AA
Commissievoorstellen hervorming Europees landbouwbeleid

De Commissie stelt een landbouwhervorming voor om de landbouwers een langetermijnperspectief op duurzame landbouw te bieden

De Europese Commissie heeft vandaag een pakket voorstellen tot hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) goedgekeurd. De voorstellen van de Commissie zullen de landbouwers in de EU een duidelijk beleidsperspectief bieden als invulling van het financiële kader voor de landbouwuitgaven tot en met 2013 waarover de staatshoofden en regeringsleiders in oktober 2002 in Brussel overeenstemming hebben bereikt(1). Zij zullen de Europese landbouw ook concurrerender en marktgerichter maken, een aanzienlijke vereenvoudiging van het GLB teweegbrengen, het uitbreidingsproces vergemakkelijken en behulpzaam zijn bij een betere verdediging van het GLB in de WTO. De voorgestelde aanpassingen zullen een maximale flexibiliteit bij de productiebeslissingen van de landbouwers mogelijk maken en tegelijk de stabiliteit van hun inkomen garanderen. Uitvoering van de door de Commissie voorgestelde hervorming zal milieunadelige stimulansen binnen het huidige beleid wegnemen en het gebruik van duurzamere landbouwmethoden bevorderen. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de EU in de komende jaren een duurzaam en voorspelbaar beleidskader voor het Europese landbouwmodel kan verschaffen. Het nieuwe begrotingskader heeft dergelijke wijzigingen zelfs nog urgenter gemaakt. Die wijzigingen zullen de EU in staat stellen om voor een doorzichtige en billijker verdeling van de inkomenssteun aan de landbouwers te zorgen en om beter in te spelen op wat onze consumenten en belastingbetalers willen. Met de vandaag goedgekeurde voorstellen wordt concreet vorm gegeven aan de ideeën die de Commissie heeft geopperd in haar tussenbalans van juli 2002.

Franz Fischler, de EU-Commissaris voor Landbouw, heeft over de voorstellen het volgende opgemerkt: "Deze hervorming heeft één doel: de landbouwsubsidies zinvol te maken - voor onze landbouwers, consumenten en belastingbetalers. Wij hebben hervormingen nodig, en wij moeten daar nu een besluit over nemen. Onze maatregelen zullen de landbouwers een duidelijk perspectief geven om te plannen voor de toekomst. Bovendien zullen de landbouwers niet langer gedwongen zijn met verlies te produceren om steun te kunnen ontvangen. Zij zullen de kans hebben om een zo hoog mogelijk inkomen te verwerven op hun markt. Uit studies blijkt dat de landbouwinkomens door de hervormingen beter zouden worden. Een afwachtende houding aannemen zou schadelijk zijn voor de belangen van de landbouwers. "

"De kloof tussen het landbouwbeleid en de verwachtingen van de samenleving zou erdoor worden verbreed. De samenleving is bereid de landbouw te ondersteunen op voorwaarde dat de landbouwers de mensen bieden wat zij willen: een veilige voeding, dierenwelzijn en een gezond milieu. De landbouwers kunnen op nieuwe steun van de EU rekenen om hen te helpen zich aan veeleisende EU-normen op het gebied van milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn aan te passen en om de afzet te bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en traditionele voedingsproducten. Als gevolg van de besluiten die de staatshoofden en regeringsleiders op de Top van Brussel hebben genomen, zullen wij geld moeten besparen door de rechtstreekse betalingen aan grotere landbouwbedrijven te verlagen. Daardoor kunnen wij minder geld overhevelen om het beleid inzake plattelandsontwikkeling te versterken. Dit is een eerste stap. Ik reken erop dat de lidstaten hun belofte op de Top van Brussel zullen nakomen om de steun voor plattelandsontwikkeling in de volgende financieringsperiode verder te verhogen. De nieuwe ene bedrijfstoeslag zal de internationale handel niet verstoren, en dus niet schadelijk zijn voor de ontwikkelingslanden. Dit zal ervoor zorgen dat de EU in de WTO over een maximale onderhandelingsruimte beschikt, en zal het Europese landbouwmodel helpen verdedigen.".

