AA
Europees havenpakket: staking Europese havenarbeiders op 17 januari 2003!

Aanbeveling van de Vlaamse Havencommissie

over een door de Europese Raad van Transportministers geformuleerd voorstel van de richtlijn ‘inzake toegang tot de markt voor havendiensten’, ter voorbereiding van de tweede lezing in het Europees ParlementBrussel, 27 november 2002.

JPM1. Situering van deze aanbeveling in de besluitvormingsprocedure

In februari 2001 formuleerde de Europese Commissie een mededeling met als titel ‘De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening in havens: van cruciaal belang voor het vervoer in Europa’. Deze mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad bevat een voorstel voor richtlijn ‘inzake toegang tot de markt voor havendiensten’. Deze ontwerprichtlijn heeft reeds een hele weg afgelegd in de ontwikkelingsprocedure tussen ontwerp en finale goedkeuring. Op datum van deze aanbeveling moet het ontwerp nog een laatste keer besproken worden in het Europese Parlement, met daarna eventueel nog een verzoeningsprocedure tussen de Europese Raad van Transportministers en het Europese Parlement. De hele procedure wordt vereenvoudigd weergegeven in bijgaande figuur. De Havencommissie heeft reeds op twee verschillende momenten in de procedure een aanbeveling geformuleerd (juni 2001 en april 2002). Die twee aanbevelingen worden in de figuur weergegeven, alsook deze derde aanbeveling.

2. Mogelijkheden tot amendering door het Europees Parlement

Het Europese Parlement heeft in haar tweede lezing niet meer de volledige vrijheid om nieuwe inhoudelijke voorstellen te doen voor de Havenrichtlijn. Met betrekking tot de amendering van de tekst zijn de voorwaarden de volgende: (a) het Europees Parlement kan haar amendementen die ze in haar eerste lezing heeft aangenomen, opnieuw opnemen en (b) het Europees Parlement kan nieuwe amendementen introduceren voor zover het gaat om delen van de richtlijn waarin de Raad wijzigingen voorstelt die in de eerste lezing van het Parlement niet aan bod zijn kunnen komen. Volgens het intern reglement van het Parlement mogen er bovendien ook (c) amendementen worden ingediend die tot doel hebben een compromis te bereiken tussen het Parlement en de Raad en (d) amendementen worden ingediend over nieuwe feiten of juridische situaties die zijn ontstaan na de eerste lezing van het Parlement.

3. Gemeenschappelijke verklaring

In functie van het dossier van de Havenrichtlijn werd door alle bij het Vlaamse havengebeuren betrokken organisaties een belangrijke verklaring ondertekend. Deze verklaring wordt in bijlage bij deze aanbeveling gevoegd (bijlage 1).

4. Aanbeveling

In het licht van de hierboven gestelde voorwaarden is het weinig zinvol om geheel nieuwe voorstellen te doen of om grondige tekstwijzigingen voor te stellen die door het Europees Parlement niet in de eerste lezing aan bod zijn gekomen. In feite moet er, paragraaf per paragraaf, steeds een keuze gemaakt worden tussen de reeds bestaande tekst van de Europese Raad van Transportministers en de tekst die het Europees Parlement had opgesteld tijdens haar eerste lezing.Daarom heeft de Vlaamse Havencommissie, als essentie van deze aanbeveling, een vergelijkende tabel opgesteld met daarin zowel de overwegingen en artikels van het Europees Parlement in de eerste lezing als deze van de Europese Raad van Transportministers. De Havencommissie heeft in de tabel een duidelijke keuze gemaakt tussen (1) het behoud van de tekst van de Raad van Transportministers of (2) het teruggrijpen naar de teksten die het Europese Parlement in haar eerste lezing heeft geformuleerd.

Deze vergelijkende tabel wordt weergegeven als bijlage bij deze aanbeveling (bijlage 2).Bijlage 1: Gemeenschappelijke verklaring “Port Package”“De Belgische zeehavens behoren tot de meest performante ter wereld. Deze performantie kan niet los worden gezien van de organisatie van de havenarbeid in onze havens. Deze organisatie zorgt voor betrouwbaarheid, de productiviteit en een goed sociaal klimaat in de havens.Binnen een wettelijk kader wordt een permanente en intensieve sociale dialoog gevoerd tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Herhaaldelijk werd aangetoond dat dit sociaal overleg in staat is antwoorden te geven op nieuwe uitdagingen die vanuit de haveneconomie worden aangebracht. Er kan in dit verband verwezen worden naar het specifieke stelsel voor de logistieke dienstverlening dat recent ontwikkeld werd in het kader van de havenarbeid.De ondertekenaars van deze verklaring bevestigen hun gehachtheid aan het sociaal overleg tussen havenwerkgevers en havenwerknemers en wensen de havenarbeidsorganisatie dan ook blijvend aan dit sociaal overleg toe te vertrouwen. Er bestaat dan ook geen behoefte aan nieuwe wetgevende initiatieven.Ook in het kader van de Europese Richtlijn – Port Package – bevestigen de ondertekenaars hun gehechtheid aan de wet op de havenarbeid van 8 juni 1972. De implementatie van de havenrichtlijn mag geen aanleiding geven tot concurrentieverstoring noch sociale dumping tussen de havens van de diverse lidstaten van de Europese Unie.De ondertekenende partijen zullen onmiddellijk voorbereidende besprekingen opstarten met het oog op een gemeenschappelijke, inhoudelijke standpuntbepaling rond de Port Package in het vooruitzicht van de besprekingen in het Europees Parlement.”Deze verklaring werd ondertekend door:

Bob Baete, Belgische Transportarbeidersbond

Myriam Chaffart, ACV-Transcom

Eric Quisthoudt, ACLVB

François Van Geel, Werkgeversverbond der Belgische havens

Guy Lauwers, ACOD-LRB Regio Vlaanderen

Frans Marivoet, CCOD-Havens

Leo Baron Delwaide, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen,

Joachim Coens, M.B.Z. N.V.

