AA
Verklaring van de Raad over de situatie in Zuid-Ossetië

Verklaring van het voorzitterschap namens de
Europese Unie over de situatie in Zuid-Ossetië

1. De Europese Unie is ernstig verontrust over de recente ontwikkelingen in Zuid-Ossetië, die voor het eerst sinds jaren tot het verlies van mensenlevens hebben geleid. De Europese Unie doet een dringend beroep op alle betrokken partijen om de grootst mogelijke zelfbeheersing te betrachten en zich volledig aan de bepalingen van het staakt-het-vuren te houden.

2. De Europese Unie is van mening dat het nu de eerste prioriteit is de situatie ter plaatse te stabiliseren. Verdere schendingen van de staakt-het-vuren-overeenkomst en het niet-uitvoeren van besluiten die in de gemeenschappelijke controlecommissie zijn genomen zouden gemakkelijk kunnen leiden tot verdere escalatie van een situatie die toch al explosief is. Anderzijds zou een stabiel staakt-het-vuren de grondslag kunnen vormen voor het verdiepen van de onderhandelingen, die tot een politieke regeling van het conflict zouden moeten leiden.

3. De EU beschouwt demilitarisering van het conflictgebied, met uitzondering van de gezamenlijke vredeshandhavingsmacht, als een belangrijke voorwaarde voor de deëscalatie van de huidige crisis.

4. De Europese Unie staat gedurende de crisis permanent in contact met de betrokken partijen, met name via de speciale vertegenwoordiger voor de Zuidelijke Kaukasus, ambassadeur Talvitie. De Europese Unie herinnert aan de verklaring van hoge vertegenwoordiger Solana van 14 augustus en aan de recente EU-verklaringen over Zuid-Ossetië in de Permanente Raad van de OVSE.

5. De Europese Unie steunt de OVSE bij de volledige uitoefening van efficiënt en verifieerbaar toezicht op de situatie ter plaatse, is verheugd over de intentie van de fungerend OVSE-voorzitter om naar het gebied te reizen, en roept hem op dit zo spoedig mogelijk te doen om het belang te onderstrepen dat de OVSE aan een duurzaam staakt-het-vuren hecht, en zich te vergewissen van de bereidheid van de conflictpartijen om een politieke oplossing na te streven. In dit verband begroet de EU met instemming het voornemen van de fungerend OVSE-voorzitter om met spoed na te gaan of de toezichtcapaciteit van de OVSE in het conflictgebied verder versterkt kan worden.

6. De Europese Unie neemt met belangstelling nota van voorstellen met betrekking tot de stabilisatie van de situatie op korte termijn en het organiseren van een door de fungerend OVSE-voorzitter te beleggen internationale conferentie over Zuid-Ossetië. De EU zal via haar speciale vertegenwoordiger voor de Zuidelijke Kaukasus met alle betrokken partijen bekijken hoe zij zo doeltreffend mogelijk kan bijdragen tot een politieke oplossing van het conflict, met name in samenwerking met de OVSE.

7. De speciale vertegenwoordiger zal met urgentie de politieke dialoog van de EU met de Russische Federatie over de crisis in Zuid-Ossetië voortzetten.

8. De Europese Unie brengt nogmaals in herinnering dat zij steun verleent aan de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Georgië, en dat levensvatbare oplossingen voor de huidige conflicten door middel van onderhandelingen, vertrouwensopbouw en uitsluitend met vreedzame middelen moeten worden bereikt. De Europese Unie memoreert dat er alleen maar een duurzame oplossing van het conflict kan worden bereikt indien de rechtsstaat en de mensenrechten worden geëerbiedigd en indien de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Georgië, met inbegrip van het recht van Georgië om zijn eigen grenzen te controleren, in acht worden genomen.

9. De Europese Unie verklaart zich nogmaals bereid om Georgië te blijven bijstaan bij de ontwikkeling van democratische instellingen en de rechtsstaat, mede door middel van haar rechtsstaatmissie EUJUST-THEMIS, en is bereid tot het verlenen van de nodige humanitaire hulp.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?