De hoofdlijnen van de hervorming:


één enkele bedrijfstoeslag die losstaat van de productie ("ontkoppeling"),

die toeslagen afhankelijk stellen van de naleving van normen op het gebied van milieu, voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid en arbeidsveiligheid en van de eis dat alle landbouwgrond in goede staat wordt gehouden ("randvoorwaarden"),

een krachtiger beleid inzake plattelandsontwikkeling met meer geld en nieuwe maatregelen om kwaliteit en het dierenwelzijn te bevorderen en om de landbouwers te helpen aan EU-normen op productiegebied te voldoen,

een verlaging van de rechtstreekse betalingen ("degressieve toekenning") aan grotere landbouwbedrijven om extra geld beschikbaar te kunnen stellen voor plattelandsontwikkeling en de besparingen te realiseren die nodig zijn voor de financiering van verdere hervormingen,

herziening van het GLB-marktbeleid in bepaalde sectoren

inclusief de laatste verlaging met 5 % van de interventieprijs voor granen, die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door hogere rechtstreekse betalingen aan de producenten van akkerbouwgewassen,

een ingrijpender en versnelde hervorming in de zuivelsector met gedifferentieerde prijsverlagingen voor boter en mageremelkpoeder en handhaving van de melkquota tot 2014/2015, en

hervormingen in de sectoren rijst, durumtarwe, noten, zetmeelaardappelen en gedroogde voedergewassen.
Nadere informatie over de hervormingsvoorstellen van de Commissie is beschikbaar op het internet op het volgende adres:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/mtr/index_en.htm

Bijlage: Nadere bijzonderheden over de voorstellen

Bijlage: Nadere bijzonderheden over de voorstellen

Een enkele bedrijfstoeslag om een marktgerichtere, duurzame landbouw te bevorderen

Het merendeel van de premies in het kader van de verschillende gemeenschappelijke marktordeningen zal worden vervangen door één enkele bedrijfstoeslag. Om de voordelen te maximaliseren, vooral in administratief opzicht, zal de ene bedrijfstoeslag het breedst mogelijke scala van sectoren omvatten. De landbouwers zullen één bedrijfstoeslag ontvangen die is gebaseerd op een referentiebedrag dat de betalingen voor akkerbouwgewassen, rundvlees (inclusief POSEI en eilanden in de Egeïsche Zee), melk en zuivelproducten, schapen en geiten, zetmeelaardappelen, zaaddragende leguminosen, rijst, zaaizaad en gedroogde voedergewassen in een referentieperiode van 2000 tot en met 2002 omvat.

De ene bedrijfstoeslag zal worden gesplitst in toeslagrechten om de overdracht ervan te vergemakkelijken. Elk toeslagrecht zal worden berekend door het referentiebedrag te delen door het aantal aan dat bedrag ten grondslag liggende hectaren (inclusief voederareaal) in de referentiejaren. Toeslagrechten kunnen met of zonder grond worden overgedragen tussen landbouwers binnen dezelfde lidstaat. Een lidstaat kan regio's aanwijzen waartoe overdrachten beperkt dienen te blijven. Bovendien kunnen de lidstaten toeslagrechten aanpassen in het licht van regionale gemiddelden.

De Commissie heeft verduidelijkt dat de landbouwers in het kader van de nieuwe randvoorwaarden aan strenge verplichtingen inzake grondbeheer zullen moeten voldoen om te voorkomen dat als gevolg van de ontkoppeling land wordt verlaten. De ontkoppeling zal de inkomenssituatie van vele landbouwers in marginale gebieden verbeteren door voor meer flexibiliteit bij de beoefening van de landbouw te zorgen.