Tuur Ryckaert, VSOA-Havens

Daniël Termont, Havenbedrijf Gent

Johan Vande Lanotte, Havenbedrijf Oostende

Jan Pellens, Vlaamse HavenverenigingBijlage 2:Aanbeveling van de Vlaamse Havencommissie

over een door de Europese Raad van Transportministers geformuleerd voorstel van de richtlijn ‘inzake toegang tot de markt voor havendiensten’, ter voorbereiding van de tweede lezing in het Europees Parlementvergelijkende tabelIn deze bijlage wordt een vergelijking gemaakt tussen de Havenrichtlijn zoals geformuleerd door het Europees Parlement in de eerste lezing (14 november 2001), weergegeven in de eerste kolom van de hiernavolgende tabel, en de Havenrichtlijn zoals geformuleerd door de Europese Raad van Transportministers (17 juni 2002, tekstversie 5 november 2002), weergegeven in de tweede kolom van de tabel. In de derde kolom wordt zonodig een argumentatie weergegeven.Europees Parlement 1e lezing Europese Raad van Transport Argumentatie

Teksten amendementen EU parlement in eerste lezing op 14 11 2001 Gecoördineerde tekst van de bespreking in de Raad van Transport op 17 06 2002

(tekstversie 5 november 2002)

Position of the European Parliament adopted at first reading

doc 2001/0047 (COD)-PE1 Political agreement on a common position doc. 11146/1/02 MAR 105 CODEC 943

(1) The objective of Article 49 of the Treaty is to eliminate the restrictions on freedom to provide services in the Community; in accordance with Article 51 of the Treaty, that objective must be achieved within the framework of the common transport policy; Article 6 of the Treaty provides that environmental protection requirements must be integrated in the definition and implementation of Community policies and activities.

(1) The objective of Article 49 of the Treaty is to eliminate restrictions on freedom to provide services in the Community. In accordance with Article 51 of the Treaty, that objective is to be achieved within the framework of the common transport policy whilst respecting, inter alia, the Treaty’s environmental protection rules.Behoud van de tekst van de Raad.

De tekst van de Raad geeft voldoende zekerheid voor het respecteren van milieuregelgeving.

(2) Through Council Regulations (EEC) No 4055/86 of 22 December 1986 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport between Member States and between Member States and third countries and (EEC) No 3577/92 of 7 December 1992 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport within Member States (maritime cabotage) that objective has been attained with regard to maritime transport services as such.(2) Through Council Regulations (EEC) No 4055/86 of 22 December 1986 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport between Member States and between Member States and third countries and Council Regulation (EEC) No 3577/92 of 7 December 1992 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport within Member States (maritime cabotage) that objective has been attained with regard to maritime transport services as such.Tekst van de Raad en EU Parlement zijn identiek.

(3) Port services are essential to the proper functioning of maritime transport since they make an essential contribution to the efficient use of maritime transport infrastructure.(3) Port services are essential to the proper functioning of maritime transport since they make an essential contribution to the efficient use of maritime transport infrastructure.Tekst van de Raad en EU Parlement zijn identiek.

(4) In the Green Paper on Sea Ports and Maritime Infrastructure of 10 December 1997 the Commission indicated its intention of proposing a legislative framework in order to achieve access to the port services market in Community ports with international traffic. Therein, port services should be defined as those services of commercial value that are normally provided against payment in a port.

(4) In the Green Paper on Sea Ports and Maritime Infrastructure of December 1997 the Commission indicated its intention of proposing a legislative framework in order to achieve access to the port services market in Community ports with international traffic. Tekst van de Raad.

Het is niet nodig om “port services” nogmaals te definiëren. De definities zijn terug te vinden onder artikel 4 van deze richtlijn.

(5) Facilitating access to the port services market at Community level should remove prevailing restrictions that hamper access for port service operators, improve the quality of service provided to users of the port, increase efficiency and flexibility, help reduce costs and thereby contribute to promoting short sea shipping and combined transport.

(5) As one of the measures which will enhance overall competition in and between ports of the Community, facilitating access to the port services market at Community level should remove existing restrictions that hamper access for providers of port services and self-handlers, improve the quality of service provided to users of the port, increase efficiency and flexibility, help reduce costs and thereby contribute to promoting short sea shipping and combined transport.Tekst van het EU Parlement.

Het is niet wenselijk om van die “self-handlers” een aparte categorie te maken.Er is bovendien een nuanceverschil tussen “existing “ en “prevailing” restrictions.

(6) Where the authorisation under this Directive takes the form of a contract falling within the scope of Directives 92/50/EEC , 93/36/EEC , 93/37/EEC and 93/38/EEC , these latter Directives apply, as do also, where applicable, Directives 89/48/EEC , 92/51/EEC and 1999/42/EC on the mutual recognition of professional education and training.(6) Where the authorisation under this Directive takes the form of a contract falling within the scope of Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC, 93/37/EEC and 93/38/EEC, those Directives apply. Equally, where the authorisation under this Directive takes the form of a public service contract falling within the scope of Regulation (EC) 3577/92 that Regulation applies. Finally, where applicable, Directives 89/48/EEC, 92/51/EEC and 99/42/EC on the mutual recognition of professional education and training apply.

