AA
Resolutie Irak met stemgedrag Vlaamse EP-leden

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Irak
goedgekeurd met 289 voor, 209 tegen en 26 onthoudingen

Stemgedrag Vlaamse EP-leden
Voor: Sterckx, Van Hecke Johan, Van Brempt, Van Lancker, Staes, Dhaene, Sorensen, Maes
Tegen: Dillen, Smet, Thyssen,
Onthouding: De Clercq, Beysen
Afwezig: Frank Vanhecke

Het Europees Parlement,
– onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over de situatie in Irak, met name zijn resolutie van 26 april 2002,
– onder verwijzing naar alle resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over Irak, met name resolutie 1441 van 8 november 2002,
– gezien het rapport dat het hoofd van de UNMOVIC en de directeur van de IAEA op 27 januari 2003 aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hebben voorgelegd,
– gezien de plechtige Frans-Duitse verklaring die 22 januari 2003 in Parijs werd afgelegd,
– gezien de conclusies van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU over Irak van 27 januari 2003,

A. overwegende dat in resolutie 1441 van de Veiligheidsraad aan de UNMOVIC de opdracht wordt gegeven om aan Irak een striktere regeling inzake de ontwapeningsinspecties op te leggen en Bagdad wordt verzocht om aan de UNMOVIC en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) een volledige verklaring over te leggen over alle aspecten van zijn programma's voor de ontwikkeling van chemische, biologische en kernwapens en ballistische raketten, alsmede alle verdere informatie over programma's inzake chemische, biologische en kernwapens,
B. overwegende dat het van het grootste belang is dat Irak onder internationaal toezicht volledig wordt ontwapend voor wat betreft alle chemische, bacteriologische, radiologische en nucleaire massavernietigingswapens, indien aanwezig, en dat de mogelijke capaciteit van Irak om dergelijke wapens te vervaardigen, wordt vernietigd in overeenstemming met de resoluties van de Verenigde Naties terzake,
C. overwegende dat de Europese Unie en haar lidstaten dezelfde koers moeten volgen om snel en doeltreffend internationaal toezicht te kunnen uitoefenen op de situatie in Irak,
D. gezien de zelfgekozen isolatie en het gebrek aan medewerking van de Iraakse regering met de internationale gemeenschap, de extreme militarisering van de Iraakse samenleving, de wijdverbreide en zeer ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht, en het volledig ontbreken van politieke en democratische rechten in Irak,

1. betuigt andermaal zijn gehechtheid aan vrede, democratie en eerbiediging van de mensenrechten en het internationale recht, en wijst andermaal op de noodzaak van een volledige toepassing en naleving van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om de internationale vrede en veiligheid te kunnen waarborgen;

2. zegt zijn volledige steun toe aan Hans Blix, die ter plaatse de werkzaamheden van de commissie van toezicht, controle en inspectie van de Verenigde Naties (UNMOVIC) leidt, aan El Baradei, directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), en hun team inspecteurs die belast zijn met de uitvoering van de striktere inspectieregeling zoals vastgelegd in resolutie 1441 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;

3. meent dat overtredingen van resolutie 1441 die thans door de inspecteurs ten aanzien van massavernietigingswapens zijn vastgesteld, geen rechtvaardiging voor militair optreden vormen, en is van oordeel dat alle verdere stappen door de Veiligheidsraad moeten worden ondernomen na een volledige evaluatie van de toestand;

4. verzoekt de Iraakse regering resolutie 1441 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties na te leven, de UNMOVIC-inspecties onvoorwaardelijk en ongehinderd te blijven toestaan, volledig mee te werken en in te gaan op de opmerkingen die het hoofd van de UNMOVIC in zijn rapport heeft gemaakt; verzoekt Irak bovendien alle beschikbare relevante informatie uit alle bronnen, onverwijld aan de UNMOVIC door te geven;