Aanscherping van de normen op het gebied van milieu, voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn en arbeidsveiligheid

Zoals gezegd, zullen de begunstigden van rechtstreekse betalingen dus ook worden verplicht om al hun landbouwgrond in goede omstandigheden voor het beoefenen van landbouw te houden; deze aanvulling op de ontkoppeling is noodzakelijk om het verlaten van grond en de daarmee gepaard gaande milieuproblemen te voorkomen.

Voorts moeten randvoorwaarden worden gesteld die betrekking hebben op in de regelgeving vastgelegde EU-normen op het gebied van milieu, voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn en arbeidsveiligheid welke gelden op het niveau van het landbouwbedrijf. Aan landbouwers die bijvoorbeeld verboden groeibevorderaars gebruiken of de bodem vervuilen, zullen sancties worden opgelegd. De boete zal bestaan in een verlaging van de steun met een percentage dat varieert tussen 10 % en 100 % (afhankelijk van de ernst van het geval).

Versterking van het beleid inzake plattelandsontwikkeling

De Commissie stelt voor meer financiële middelen voor plattelandsontwikkeling beschikbaar te stellen (zie hierna) en de werkingssfeer van de EU-steun voor plattelandsontwikkeling te verruimen door nieuwe maatregelen in te voeren.

Deze toevoegingen zullen in het "menu" van de reeds beschikbare maatregelen worden opgenomen zonder de basisregeling voor de tenuitvoerlegging van de steun voor plattelandsontwikkeling te wijzigen, aangezien de Commissie van mening is dat dit laatste halverwege de lopende programmeringsperiode 2000-2006 contraproductief zou zijn. De voorgestelde nieuwe maatregelen zijn alle hoofdzakelijk toegespitst op begunstigden die landbouwer zijn. Het zal aan de lidstaten en de regio's zijn om te beslissen of zij deze maatregelen in hun programma's voor plattelandsontwikkeling wensen op te nemen. De nieuwe maatregelen zullen het volgende omvatten:

Nieuwe op kwaliteitsverbetering gerichte stimulansen voor de landbouwers

Financiële stimulansen voor landbouwers die deelnemen aan regelingen die tot doel hebben de kwaliteit van landbouwproducten en het gebruikte productieproces te verbeteren en de consumenten waarborgen betreffende deze aspecten te geven. Dergelijke steun zal jaarlijks kunnen worden betaald gedurende een periode van maximaal 5 jaar en tot maximaal € 1.500 per bedrijf in een bepaald jaar.

Steun aan producentengroeperingen voor activiteiten die erop zijn gericht de consumenten te informeren over en de afzet te bevorderen van de producten die worden geproduceerd overeenkomstig kwaliteitsregelingen die via de bovengenoemde maatregel worden ondersteund. Overheidssteun zal zijn toegestaan tot maximaal 70 % van de subsidiabele projectkosten.

Nieuwe steun om landbouwers te helpen aan normen te voldoen

Tijdelijke, degressieve steun om landbouwers te helpen zich aan te passen aan de invoering van veeleisende normen die zijn gebaseerd op EU-regelgeving op het gebied van het milieu, de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de arbeidsveiligheid. Het zal gaan om forfaitaire, degressieve steun die kan worden betaald over een periode van ten hoogste 5 jaar. Voor deze steun zal een maximum van € 10.000 per bedrijf in een bepaald jaar gelden. In geen geval zal steun kunnen worden betaald als het feit dat normen niet worden toegepast, te wijten is aan veronachtzaming door een individuele landbouwer van normen die reeds in nationale wet- en regelgeving zijn vervat.

Steun aan de landbouwers om hen te helpen de kosten te dragen die zijn gemoeid met het gebruik van bedrijfsadvisering. Landbouwers kunnen overheidssteun tot een maximum van 95 % van de kosten van dergelijke dienstverlening ontvangen de eerste keer dat van die dienstverlening gebruik wordt gemaakt, waarbij een maximum van € 1.500 geldt.