Tekst van de Raad behouden. Dit is regelgeving die nu reeds van toepassing is.

(7) Contracts for port services that have been awarded following a tendering procedure on the basis of another instrument of Community law should not be subject to a selection procedure in accordance with this Directive.De tekst van de Raad behouden. Dit geeft meer zekerheid.

(7) Diverse national legislation and practices have led to disparities in the procedures applied and have created legal uncertainty regarding the rights of providers of port services and the duties of competent authorities. It is in the Community’s interest, therefore, to establish a Community legal framework and lay down basic rules on access to the port services market, the rights and obligations of current and prospective service providers, the managing bodies of the ports, the procedures accompanying the authorisation and selection processes, as well as on the right of Member States to classify certain services, particularly technical-nautical services, as services of general interest in order to protect the public interest as regards safety in ports and adjacent waters.(8) National legislations and practices have led to disparities in the procedures applied and have created legal uncertainty regarding the rights of providers of port services and the duties of competent authorities. It is in the Community’s interest, therefore, to establish a Community legal framework which lays down basic rules on access to the port services market, the rights and obligations of current and prospective service providers and self-handlers, the managing bodies of the ports, as well as on the procedures for authorisation and selection .Tekst van het EU Parlement.

(1) Het is niet wenselijk om van die “self-handlers” een aparte categorie te maken;

(2) De tekst van het EU Parlement geeft meer zekerheid om o.a. de loodsdiensten als een publieke dienst te organiseren;

(3) In de tekst van de Raad is tevens het element veiligheid weggelaten.

(8) In accordance with the principles of subsidiarity and proportionality as set out in Article 5 of the Treaty, the objectives of the proposed action, which is the access for any natural or legal person, established in the Community, to the market for port services, can be better achieved by establishing common principles for all the Member States. This Directive confines itself to the minimum required in order to achieve that objective and does not go beyond what is necessary for that purpose.(9) In accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty, the objective of the proposed action, which is access for any natural or legal person, established in the Community, to the market for port services, could be better achieved by establishing common principles for all Member States. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that purpose.

De tekst van het EU Parlement.

Deze tekst garandeert een beter “fair level playing field”.

(9) In view of the special importance of pilotage services for safety of maritime traffic and thus for the protection of the environment in particularly vulnerable regions, each Member State should be free to adopt its own national rules for pilotage services which take into account the specific circumstances of each harbour.De tekst van het EU Parlement behouden. Dit geeft de Lidstaten de mogelijkheid om met de eigen nautische karakteristieken van de havens en de vaarroutes rekening te houden en zo de veiligheid te garanderen.

(10) Community legislation on access to port services does not exclude the application of other Community rules, including those relating to services of general economic interest provided for in Article 86(2) of the Treaty. Competition rules have already been applied to port services and are relevant in particular to monopoly situations.(10) Community legislation on access to port services should not exclude the application of other Community rules, such as competition rules, including those relating to services of general economic interest, in particular to monopoly situations.De tekst van het EU Parlement behouden.

Deze is duidelijker en biedt meer zekerheid dan deze van de Raad. Immers, een tekst zoals “such as” kan inhouden dat er later naast concurrentieregels, nog andere regelgeving bij opgenomen wordt.(11) In order to achieve the aim of this Directive without imposing an additional burden on smaller ports, which would appear disproportionate to the expected results, this Directive should apply to ports with a total annual maritime traffic volume corresponding to that of the "international seaports (category A)" as defined in Decision nº 1692/96/EC , without prejudice, however, to the possibility of Member States deciding to apply th is Directive to other ports as well. In determining the total annual traffic volume, Member States should have the possibility of not taking into consideration the traffic in parts of a port which are not open to general commercial traffic.Deze tekst moet geschrapt worden. Dit is in tegenspraak met een gelijk “playing level field” voor alle Europese havens.(12) Member States should equally be able to exclude ports with a high seasonal character from the scope of this Directive, provided that they are satisfied that an adequate level of market access exists for port service operations.

Deze tekst moet geschrapt worden. Dit is in tegenspraak met een “fair playing level field” voor alle Europese havens.(13) A port system in the same geographical area as designated by a Member State is faced with the same constraints as an individual port and Member States should be able to treat them in the same way as a single port for the purposes of this Directive.Deze toevoegingen in de tekst van de Raad ziijn niet van toepassing op de Vlaamse zeehavens.(14) Member States should be free to choose the management model of two or more ports in the same geographical area that could be included in a port system.Deze toevoegingen in de tekst van de Raad ziijn niet van toepassing op de Vlaamse zeehavens.(15) Member States should designate a competent authority or competent authorities for the purpose of implementing this Directive. This or these authorities may be public or private and may be responsible for one or more tasks covered by this Directive and for one or more ports.

Deze tekst moet geschrapt worden, het wekt immers verwarring.

(11) In the interest of an efficient and safe port management, Member States may require that service providers obtain authorisations. The criteria for granting such authorisations must be objective, transparent, non-discriminatory, relevant and proportional. They must be made public.(16) In the interests of an efficient and safe port management, Member States should be able to require that providers of port service operations and self-handlers obtain authorisations. The criteria for granting such authorisations should be objective, transparent, non-discriminatory, relevant and proportional, and should be made public.De tekst van het EU Parlement.

In de tekst van de Raad wordt terug van de “self-handlers” een aparte categorie gemaakt.

