AA
Scorebord naleving visserijbeleid 2004: “Lidstaten moeten beter hun best doen”

Scorebord naleving visserijbeleid 2004: “Lidstaten moeten beter hun best doen”

De Europese Commissie heeft voor de tweede keer het scorebord voor het gemeenschappelijk visserijbeleid gepubliceerd, waaruit blijkt dat er in 2003 weliswaar vooruitgang is geboekt bij de verstrekking van gegevens door de lidstaten, maar dat er nog veel moet worden verbeterd om de visbestanden in stand te houden. Bij driekwart van de lopende inbreukprocedures gaat het om overbevissing. Sinds het scorebord van vorig jaar heeft de Commissie vier nieuwe inbreukprocedures ingeleid: tegen Spanje en het Verenigd Koninkrijk wegens ernstige tekortkomingen bij het nakomen van hun handhavingsverplichtingen en tegen Frankrijk en Spanje wegens ontoereikende controles van het gebruik van bepaalde soorten vistuig. Aangezien is gebleken dat de handhavingsactiviteiten van de lidstaten nogal te wensen overlaten, kan het zijn dat de aan de Commissie toegezonden gegevens de werkelijkheid niet accuraat weergeven. Deze verschillen zijn er mede de oorzaak van dat er te veel wordt gevist, aangezien de visserij op bepaalde vissoorten niet op tijd wordt stopgezet om overschrijding van de quota te voorkomen.

Franz Fischler, Europees Commissaris voor Visserij, heeft het volgende verklaard: “ondanks het feit dat er enige vooruitgang is geboekt, moet er nog veel worden gedaan. De lidstaten hebben afgesproken tot een rechtvaardigere, doeltreffende en uniforme handhaving te komen. Nu moeten zij over de brug komen.”

Verbetering en uniformisering van de handhaving in de hele Europese Unie is een van de hoekstenen van de hervorming van het GVB. De publicatie op het internet van het visserijscorebord is een van de maatregelen om dit doel te bereiken.

Overbevissing voorkomen

De lidstaten moeten nauwlettend toezicht houden op de vangsten van hun vaartuigen, zodat op tijd kan worden gestopt met vissen om binnen de quota te blijven die op basis van wetenschappelijk advies door de Raad van visserijministers zijn vastgesteld. Hoewel de zaken er beter voorstaan dan vorig jaar, is Denemarken de enige lidstaat die de regels volledig heeft nageleefd door alle vereiste vangstaangiften op tijd in te dienen.

Het aantal quota dat werd overschreden, is gedaald van 3 % in 2002 naar 2 % in 2003. De mate van overbevissing verschilt aanzienlijk, variërend van minder dan 1 % tot 76 %, en hetzelfde geldt voor de betrokken hoeveelheden. De meest betrokken lidstaten zijn België, Spanje en, voor het derde jaar, Nederland.

Toezicht en controle

In juli 1999 heeft de Raad een lijst opgesteld met gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de regels van het GVB. De lidstaten moeten elk jaar verslag uitbrengen over de maatregelen die zij hebben genomen nadat ernstige overtredingen waren geconstateerd. De Commissie wijst erop dat de tekortkomingen in de ontvangen verslagen het moeilijk maken vergelijkingen tussen de lidstaten te maken.

Uit de ontvangen gegevens blijkt dat het aantal ernstige inbreuken in 2002 is gedaald van 8 139 gevallen in 2001 tot 6 756 gevallen 2002. Net als vorig jaar gaat het bij de helft van deze gevallen om illegale visserij zonder vergunning of in verboden gebieden.

Inbreukprocedures

Driekwart (61) van de inbreukprocedures die momenteel tegen lidstaten lopen (81) heeft betrekking op visserij buiten de toegewezen quota. Het betreft alle lidstaten, met uitzondering van Griekenland en Italië (waarvoor maar één quotum geldt): Denemarken (10), Spanje (9), België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (7), Zweden (6), Ierland en Portugal (5), Duitsland en Finland (2) en Nederland (1). Nog eens acht andere procedures hebben betrekking op het niet nakomen van de verplichting de vangstgegevens aan te melden. Er zijn vier nieuwe inbreukprocedures ingeleid, waarvan twee tegen Spanje en het Verenigd Koninkrijk wegens ernstige tekortkomingen bij het nakomen van hun handhavingsverplichtingen en twee tegen Frankrijk en Spanje wegens ontoereikend toezicht op de technische maatregelen (het gebruik van drijfnetten).

Meer informatie is te vinden in
MEMO/04/200.
Het scorebord is te raadplegen op de volgende website:
http://europa.eu.int/comm/fisheries/scoreboard/index_en.htm
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?