulation (1), commented:

“I welcome these crucial and long overdue improvements on fisheries control, which go very much in the direction that Parliament wanted and that had first been called for by the EU Court of Auditors. (2)

Several key provisions have been secured. Community inspectors will have a strengthened role to ensure that Member States are working effectively. The Commission will be empowered to withhold structural funds from Member States that do not apply CFP rules. At last there will be improved traceability, which will cut fraud between vessel and market, while improving information for consumers.

These new measures will tighten the net on fisheries abuses, but I regret that further effective provisions were allowed to slip away. The Fisheries Council did not agree on harmonised fines for illegal activities, which means fishermen from different countries will continue to be treated inconsistently. Furthermore, the Regulation allows up to a 10% margin over catch limits, which is essentially a form of legalised cheating."

Notes to editors:

(1) Raül Romeva’s report followed the earlier report on illegal fishing (Regulation 1008/2008), which also had a Green rapporteur (Marie-Helene Aubert) in the European Parliament.

(2) Court of Auditors Special Report 7/2007 on the control, inspection and sanction systems relating to the rules on conservation of Community fisheries resources***

SAMENVATTING VAN HET SPECIAAL VERSLAG 07/2007 VAN DE EUROPESE REKENKAMER

(het volledige verslag kunt u hier nalezen)

I. Het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot stand gekomen in 1983, is gericht op duurzame exploitatie van de levende aquatische hulpbronnen. Het beperken van de vangstvolumes door de vaststelling van totaal toegestane vangsten (TAC’s) en nationale quota vormt hiervan de hoeksteen. Het welslagen van een dergelijke

benadering vereist betrouwbare en volledige gegevens, alsmede de invoering van doeltreffende inspectie- en sanctiesystemen.

II. Op deze drie elementen had de controle betrekking en de Rekenkamer concludeert op grond van de resultaten van de controles die zijn verricht bij de Commissie en in de zes voor de visserij belangrijkste lidstaten (1) het volgende:

– de vangstgegevens zijn volledig noch betrouwbaar, waardoor de werkelijke omvang van de vangsten niet bekend is, zodat het systeem van TAC’s en quota niet goed kan worden toegepast; de regelgeving en de vigerende procedures in de lidstaten waarborgen namelijk niet dat de verzamelde gegevens volledig zijn,

noch dat incoherenties bij de validering worden ontdekt; van haar kant is de Commissie niet in staat de fouten en onregelmatigheden in de door de lidstaten meegedeelde gegevens toereikend te signaleren en tijdig alle besluiten te nemen die nodig zijn om het bestand te beschermen (paragrafen 18 t/m 51);

– de inspectiemechanismen waarborgen geen doeltreffende preventie en ontdekking van inbreuken. Door het ontbreken van algemene normen kan geen toereikende controledruk worden gewaarborgd, noch optimalisering van de inspectieactiviteiten in de lidstaten; bovendien blijkt dit de omvang en reikwijdte van de beoordeling van de nationale mechanismen door de Commissie te beperken, en bijgevolg haar capaciteit om zich uit te spreken over de doeltreffendheid van de nationale systemen als geheel (paragrafen 52 t/m 87);

– aan de hand van de procedures voor de behandeling van geconstateerde overtredingen kan niet worden aangetoond dat voor elk hiervan vervolging wordt ingesteld, laat staan een sanctie wordt opgelegd, en worden er al sancties opgelegd, dan blijkt de afschrikkende werking hiervan gering te zijn. Voor overtredingen van de communautaire voorschriften door een lidstaat is het enige doeltreffend gebleken middel waarover de Commissie beschikt de inbreukprocedure bij het Hof van Justitie; vanwege bepaalde kenmerken van deze procedure wordt hiervan echter slechts beperkt gebruikgemaakt en is het instrument niet reactief genoeg (paragrafen 88 t/m 106);

– de overcapaciteit gaat ten koste van de rentabiliteit van de visserijsector, zet – in de context van kleiner wordende toegestane vangsten – aan tot niet-inachtneming van deze beperkingen en tast de kwaliteit van de gemelde gegevens aan. Na het mislukken van de op aanpassing van de vangstcapaciteit gerichte

programma’s blijkt de huidige, hoofdzakelijk op beperking van de visserijinspanning gebaseerde aanpak evenmin geëigend om het probleem van overcapaciteit op te lossen (paragrafen 107 t/m 120).

Het voortduren van deze situatie zou zware consequenties hebben, niet alleen voor het bestand, maar ook voor de toekomst van de visserijsector zelf en voor de gebieden die daarbij zijn betrokken.

III. Indien de politieke autoriteiten wensen dat het GVB zijn doelstelling, duurzame exploitatie van het visbestand, bereikt, moeten de huidige controle-, inspectie- en sanctiemiddelen aanzienlijk worden versterkt, met name door de hierna volgende aanbevelingen uit te voeren:

– de lidstaten moeten de kwaliteit van de vangstgegevens verbeteren door stelselmatige coherentiecontroles uit te voeren, ook bij grensoverschrijdende verrichtingen, en hun gegevens door een onafhankelijk orgaan laten certificeren;

– de Commissie moet ervoor zorgen dat het elektronische registratie- en meldingssysteem voor gegevens over visserijactiviteiten zo snel en uitgebreid mogelijk wordt ingevoerd en de controles op de haar meegedeelde gegevens verscherpen door met name haar analysen van de individuele gegevens verder te

ontwikkelen;

– de lidstaten dienen instrumenten te ontwikkelen voor de analyse, programmering en follow-up van hun inspectieactiviteiten om ervoor te zorgen dat de algehele controledruk toereikend is en de middelen optimaal worden ingezet;

– de lidstaten dienen de bevoegde autoriteiten erop te wijzen dat zij afschrikkende sancties moeten opleggen;

– de communautaire wetgever dient in de regelgeving aan te geven welke elementen onmisbaar zijn in een doeltreffend inspectie- en sanctiesysteem;

– de communautaire wetgever dient de mogelijkheden voor de Commissie om druk uit te oefenen op nalatige lidstaten te vergroten;

– de Commissie en de lidstaten dienen proactieve maatregelen te treffen ter beperking van de vangstcapaciteiten die structureel te groot zijn.

(1) Denemarken, Spanje, Frankrijk, Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?