(17) To ensure adequate access to relevant training for applicant service providers where the required technical professional qualifications include specific local knowledge or experience of local conditions, Member States may oblige service providers with such knowledge or experience to offer such relevant training, where appropriate, for payment.

Deze tekst moet geschrapt worden.

Dit om consistent te zijn met de overige voorstellen.

(18) Providers of port services, and self-handlers, should have the right to employ personnel of their own choice, whilst complying with relevant rules concerning employment, working conditions and other social matters, as well as training and professional competence .

Deze tekst moet behouden blijven.

Dit sluit volledig aan bij de voorstellen van het EU Parlement. Het verzekert tevens de bescherming van de werknemer.

(12) Since ports are made up of limited geographical areas, access to the market may, in certain cases, on grounds of economic efficiency inter alia, be restricted in number on the basis of capacity and available-space constraints, traffic-related safety constraints, public service obligations of the service provider or of the managing body of the port, local, national or international environmental regulations, or the specific or substantiated economic needs of the port or the managing body of the port. In such cases it may therefore be necessary to limit the number of authorised providers of port services.

(13) The criteria for any limitation must be objective, transparent, non-discriminatory, relevant and proportionate.

(19) Since ports are made up of limited geographical areas, access to the market may , in certain cases, be subject to constraints relating to space or capacity, traffic-related safety concerns or requirements in accordance with environmental rules . In such cases and in order to ensure the ports’ overall efficiency it could therefore be necessary to limit the number of authorised providers of port services whilst public service obligations of a service provider or the managing body of the port as well as environmental rules are respected. The criteria for any limitation should be objective, transparent, non-discriminatory, relevant and proportional.De tekst van het EU Parlement, hij geeft meer rechtszekerheid.(20) In cases where the competent authority, in accordance with the published development policy of a port, determines the range of commercial activities to be carried out in the port or part of the port, this should not be considered as a limitation of the number of service providers.Deze tekst van de Raad. Dit biedt de havenautoritieiten de mogelijkheid om hun haven op de meest efficiënte wijze uit te bouwen.

(14) Service providers should have the right to employ personnel of their own choice, provided the relevant national provisions on training, expertise and working conditions are complied with.Dit artikel moet geschrapt worden. Het punt (16) van de Raad krijgt hier de voorkeur.(15) Where the number of providers of port services is limited, these will need to be selected by the competent authority, according to a transparent, objective, open and fair selection procedure with non-discriminatory rules.

(21) In the case of a limitation of the number of service providers, this number should be the highest appropriate under the circumstances. The service providers should be selected by the competent authority, under a transparent, objective, open and fair selection procedure with non-discriminatory rules.De tekst van het EU Parlement. Deze sluit het best aan bij de gevolgde gedachtegang.(22) In order to be open and transparent, the selection procedure should be made public to the sectors concerned and full documentation should be communicated to interested parties. The decision resulting from the selection procedure should also be made public.De tekst van de Raad behouden. Sluit aan bij de bekommernis om ”transparancy”.

(16) In order to ensure that decisions and procedural measures under this Directive are taken, and are seen to be taken, by neutral bodies, the position of the managing body of a port which is itself, or wishes to become, a provider of a port service should be defined. It must be subject to the same conditions and procedures as other service providers whilst remaining in a position to ensure the functioning of the port. Therefore any decision on limiting the number of service providers and the selection itself must be entrusted to a neutral body and the managing body of a port shall not discriminate between service providers and between port users.(23) It is essential to ensure that decisions and procedural measures under this Directive are taken, and are seen to be taken, on the basis of the principles of transparency and non-discrimination. Therefore, where the competent authority deciding on limitations concerning one or more port services in a specific port is itself a provider of the same or a similar service in that port, any decision on limitations, or the approval or supervision of such decision, should be entrusted to a different and independent competent authority . Where the competent authority carrying out a selection procedure in a port is itself a provider of the same or a similar service in that port, the procedure, or the approval or supervision of such procedure, should also be entrusted to a different and independent competent authority.

De tekst van het EU Parlement. Dit vooral om consistent te zijn met de voorkeur voor artikel 11.6 van het EU Parlement van deze richtlijn.

(24) The managing body of a port should not discriminate between service providers. It is in particular necessary to avoid any discrimination in favour of an undertaking or body in which it holds an interest.

Deze tekst mag behouden worden. Dit is eigen aan het Europees recht.

(20) The requirement to keep accounts for port service activities should apply to all undertakings which have been selected to provide such services.Deze tekst moet geschrapt worden. De voorkeur gaat immers uit naar de “transparancy” voorstellen van de Raad.

(25) In cases where no suitable service provider can be found as a result of the selection procedure, the managing body of the port should be given the possibility of reserving the provision of this service for itself for a limited period, provided that it fulfils the criteria established for the granting of an authorisation and observes the criteria for transparency as set out in this Directive.