Vergoeding van kosten die landbouwers maken voor het dierenwelzijn

Steun aan landbouwers die voor ten minste 5 jaar verbintenissen aangaan om het welzijn van hun landbouwhuisdieren te verbeteren, welke verbintenissen verder moeten gaan dan de gebruikelijke diervriendelijke methoden. De steun zal jaarlijks kunnen worden betaald op basis van de uit die verbintenissen voortvloeiende extra kosten en gederfde inkomsten, waarbij de jaarlijkse betaling maximaal € 500 per grootvee-eenheid zal kunnen bedragen.

Verlaging van de rechtstreekse betalingen voor grotere landbouwbedrijven vanaf 2007

Het op de Top van Brussel genomen besluit om een plafond voor de uitgaven voor de landbouwmarkten vast te stellen brengt mee dat het mechanisme voor een verschuiving tussen begrotingsrubrieken niet vóór de start van de volgende financiële vooruitzichten in 2007 in werking kan worden gesteld. Daarom stelt de Commissie voor om met ingang van de volgende financiële vooruitzichten een systeem van verplichte modulatie in te voeren niet alleen voor de verschuiving naar de tweede pijler (plattelandsontwikkeling) maar ook ter dekking van nieuwe financieringsbehoeften die voortvloeien uit nieuwe hervormingen van marktregelingen. De meeste landbouwers in de EU ontvangen niet meer dan € 5.000 aan EU-steun per jaar. Deze landbouwers zullen worden vrijgesteld van de modulatie. Met dit systeem zal ook een correctie worden aangebracht op de huidige onevenwichtige situatie, namelijk het feit dat momenteel 80 % van de GLB-middelen naar slechts 20 % van de landbouwbedrijven gaat. Tot 2007 kunnen de lidstaten geld van de rechtstreekse betalingen naar de plattelandsontwikkeling overhevelen via vrijwillige modulatie.

Met het voorgestelde systeem wordt het beginsel van geleidelijke bijdragen naar gelang van het ontvangen totaalbedrag aan rechtstreekse betalingen geïntroduceerd om te garanderen dat de verlagingen van de rechtstreekse betalingen evenwichtig en eenvoudig toe te passen zullen zijn. De in een bepaald begrotingsjaar aan een landbouwer toegekende betalingen zullen als volgt geleidelijk worden verlaagd:

Begrotingsjaar
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
€ 1 tot en met € 5.000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
€ 5.001 tot en met € 50.000 1% 3% 7,5% 9% 10,5% 12% 12,5%
Boven € 50.000 1% 4% 12% 14% 16% 18% 19%


Binnen dit systeem van "degressieve toekenning" zal een deel van de verlaging, namelijk 1 % in 2007 en dan elk jaar telkens 1 % meer tot 6 % in 2012, ter beschikking van de lidstaten worden gesteld als extra communautaire steun voor in hun programmering van de plattelandsontwikkeling op te nemen maatregelen. In 2007 zal dit € 228 miljoen aan extra middelen voor plattelandsontwikkeling opleveren, welke extra middelen in de loop der jaren zullen toenemen tot € 1,48 miljard in 2012. Deze bedragen zullen over de lidstaten worden verdeeld volgens criteria die betrekking hebben op


het landbouwareaal,

de agrarische werkgelegenheid,

het BBP per inwoner in koopkracht.
De resterende bedragen zullen beschikbaar zijn om te voorzien in extra financieringsbehoeften in verband met nieuwe hervormingen van marktregelingen. In de loop van 2003 zullen ook nog voorstellen worden gedaan voor hervormingen in de sectoren suiker, olijfolie, katoen en tabak en mogelijk de sectoren groenten en fruit en wijn.

In de nieuwe lidstaten zouden de degressieve toekenning en de modulatie niet gelden totdat de geleidelijk ingevoerde rechtstreekse betalingen het normale EU-niveau bereiken.