5. is in dit verband ingenomen met de conclusies van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 27 januari 2003, en verwacht dat deze conclusies door de lidstaten in alle desbetreffende organen ten uitvoer zal worden gelegd; verzoekt de Raad om te trachten in het kader van het GBVB tot een gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van Irak te komen, opdat de EU op het internationale toneel een eensgezinde positie kan innemen over de huidige situatie en de toekomstige evolutie van dit conflict; verzoekt de kandidaatlanden om zich na adequaat overleg achter een gemeenschappelijk Europees standpunt te scharen;

GROEN AMENDEMENT - AANVAARD
5 bis. "is gekant tegen elke unilaterale militaire actie en is van oordeel dat een preventieve aanval in strijd is met het internationaal recht en het Handvest van de VN, en alleen maar tot een grotere crisis zou leiden waarbij ook andere landen in de regio zouden worden betrokken; onderstreept dat alles in het werk moet worden gesteld om een militaire actie te vermijden;"

Stemgedrag Vlaamse EP-leden op 5 bis
Voor: Johan Van Hecke, Karel Dilen, Kathleen Van Brempt, Anne Van Lancker, Dhaene, Staes, Maes, Sorensen
Tegen: Beysen, de Clercq, Sterckx, Smet, Thyssen
Afwezig: Frank Vanhecke

6. dringt erop aan om alle politieke en diplomatieke wegen te bewandelen om tot een vreedzame regeling van het conflict te komen en onderstreept de noodzaak van het tot stand brengen en handhaven van de vrede en de internationale veiligheid;

GROEN AMENDEMENT - AANVAARD
6 bis. "verzoekt de VN na te gaan wat de impact van het embargo is, met name de negatieve gevolgen voor de humanitaire situatie van de Iraakse bevolking, in het bijzonder vrouwen en kinderen, opdat, indien nodig, stappen kunnen worden ondernomen om het embargo op te heffen;"

Stemgedrag Vlaamse EP-leden op 6bis
Voor: Dillen, Van Lancker, Van Brempt, Dhaene, Staes, Sorensen, Maes
Tegen: Beysen, De Clercq, Sterckx, Van Hecke Johan, Smet, Thyssen
Afwezig: Frank Vanhecke

GROEN AMENDEMENT - AANVAARD
6 ter. "dringt er bij de Raad op aan om al het mogelijke te doen om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten; dringt er in dit verband bij het voorzitterschap van de Raad en de Hoge Vertegenwoordiger op aan om de regering van de VS duidelijk te maken dat de oplossing van het conflict in het Midden-Oosten van de EU de hoogste prioriteit krijgt en dat een krachtig en overtuigend internationaal initiatief voor een snelle tenuitvoerlegging van het door "de Vier" gesteunde vredesplan niet langer kan worden uitgesteld"

Stemgedrag Vlaamse EP leden op 6ter
Voor: Johan Van Hecke, Dillen, Van Brempt, Van Lancker, Dhaene, Staes, Sorensen, Maes
Tegen: Smet, Thyssen
Onthouding: Beysen, De Clercq, Sterckx
Afwezig: Frank Vanhecke

7. onderstreept de gehechtheid van de Europese Unie aan de soevereiniteit en de territoriale onschendbaarheid van Irak, Koeweit en hun buurlanden;

LIBERAAL AMENDEMENT - AANVAARD
7 bis. "dringt er bij de Raad en de lidstaten op aan om op eigen initiatief voor te stellen dat het Internationaal Strafhof de verantwoordelijkheid van het bewind van de Iraakse leider onderzoekt voor de volkerenmoord op de moeras-Arabieren en andere oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid;"

Stemgedrag Vlaamse EP-leden op 7bis
Voor: Beysen, De Clercq, Johan Van Hecke, Sterckx, Van Brempt, Van Lancker, Staes, Dhaene, Maes, Sorensen
Tegen: Dillen, Smet, Thyssen
Afwezig: Frank Vanhecke

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB, de Secretaris-generaal van de VN en de regering van Irak.

Klik hier voor het oorspronkelijk groen voorstel

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?