Dit moet geschrapt worden. Dit wordt reeds geregeld in artikel 11 §1 van de Raad.(26) Member States should be able to allow an operator of part of a port which is not open to general commercial traffic to provide technical-nautical services to vessels operating there according to procedures different from those set out in this Directive, on the condition that the safety of maritime traffic and of the port is guaranteed.De achterliggende bedoeling van dit artikel is niet gekend. Het is wenselijk dat er gedefinieerd wordt op wie dit betrekking heeft (misschien de militaire havens). Er moet immers steeds een “fair level playing field” nagestreefd worden.(27) Authorisations granted through a selection procedure should be limited in time, yet they should be granted for periods that allow for normal depreciation and return on the investments made. It is reasonable to take into account, when determining the period of authorisation, whether or not the provider has had to invest in assets and, where this is the case, whether or not these assets are moveable .Deze tekst van de Raad behouden. Bij alle overwegingen in verband met duurtijd wordt de voorkeur gegeven aan de teksten van de Raad.(28) Investments in moveable assets which are considered expensive by the competent authority, such as ship-to-shore gantry cranes, bridge unloaders and specialised tugboats, should be put on an equal footing with investments in immovable assets.Deze tekst van de Raad behouden. Bij alle overwegingen in verband met duurtijd wordt de voorkeur gegeven aan de teksten van de Raad. Ook voor artikel 12 (duration) werd immers integraal gekozen voor de tekst van de Raad.(29) Member States should be allowed to extend an existing authorisation and/or to launch a selection procedure in advance if significant investments have been made or will be made, in order to encourage long-term investment in stable conditions, thereby contributing to the development of ports.Deze tekst van de Raad behouden. Bij alle overwegingen in verband met duurtijd wordt de voorkeur gegeven aan de teksten van de Raad. Ook voor artikel 12 (duration) werd immers integraal gekozen voor de tekst van de Raad.(30) Wherever possible, self-handling should be allowed in accordance with the conditions laid down in this Directive, and any criteria set for self-handlers should be the same as those set for providers of port services for the same or a comparable kind of service.

Deze tekst van de Raad behouden. Dit geeft meer zekerheid inzake bescherming van de werknemers. Het sluit ook aan bij de gedachtegang van het EU Parlement.(21) Self-handling should, in accordance with the criteria laid down in this Directive, be allowed and any criteria set for self-handlers should not be stricter than those set for providers of port services for the same or a comparable kind of service

(31) Self-handling should not hamper the overall efficiency of port operations or lower occupational health, social and safety standards or training levels as compared with those applicable to existing personnel, particularly during the transitional periods for existing authorisations, if relevant.

Deze tekst van de Raad behouden. Dit geeft meer zekerheid inzake bescherming van de werknemers.(32) Member States may require self-handling to be subject to a prior authorisation to be granted in accordance with criteria relating, inter alia, to employment and social matters.Deze tekst van de Raad behouden. Dit geeft meer zekerheid inzake bescherming van de werknemers. Het sluit ook aan bij de houding van het EU Parlement.(33) Specific rules should apply to the service of pilotage in view of the special requirements for training and qualifications that characterise it and the need to preserve high safety standards.Deze tekst van de Raad behouden. Garandeert dat de veliligeid in ieder geval verzekerd zal blijven.(34) In this context, the competent authorities should be permitted to recognise the compulsory nature of pilotage and other technical-nautical services.Deze tekst van de raad behouden. Dit sluit aan bij punt (32) van de Raad. Het benadrukt nogmaals het veiligheidaspect met betrekking tot de loodsdiensten.

(35) The hiring out of equipment does not constitute a port service; it nevertheless should respect the principles of transparency and non-discrimination.Omtrent deze overweging is er onduidelijkheid over de precieze inhoud en intentie.

(17) It is therefore necessary to ensure non-discrimination between the managing body of the port and independent operators, as well as between managing bodies of different ports.

(18) In the financial field it is necessary to require managing bodies of ports covered by this Directive, which are also acting as service providers, to keep accounts for activities carried out in their function as managing bodies separate from those carried out on a competitive basis.(36) It is necessary to impose on the managing bodies of ports covered by this Directive, which are also acting as service providers, an obligation to keep accounts for activities carried out in their capacity as managing body separate from those carried out on a competitive basis.

De tekst van de Raad behouden. Deze legt meer de nadruk op de implementatie van de richtlijn over gescheiden rekeningen.Deze aanpassing is waarschijnlijk ingevoerd om de tekst juridisch correct te maken.(19) Commission Directive 2000/52/EC of 26 July 2000 amending Directive 80/723/EEC on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings lays down, for a certain number of undertakings, the obligation to maintain separate accounts which only applies to undertakings whose total annual turnover for each of the last two years exceeded EUR 40 million. To establish conditions for fair competition among and within European ports and port systems, that Directive should be applied to all ports or port systems belonging to the trans-European port network. In the light of the introduction of the freedom to provide port services in the Community, it is necessary to ensure that the principle of separation of accounts applies to all ports falling within the scope of this Directive.(37) The requirement to keep separate accounts for each port service should apply to all undertakings which have been selected to provide such services.De tekst van de Raad. Deze geeft meer zekerheid voor het bereiken van een “fair level playing field”.

(22) Authorisations granted through a selection procedure should be limited in time. It is reasonable to take into account, when determining the period of authorisation, whether the provider has had to invest in assets or not and, where this is the case, whether these assets are moveable or not.Deze tekst moet geschrapt worden. Punt (27) van de Raad is duidelijker en geeft meer zekerheid. Deze tekst is te algemeen.

(25) Appeal procedures against decisions of the competent authorities should be in place.(38) Procedures for appeals against decisions of the competent authorities should be in place.

Beide teksten zijn gelijk.

(23) In view of the multiplicity of existing situations, the variety of authorisations and methods of selecting providers of port services, and in the interests of legal certainty linked to the principle of subsidiarity, an exception should be made in respect of authorisations in effect on the date of entry into force of this Directive until the end of the period laid down in the relevant act, contract or similar document.Deze tekst moet geschrapt worden. Inzake bepalingen van duurtijd werd gekozen voor de teksten van de Raad onder de punten (26), (27) en (28).

