AA
Groen voorstel van resolutie over het Mondiaal Sociaal Forum in Porto Alegre en het Mondiaal Economisch Forum in Davos

B5-0101/2003
Resolutie van het Europees Parlement over het Mondiaal Sociaal Forum in Porto Alegre en het Mondiaal Economisch Forum in Davos

Het Europees Parlement,
– gezien het appèl van de mundiale sociale bewegingen bij de afsluiting van het derde Mondiaal Sociaal Forum op 27 januari 2003,
– gezien de resolutie over het internationale parlementaire netwerk en zijn activiteiten van het derde Mondiaal Parlementair Forum d.d. 24 januari 2003,
– gezien de resolutie over de situatie in Venezuela van het derde Mondiaal Parlementair Forum d.d. 24 januari 2003,
– gezien de toespraken van Luiz Inácio Lula da Silva, president van Brazilië, tijdens het Mondiaal Sociaal Forum in Porto Alegre op 24 januari 2003 en tijdens het Mondiaal Economisch Forum in Davos op 25 januari 2003,
A. overwegende dat de derde editie van het Mondiaal Sociaal Forum in Porto Alegre zowel kwantitatief als kwalitatief een succes was en dat hieraan tevens werd deelgenomen door een mondiaal forum van plaatselijke overheden, een mondiaal forum van rechters, een mondiaal onderwijsforum en het Mondiaal Parlementair Forum met in totaal 100.000 deelnemers, die alternatieve strategieën voor de huidige neoliberale globalisering hebben voorgesteld,
B. overwegende dat het Mondiaal Sociaal Forum in de context van een oorlog die de Verenigde Staten tegen Irak dreigen te ontketenen een ondubbelzinnig en duidelijk standpunt heeft ingenomen tegen de militarisering van conflicten en in het bijzonder tegen een oorlog tegen Irak,
C. overwegende dat de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva zowel in Porto Alegre als in Davos aanwezig was en heeft gepleit voor een reconstructie van de economische wereldorde, een herverdeling van de rijkdommen, de strijd tegen de honger en voor onderwijs en een waardig leven voor allen,
D. overwegende dat het zaak is mundiale sociale netwerken op te richten en te versterken op het vlak van de watervoorziening, de hernieuwbare energiebronnen, de landbouw, de openbare dienstverlening, de culturele en linguĂŻstische diversiteit, de schuldenlast, de verantwoordelijkheid van bedrijven, de regulering van de zeevaart om rampen zoals met de "Prestige" te voorkomen, de WTO en de strijd tegen alle vormen van fundamentalisme ten einde adequate antwoorden op een slecht beheerde globalisering te vinden,
1. deelt het standpunt van Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties, dat hij heeft uiteengezet ten overstaan van de ondernemers en regeringsleiders die in Davos bijeen waren, dat het Mondiaal Sociaal Forum het belangrijkste forum voor het maatschappelijk middenveld in de wereld is geworden en dat hiermee op politiek niveau rekening moet worden gehouden;
2. dankt de organisatoren van het Mondiaal Sociaal Forum en het Mondiaal Parlementair Forum van Porto Alegre, en is verheugd over de geest van openheid en vernieuwing van de debatten, alsmede over de vele ideeën en strategieën, die uit de bijeenkomst zijn voortgekomen, met name de nieuwe koers, in het licht van de neoliberale globalisering met negatieve gevolgen voor het milieu en de meerderheid van de wereldbevolking, in de richting van een politiek internationalisme en dus de noodzaak van internationale instellingen; is tevens verheugd over het aanhalen van de banden tussen het Mondiaal Sociaal Forum en het Mondiaal Parlementair Forum als voorbode van een internationaal parlementair netwerk en als spreekbuis van de eisen van de sociale bewegingen op wetgevingsgebeid;
3. is verheugd over de verklaring van president Luiz Inácio Lula da Silva in Davos waarin hij kritiek uitte op de economische en financiële globalisering, en de noodzaak onderstreepte van structurele veranderingen met het oog op een rechtvaardige en democratische wereld waar het recht van de volkeren wordt gewaarborgd om over hun eigen toekomst te beslissen in een context van vrede en internationale samenwerking waarin hun diversiteit wordt geëerbiedigd; onderstreept tevens zijn verzet ten een eenzijdig protectionisme en de holle frasen van de vrijhandel die in werkelijkheid slechts voor de arme en niet voor de rijke landen gelden;