Een nieuw "bedrijfsadviseringssysteem"

Het bedrijfsadviseringssysteem zal verplicht zijn als onderdeel van het stellen van randvoorwaarden. In eerste instantie zal de invoering ervan beperkt blijven tot producenten die meer dan EUR 15.000 per jaar aan rechtstreekse betalingen ontvangen of een omzet van meer dan EUR 100.000 per jaar hebben. Andere landbouwers zullen op vrijwillige basis tot het systeem kunnen toetreden. Bij deze dienstverlening zullen adviezen worden gegeven door de wijze van toepassing van normen en goede methoden in het productieproces terug te koppelen naar de landbouwers. De bedrijfsaudits zullen een gestructureerde en regelmatige inventarisatie en opneming in een boekhouding inhouden van de materiaalstromen en processen op bedrijfsniveau die worden aangemerkt als relevant voor een bepaald doelonderwerp (milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn). In het kader van de plattelandsontwikkeling zal steun voor bedrijfsaudits beschikbaar zijn.

Langdurige milieubraak

Producenten die momenteel onder de braakleggingsverplichting vallen, zullen verder braaklegging moeten toepassen op een oppervlakte die overeenkomt met 10 % van hun huidige akkerbouwareaal, als zij de ene bedrijfstoeslag willen ontvangen. Biologische landbouw zal voor de betrokken oppervlakte niet onder deze verplichting vallen. Het zal om niet-roulerende braak gaan en het braakland mag niet voor landbouwdoeleinden worden gebruikt, en evenmin voor de productie van gewassen voor commerciële doeleinden. De lidstaten zullen echter roulerende braak kunnen toestaan waar dit om milieuredenen nodig is. Braakland dat worden overgedragen, zal braak moeten blijven liggen.

Steun voor energiegewassen - een koolstofbonus

De Commissie stelt een steunbedrag van EUR 45/ha voor energiegewassen voor. Voor deze steun zal op EU-niveau een maximumareaal van 1.500.000 ha gelden. De steun zal uitsluitend worden toegekend voor oppervlakten waarvan de productie valt onder een contract tussen de landbouwer en de verwerkende industrie tenzij de verwerking door de landbouwer op het bedrijf wordt uitgevoerd. Binnen vijf jaar nadat de regeling inzake energiegewassen van toepassing is geworden, zal de Commissie bij de Raad een verslag over de tenuitvoerlegging ervan indienen dat in voorkomend geval vergezeld zal gaan van voorstellen.

Stabilisatie van de markten en verbetering van de gemeenschappelijke marktordeningen

Sector akkerbouw

Granen

Voorgesteld wordt om met ingang van 2004/2005 op de interventieprijs voor granen een laatste verlaging met 5 % toe te passen, waardoor deze prijs zal dalen tot EUR 95,35/ton; dit moet van de interventie een echt vangnet maken. Rogge zal van de interventieregeling worden uitgesloten om een verdere opeenstapeling van interventievoorraden te voorkomen.

Wegens de afnemende rol van de interventie zullen seizoencorrecties van de interventieprijs niet langer gerechtvaardigd zijn. Daarom wordt voorgesteld het stelsel van maandelijkse verhogingen af te schaffen. Er zullen niet langer productierestituties voor zetmeel en sommige daarvan afgeleide producten worden toegekend.

In verband met de verlaging van de interventieprijs voor granen zullen de areaalbetalingen voor granen en andere relevante akkerbouwgewassen worden verhoogd van EUR 63 tot EUR 66/ton. Deze betalingen zullen worden opgenomen in de ene bedrijfstoeslag.

Eiwithoudende gewassen

De huidige toeslag voor eiwithoudende gewassen (EUR 9,5/ton) zal worden gehandhaafd en worden omgezet in een gewasspecifieke areaalbetaling ten bedrage van EUR 55,57/ha. Deze betaling zal beperkt blijven tot een nieuw gegarandeerd maximumareaal van 1,4 miljoen ha.