(24) Member States should determine the competent authorities responsible for the implementation of this Directive. Deze tekst moet geschrapt worden. Deze komt overeen met de geschrapte tekst van punt (13) van de Raad.(39) This Directive should in no way affect the rights and obligations of Member States, or of competent authorities appointed by them, in respect of law and order, safety and security at ports, and environmental protection, or with regard to the international status of ports, waterways and maritime zones.Deze tekst behouden. Het is uitgebreider dan punt (27) van het EU Parlement. Dit geeft extra zekerheid dat de Belgische wetgeving inzake bescherming van de werknemers gevrijwaard wordt.

(26) Member States must ensure an adequate level of social protection for the staff of undertakings providing port services and must guard against a reduction or dispersal of the expertise and skills in each port, should any newcomers enter the market.(40) The application of national social legislation should in no way be affected by the provisions of this Directive.De tekst van de Raad behouden.Deze schrapping is waarschijnlijk uit juridische overwegingen gebeurd.

Hier wordt vermeld dat de nationale sociale wetgeving van elke lidstaat van toepassing blijft in iedere lidstaat. Het subsidiaritieitsprincipe wordt gerespecteerd;(41) The current situation in the Community ports, with its multitude of authorisation and selection methods and periods and the need for legal certainty require clear transnational measures to be laid down. These measures should distinguish between ports where the number of service providers is limited and those ports where it is not. After the end of the period where such transitional measures apply, all authorisations should be granted in accordance with this Directive.Deze tekst behouden. Biedt de zekerheid dat er overgangsmaatregelen zullen zijn.

(27) The provisions of this Directive in no way affect the rights and obligations of Member States in respect of law and order, safety and security at ports as well as environmental protection.

Deze tekst schrappen. Dit wordt beter geregeld onder punt (38) van de Raad.

(28) This Directive does not affect the application of the rules of the Treaty; in particular the Commission will continue to ensure compliance with these rules by exercising, when necessary, all the powers granted to it by Article 86 of the Treaty.

Deze tekst schrappen. Hier wordt gekozen voor de versie van de Raad onder punt (46).

(42) Where the number of providers of port services is not limited, there is no reason to change the existing authorisations.

Deze tekst behouden. Dit heeft ook te maken met de duurtijd van bestaande contracten, die hierbij extra beschermd worden. Dit biedt ook de havenbesturen rechtszekerheid.

(43) Existing authorisations and contracts should be put on an equal footing with new authorisations and consequently be submitted, in any case of limitations, to the same maximum periods reckoned from the date of entry into force of this Directive.Deze tekst behouden. Dit sluit volledig aan bij onze keuze voor artikel 12 (duration) van de Raad. Het garandeert ook een “fair level playing field“ voor alle havengebruikers.(44) Where the number of service providers is or becomes limited, the duration of existing authorisations should be in line with those applicable for new authorisations.Deze tekst behouden. Dit garandeert een “fair level playing field”.(45) It is important to ensure that development of new ports and port facilities is encouraged by this Directive. Any such investment made by a commercial entity in accordance with national rules on acquisition of property should be considered to have been generally available.Deze tekst behouden. Biedt de garantie dat men in de toekomst nog kan uitbreiden en nieuwe investeringen uitvoeren.(46) [This Directive should not require a Member State to take any action which constitutes a deprivation of property or interference with property contrary to the general principles of Community law, unless such deprivation or interference is justified in accordance with such general principles, and an authorised or selected service provider can be required to pay compensation for that deprivation or interference in accordance with those general principles.

Deze tekst van de Raad behouden.(47) This Directive does not affect the application of the rules of the Treaty. In particular the Commission should continue to ensure compliance with these rules by exercising, when necessary, all the powers granted to it by Article 86 of the Treaty.

Deze tekst van de Raad behouden. Dit wordt verkozen boven punt (28) van het EU Parlement.

(29) On the basis of Member States’ reports on the application of this Directive, the Commission should make an assessment accompanied, if appropriate, by a proposal for the Directive’s revision,(48) On the basis of Member States’ reports on the application of this Directive, the Commission should make an assessment accompanied, if appropriate, by a proposal for the Directive’s revision,Have adopted this Directive:

Deze beide teksten zijn gelijk.

Article 1- Objective

1. The objective of this Directive is to create fair and transparent conditions of competition between and in sea ports in the Community.2. Freedom to provide port services shall apply to Community providers of port services under the provisions set out in this Directive. Providers of port services shall have access to port installations to the extent necessary for them to carry out their activities, subject to the constraints of structural and organisational capacities and the safety of maritime traffic in the port or port system in which they operate, and in full compliance with applicable requirements in respect of security, environmental protection and public service.3. However, pilotage and berthing/unberthing shall not be covered by such provisions, since they constitute an obligatory public service.

Article 1 - Objective

1. Freedom to provide port services in sea ports shall apply to Community providers of port services under the provisions set out in this Directive.2. Freedom to provide port services may be subject to a port's or port system's constraints relating to available space or capacity, maritime-traffic-related safety or the development policy of the port and in compliance, where applicable, with requirements in respect of safety, environmental protection and public service obligations. Services related to waterway access to and from the port or port system may equally be subject to specific safety constraints.3. Providers of port services, and self-handlers, shall have non-discriminatory access to port infrastructure that is generally accessible, to the extent necessary for them to carry out their activities.Behoud van tekst van de Raad.