4. steunt nadrukkelijk het onverzettelijke standpunt van het Mondiaal Sociaal Forum en Mondiaal Parlementair Forum tegen de doctrine van de preventieve oorlog, tegen een oorlog in Irak, tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden door het Israëlische leger, tegen de buitenlandse militaire inmenging in Colombia en andere conflicten, zoals de destabilisering van de democratische instellingen in Venezuela;
5. steunt het initiatief van het Mondiaal Parlementair Forum om in de komende weken een reeks parlementaire delegaties naar Irak te sturen om het radicale verzet van de volksvertegenwoordigers tegen de oorlog te onderstrepen en te trachten een ontmoeting met de Veiligheidsraad van de VN en vervolgens met het Amerikaanse Congres te organiseren;
6. ondersteunt het houden van een internationale actiedag tegen de oorlog op 15 februari 2003, hetgeen tijdens het Europees Sociaal Forum in Florence is voorgesteld en door het Mondiaal Sociaal Forum en het Mondiaal Parlementair Forum in Porto Alegre is bekrachtigd;
7. stemt in met het appèl van het Mondiaal Parlementair Forum met het oog op de toepassing van de resoluties van de VN over de zelfbeschikking en onafhankelijkheid van de bevolking van de Westelijke Sahara, met name via het houden van een referendum;
8. is verheugd over de toezegging van de volksvertegenwoordigers die in het Mondiaal Parlementair Forum verenigd zijn, om aan de vooravond van de vijfde ministerconferentie van de Wereldhandelsconferentie (WTO) in Cancún (Mexico) in september 2003 bijeen te komen om een duidelijk standpunt te formuleren ter verdediging van een hervorming van en het goedkeuren van nieuwe regels voor het mundiale financiële en handelsstelsel, met inbegrip van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Internationale Ontwikkelingsbank, ten einde deze democratischer te maken en hen ondergeschikt te maken aan de sociale en ecologische belangen;
9. schaart zich achter het Mondiaal Sociaal Forum en het Mondiaal Parlementair Forum om te wijzen op de wenselijkheid van een soort Tobin-belasting op internationale financiële transacties waarmee een fonds moet worden gevoed voor ontwikkelingshulp aan de derde wereld;
10. wijst andermaal op zijn gehechtheid aan de bescherming van de openbare dienstverlening en het verzoekschrift dat onder leden van het Europees Parlement en de nationale parlementen is beginnen te circuleren tijdens de onderhandelingen van de GATS (Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten) binnen de WTO en dat tot op heden door meer 215 mensen is ondertekend, en onderstreept dat elke onderhandeling transparant moet zijn en onder democratisch toezicht moet geschieden, en dat de bescherming van de openbare dienstverlening van even grote waarde is voor Europa als voor de rest van de wereld;
11. is verheugd over het standpunt van de nieuwe Braziliaanse regering ten behoeve van een landbouwhervorming en de campagne "Fome Zero" (Zonder honger), en steunt het in Davos gedane verzoek van president Luiz Inácio Lula da Silva om een Wereldfonds tegen de honger op te richten om de ondervoede bevolkingen te voeden door de plaatselijke productie en consumptie van voedingsmiddelen te stimuleren;

12. steunt de oproep van de landbouworganisaties die in Porto Alegre bijeen zijn gekomen ten aanzien van het recht op voedselsoevereiniteit en spreekt zich ervoor uit zaaigoed tot erfgoed van de mensheid uit te roepen onder de auspiciën van UNICEF en de FAO ten einde door het gebruik, de uitwisseling en het behoud van traditionele en plaatselijke soorten het overleven van de boeren te garanderen, vooral in de ontwikkelingslanden, alsmede het behoud van de soortenrijkdom, waarbij wordt onderstreept dat het merendeel van de bevolking de GGO verwerpt;

13. verzoekt alle sociale bewegingen en volksvertegenwoordigers af te spreken elkaar in India weer te zullen ontmoeten, waar het vierde Mondiaal Sociaal Forum en het vierde Mondiaal Parlementair Forum zullen worden gehouden;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad, de parlementen van de lidstaten en de organisatoren van het Mondiaal Sociaal Forum van Porto Alegre en van het Mondiaal Economisch Forum van Davos.

GroenDe enige partij die sociaal Ă©n milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?