AA
Veiligheid van de scheepvaart: de Commissie zendt met redenen omklede adviezen aan België

Veiligheid van de scheepvaart: de Commissie zendt met redenen omklede adviezen aan zes lidstaten

De Commissie heeft vandaag met redenen omklede adviezen - de laatste stap voordat een formele klacht bij het Hof van Justitie wordt ingediend aan België, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk en Finland gezonden wegens niet-naleving van de EU-wetgeving inzake het veilig laden en lossen van bulkschepen. Het doel van de richtlijn is de veiligheid van bulkschepen die terminals in de lidstaten aandoen, te vergroten door de risico's van buitensporige spanning en beschadiging van de structuur van het schip tijdens het laden of lossen te beperken.

De Commissie heeft besloten met redenen omklede adviezen te zenden aan België, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk en Finland wegens het niet meedelen van nationale maatregelen voor de tenuitvoerlegging van een richtlijn uit 2001(1). Deze richtlijn stelt geharmoniseerde geschiktheidsvoorschriften vast voor schepen en terminals en betere procedures voor samenwerking en communicatie tussen bulkschepen en terminals.

De lidstaten dienden de vereiste wetgeving goed te keuren vóór 5 augustus 2003.

(1) Richtlijn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor het veilig laden en lossen van bulkschepen (PB L 13 van 16.1.2002, blz. 9).

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?