Terug opnemen van de tekst van het EU Parlement. De eerste zin moet dan wel geschrapt worden, want die komt voor in §1 van de tekst van de Raad.Behoud van de tekst van de Raad.

Article 2- Scope1. This Directive applies to those port services set out in the Annex which are provided inside the port area for users of the port.2. This Directive applies to any sea port or port system - as well as access to and from the sea and/or waterway, if considered safe by the Member State - located in the territory of a Member State and open to general commercial waterborne traffic, provided that the port’s average annual throughput over the last 3 years has not been less than 3 million tonnes or 500 000 passenger movements.3. The Commission shall publish for information, in the Official Journal of the European Communities and on the basis of information provided by Member States, a list of the ports and port systems referred to in this Article. The list shall first be published within three months following the entry into force of this Directive, and thereafter annually.4. Member States may require that the providers of port services be established within the Community and that vessels used exclusively for the provision of port services be registered in, and fly the flag of, a Member State.

Article 2 - Scope

1. This Directive shall apply to those port service operations set out in the Annex which are provided for users of the port, either inside the port area or on waterway access to and from the port or port system covered by this Directive.

2. This Directive shall apply to any seaport or port system located in the territory of a Member State and open to general commercial maritime traffic, provided that the individual port’s average annual maritime traffic volume over the previous three years is not less than 1,5 million tonnes of freight or 200 000 passengers.For this purpose , and if applicable, Member States may decide that traffic in parts of a port that are not open to general commercial traffic will not be taken into consideration.3. Where a port reaches the freight traffic threshold referred to in paragraph 2 without reaching the corresponding passenger movement threshold, this Directive shall not apply to port services reserved exclusively for passengers. Where the passenger movement but not the freight traffic threshold is reached, this Directive shall not apply to port services reserved exclusively for freight.4. Member States may also apply this Directive to other ports.5. Member States may exclude ports with a high seasonal character from the scope of this Directive, on condition that they are satisfied that an adequate level of market access for port services is ensured.A list of these ports shall be reviewed regularly, for the first time within five years of the entry into force of this Directive, and thereafter every five years, and any modification shall be notified to the Commission for information.6. The Commission shall publish for information, in the Official Journal of the European Communities and on the basis of information provided by Member States, a list of the ports and port systems referred to in this Article. The list shall first be published for the first time within three months following the entry into force of this Directive, and thereafter annually.

7. Member States may require that the providers of port services be established within the Community and that vessels used principally for the provision of port services shall be registered in, and fly the flag of, a Member State.8. Member States may exclude from the scope of this Directive services to which Article 296 of the Treaty applies, or which are declared secret or the execution of which must be accompanied by special security measures in accordance with the laws, regulations or administrative provisions in force in the Member State concerned or when the protection of the basic interests of the State's security so requires.Behoud van tekst van de Raad. De draagwijdte van deze tekst is duidelijker en ruimer. In de beschrijving van het terrein van deze richtlijn wordt hier duidelijk het havengebied alsook de vaarroutes er naartoe omschreven. Deze worden duidelijk als één geheel beschouwd. Vanuit het opzicht van het havenbeleid is dit belangrijk.Behoud van tekst van de Raad. De scope is duidelijker.

Behoud van de tekst van de Raad. Dit onderscheid tussen goederen- en passagiersverkeer is wenselijk.

Punt 5 moet geschrapt worden. Er is geen gegronde reden om buiten de gestelde minima nog uitzonderingen te voorzien. Mogelijk worden met dergelijke uitzonderingen een aantal havens in het Middellandse Zeegebied (onterecht) bevoordeeld. Dit druist in tegen een ”fair playing field”.Punt 3 van het EU Parlement en punt 6 van de Raad zijn identiek. Behoud van deze tekst.

Behoud van tekst van punt 7 van de Raad. Het verschil tussen de tekst van het EU Parlement en de Raad is enerzijds het woord “exclusively” (Parlement) en “principally” (Raad). De tekst van het EU Parlement is te stringent.De uitzonderingsmaatregelen opgenomen in de tekst onder punt 8 zijn o.a. belangrijk voor havens met militaire activiteiten.

Article 3

1. This Directive is without prejudice to the obligations of competent authorities which flow from Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC, 93/37/EEC and 93/38/EEC.2. Where one of the Directives referred to in paragraph 1 makes the tendering of a service contract mandatory, Articles 11 (1), (2), (3), (4) and (5), 16 (1) and (2), and 17 of this Directive shall not apply to the award of that contract. In any event, Member States may include their own specific rules in the specifications for the tendering of a service contract.3. This Directive is without prejudice, where applicable, to the obligations of competent authorities which flow from Directives 89/48/EEC, 92/51/EEC and 1999/42/EC on a mutual recognition among Member States of professional education and training. Article 3 – Other legislation

1. This Directive shall be without prejudice to the obligations for competent authorities, which flow from Directive 92/50/EEC, Directive 93/36/EEC, Directive 93/37/EEC and Directive 93/38/EEC.This Directive shall equally be without prejudice to public service contracts concluded on the basis of Regulation (EEC) No 3577/92.

2. Where one of the Directives referred to in paragraph 1 makes the tendering of a service contract mandatory, Articles 9 , 16(1) and (2), and 17 of this Directive shall not apply to the award of that contract. However, Member States may include specific rules with regard to their ports in the tendering process for such contracts.3. This Directive is without prejudice, where applicable, to the obligations of competent authorities which flow from Directives 89/48/EEC, 92/51/EEC and 1999/42/EC on mutual recognition among Member States of professional education and training.Behoud van tekst van de Raad.

