AA
Europese ziekteverzekeringskaart tegen 1 juni 2004

De Commissie heeft 1 juni 2004 voorgesteld als de lanceerdatum voor de gemeenschappelijke Europese ziekteverzekeringskaart. Deze ene gepersonaliseerde kaart moet alle formulieren vervangen die momenteel nodig zijn voor een medische behandeling tijdens een tijdelijk verblijf in een andere lidstaat. De nieuwe kaart zal de EU-burgers, de zorgverleners (dokters, ziekenhuizen) en de socialezekerheidsinstellingen het leven gemakkelijker maken. Het formulier E111 voor korte verblijven zoals vakanties is het eerste formulier dat wordt vervangen. In een tweede fase zijn alle andere formulieren voor tijdelijke verblijven aan de beurt: werknemers die naar een ander land gedetacheerd worden (E128), internationaal wegvervoer (E110), studenten (E128) en werkzoekenden (E119). In een derde fase krijgt de kaart de vorm van een elektronische "smart card", die met de computer kan worden gelezen. De kaart vereenvoudigt de procedures, maar verandert niets aan de rechten en plichten van de EU-burgers. Dankzij de kaart zullen bijvoorbeeld patiënten die voor hun gezondheidszorg in het buitenland moeten betalen, sneller door hun eigen socialezekerheisstelsel kunnen worden terugbetaald. De kaart zal evenwel meer voordelen bieden naarmate de EU-regels de EU-burgers geleidelijk meer mogelijkheden bieden om zich tijdens een tijdelijk verblijf in een andere lidstaat te laten behandelen. Eén van die mogelijkheden, waarover de lidstaten reeds politieke overeenstemming hebben bereikt, is het recht in het gastland op alle noodzakelijke zorg, en niet enkel op zorg die dringend noodzakelijk is. De Commissie heeft deze voorstellen goedgekeurd op verzoek van de voorjaarstop van Barcelona van maart 2002, die de Commissie heeft gevraagd vóór de voorjaarstop in Brussel op 21 maart van dit jaar de nodige details voor de geleidelijke invoering van een Europese ziekteverzekeringskaart te presenteren.

Anna Diamantopoulou heeft verklaard: "Dankzij de Europese ziekteverzekeringskaart zullen EU-burgers tijdens een tijdelijk verblijf in een andere lidstaat sneller en gemakkelijker toegang krijgen tot gezondheidszorg. De kaart zal ook een grote symbolische waarde hebben: na de euro heeft de Europese burger met de Europese ziekteverzekeringskaart een extra stukje Europa op zak. "

De voorstellen

De Europese ziekteverzekeringskaart zal in drie fasen worden ingevoerd:

Juridische en technische voorbereiding (2002-2003), waarbij de lidstaten en andere belanghebbenden worden geraadpleegd.

Lancering op 1 juni 2004. Eerst zal de kaart alleen formulier E111 vervangen, en vervolgens alle andere formulieren voor tijdelijk verblijf. De lidstaten die momenteel geen gebruik maken van kaarten, kunnen om uitstel vragen, maar deze periode mag niet langer dan 18 maanden duren (uiterlijk tot en met 31 december 2005).

Invoering van elektronische "smart cards". In sommige grensstreken binnen de EU bestaan al dergelijke elektronische systemen voor geplande geneeskundige verzorging in een andere lidstaat (E112), maar omdat de situatie en de gebruikte technologie van land tot land verschillen, kan niet meteen met deze fase worden gestart.

De voorstellen van de Commissie:


een overzicht geven van de bestaande ziekteverzekeringskaarten in de EU, in de EER (plus Zwitserland) en in de kandidaat-lidstaten. Er zijn grote verschillen in het gebruik van kaarten in de gezondheidszorg en de socialezekerheidsstelsels. Sommige landen (België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Slovenië) hebben reeds op grote schaal smart cards verspreid, terwijl deze kaarten zich in andere landen nog in de planningsfase bevinden (Griekenland en de Tsjechische Republiek). Nog andere landen maken weinig of geen gebruik van kaarten (Ierland, het VK en de meeste kandidaat-lidstaten). De Commissie houdt daar rekening mee en stelt een realistische geleidelijke invoering voor waarbij de kaart bij wijze van eerste stap wordt uitgegeven in een formaat dat met het blote oog kan worden gelezen (en dat ook voorzien is van een chip voor landen die de interoperabiliteit van hun systemen verder wensen te ontwikkelen).

de besluitvorming van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers (CASSTM) assisteren en bevorderen. Overeenkomstig EU-Verordening 1408/71 (de belangrijkste regels inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten) zal deze commissie in een nieuwe rechtsgrondslag voor de vervanging van de formulieren van de E100-reeks moeten voorzien. Deze commissie is eveneens verantwoordelijk voor het bevorderen van de samenwerking tussen de lidstaten om de informatie-uitwisseling tussen de instellingen te moderniseren en de verstrekking en terugbetaling van prestaties te bespoedigen. Zodra het toetredingsverdrag op 16 april zal zijn ondertekend, is voorzien dat de tien kandidaat-lidstaten, die op 1 mei 2004 tot de EU moeten toetreden, de CASSTM-debatten over dit onderwerp als waarnemers zullen bijwonen.
Context

De Europese Raad van Barcelona van maart 2002 heeft het Actieplan voor vaardigheden en mobiliteit onderschreven, dat de belangrijkste hinderpalen voor de beroeps- en de geografische mobiliteit in de EU tegen 2005 uit de weg moet ruimen. Op deze top is besloten een Europese ziekteverzekeringskaart in te voeren die "de formulieren die momenteel nodig zijn voor medische behandeling in een andere lidstaat zal vervangen" in geval van een tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld voor gedetacheerde werknemers, studenten, zakenreizigers en toeristen, vrachtwagenchauffeurs en werkzoekenden). De Europese Raad heeft de Commissie verzocht hierover vóór zijn volgende vergadering in Brussel op 21 maart 2003 een voorstel in te dienen. De onlangs goedgekeurde voorstellen steunen op ruim overleg met de lidstaten en de overige belanghebbenden, dat gedetailleerde informatie heeft opgeleverd over de situatie in de landen zelf wat bestaande of geplande kaarten betreft.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/feb/hicard_en.html

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?