Beide teksten zijn op enkele woorden na identiek aan elkaar.

Article 4 - DefinitionsFor the purposes of this Directive:(1) 'sea port' (hereafter referred to as 'port') is an area of land and water made up of such improvement works and equipment as to permit, principally, the reception of ships, their loading and unloading, the storage of goods, the receipt and delivery of these goods by inland transport, and the embarkation and disembarkation of passengers;(2) ‘port system’ means two or more ports located in the same geographical area and managed by a single entity or port authority;(3) 'port authority' or 'managing bo dy of the port' (hereafter referred to as 'managing body of the port') means a body which, whether or not in conjunction with other activities, has as its objective under national law or regulation the administration and management of the port infrastructures, and the co-ordination and control of the activities of the different operators present in the port or port system concerned. It may consist of several separate bodies or be responsible for more than one port;(4) ‘port services’ means the services that are normally provided against payment in a port and which are listed in the Annex;(5) 'provider of port services' means any natural or legal person providing, or wishing to provide, one or more categories of port services;(6) 'public service requirement' is a requirement adopted by a competent authority in order to secure adequate provision of certain categories of port services;(7) ‘self-handling’ means a situation in which a port user using its own personnel and equipment provides for itself one or more categories of port services in accordance with the criteria laid down in this Directive and where normally no contract of any description with a third party is concluded for the provision of such services;(8) 'authorisation' means any permission, including a contract, allowing a natural or legal person to provide port services or to carry out self-handling.

Article 4 – DefinitionsFor the purposes of this Directive:(1) ‘seaport’ or ‘port’ means an area of land and water made up of such works and equipment as to permit, principally, the reception of ships, their loading and unloading, the storage of goods, the receipt and delivery of these goods, the embarkation and disembarkation of passengers;(2) ‘waterway access to a port’ means water access to the port from the open sea, such as fairways, rivers, canals and fjords.

(3) ‘port system’ means two or more ports in the same geographical area and managed by a single managing body;(4) 'port with a high seasonal character' means any port that reaches 50% of the average total annual maritime traffic volume over the previous three years in any three consecutive months;

(5) 'managing body of the port' or 'port authority' (hereinafter referred to as ‘managing body of the port’) means a body which, whether or not in conjunction with other activities, has as its objective under national law or regulations the administration and management of the port infrastructures, and the coordination and, where appropriate, the control of the activities of the operators present in the port or port system concerned. It may consist of several separate bodies or be responsible for more than one port;(6) ‘port services’ means any services provided in a port and listed in the Annex;(7) 'provider of port services' or ‘service provider’ means any natural or legal person providing, or wishing to provide, for remuneration, one or more categories of port services;(8) ‘public service requirement’ means a requirement adopted by a competent authority in order to secure adequate provision of certain categories of port services;(9) ‘self-handling’ means a situation in which an undertaking, which normally could buy port services, provides for itself, using its own regular land-based personnel and/or seafaring crew and its own equipment, one or more categories of port services;

(10) 'pilot exemption certificate' means a document issued by the competent authority by which an exemption from or modification of compulsory pilotage is granted;

(11) ‘authorisation’ means any permission, including a contract, allowing a natural or legal person to provide one or more categories of port services or to carry out self-handling.(12) 'limitation of the number of providers' means a situation in which the managing body of the port does not allow a provider that fulfils the criteria for authorisation laid down in accordance with Article 6 to provide one or more categories of services.Behoud van tekst van de Raad.Bij punt (1) is het enige verschil dat in de tekst van het EU Parlement bij “works” het woord “improvement” nog bijstaat. Dit is niet nodig.In de tekst (onder punt 1) van het EU Parlement wordt niets vermeld over de “waterway access to a port”. Dit sluit ook aan bij de keuze voor artikel 2§1 van de Raad.

De beiden punten (2) zijn identiek gezien ‘”port authority” en “managing body of the port” in punt (3) als gelijk worden beschouwd.

Punt 4 te schrappen. Zie motivatie bij Art. 2 §5.

punt (3) van beide teksten is identiek.

Het verschil tussen punt (6) van het EU Parlement en de Raad wordt opgevangen in punt (7) van de Raad. De voorkeur wordt gegeven aan de tekstdefinities van de Raad.Punt 8 van de raad en punt 6 van het Parlement zijn identiek.Terug opnemen van de tekst van het EU Parlement. Hierbij moet verwezen worden naar ILO Conventie 137.Deze paragraaf hangt samen met artikel 14 van de Raad.

Terug opnemen van de tekst van het EU Parlement.

Behoud van tekst van de Raad. Het beperken van verschaffers van bepaalde diensten moet mogelijk zijn indien de havenbesturen hun haven op een efficiënte en rendabele manier willen blijven leiden. Dit biedt de havenbesturen de juridische garantie dat dit mogelijk is.

Article 8 - Competent authorities

Member States shall designate the competent authority or authorities for the purpose of implementing Articles 9, 10, 11, 14, 15, 16 and 17.

Article 5 – Competent authorities

Member States shall ensure that there is a competent authority or authorities responsible for implementing Articles 6 , 7, 8, 9, 10 , 13, 14, 16 and 25 .Behoud van tekst van de Raad.

Article 5 - Transparency of financial relations1. To establish conditions for fair competition among and within European ports, every port and port system shall be obliged, pursuant to Article 2 of this Directive, to forward the information required under Directive 80/723/EEC to the Member States and the Commission within the time limits laid down. The same shall apply to financial relations between Member States and providers of port

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?