Durumtarwe

De toeslag voor durumtarwe in de traditionele productiegebieden zal worden verlaagd van EUR 344,5/ha tot EUR 250/ha en worden opgenomen in de ene bedrijfstoeslag. Het specifieke steunbedrag dat in bepaalde andere gebieden wordt toegekend voor de productie van durumtarwe en nu EUR 139,5/ha bedraagt, zal geleidelijk volledig worden afgeschaft. Een en ander zal worden doorgevoerd over een periode van drie jaar vanaf 2004.

Er zal een nieuwe premie worden ingevoerd om de kwaliteit van durumtarwe te verbeteren met het oog op de productie van griesmeel en pasta. De premie zal in de traditionele productiegebieden worden betaald aan die landbouwers die een bepaalde hoeveelheid gecertificeerd zaad van geselecteerde rassen gebruiken. De rassen zullen worden geselecteerd met het doel te voldoen aan de kwaliteitseisen voor de productie van griesmeel en pasta. De premie bedraagt EUR 40/ha en wordt betaald binnen de grenzen van de gegarandeerde maximumarealen die momenteel gelden in de traditionele productiegebieden.

Zetmeelaardappelen

Het huidige beleid voorziet in een rechtstreekse betaling aan de producenten van zetmeelaardappelen. Het bedrag ervan is in het kader van Agenda 2000 vastgesteld op EUR 110,54 per ton zetmeel. Op basis van de historische leveranties aan de industrie zal 50 % van deze betaling worden opgenomen in de regeling betreffende de ene bedrijfstoeslag. Het overige deel zal worden gehandhaafd als een gewasspecifieke betaling voor zetmeelaardappelen. De minimumprijs wordt afgeschaft.

Gedroogde voedergewassen

De steun in de sector gedroogde voedergewassen zal worden herverdeeld over de telers en de verwerkende industrie. De rechtstreekse steun aan de telers zal in de ene bedrijfstoeslag worden geïntegreerd op basis van hun historische leveranties aan de industrie. Om rekening te houden met de huidige nationale gegarandeerde hoeveelheden zullen nationale plafonds worden toegepast.

Gedurende een overgangsperiode van vier jaar zal een vereenvoudigde regeling inzake uniforme steun aan de verwerkende industrie voor kunstmatig gedroogde en in de zon gedroogde voedergewassen worden toegepast; het zal gaan om degressieve steun waarvan het beginniveau EUR 33/ton in 2004/2005 zal bedragen. De respectieve nationale gegarandeerde hoeveelheden zullen worden samengevoegd.

Zaaizaad

Bij Verordening (EG) nr. 2358/71 is steun voor de productie van zaaizaad van geselecteerde soorten ingesteld. De steun, die momenteel wordt betaald per ton voortgebracht zaad, zal worden geïntegreerd in de ene bedrijfstoeslag. Voor de berekening ervan zal het aantal tonnen waarvoor steun is verleend, worden vermenigvuldigd met het bedrag dat is vastgesteld op grond van artikel 3 van de genoemde verordening.

Rijst

Om met name in verband met de impact van het "alles behalve wapens"-initiatief de markt in evenwicht te houden stelt de Commissie een verlaging ineens van de interventieprijs met 50 % tot een feitelijke steunprijs van EUR 150/ton voor om in lijn te komen met de wereldmarktprijzen. Om de inkomsten van de producenten te stabiliseren zal de huidige rechtstreekse steun worden verhoogd van EUR 52/ton tot EUR 177/ton, welke verhoging overeenkomt met de totale compensatie voor granen in het kader van de hervorming van 1992 en de Agenda 2000-hervorming samen genomen. Hiervan zal EUR 102/ton deel gaan uitmaken van de ene bedrijfstoeslag en worden betaald op basis van historische rechten zoals begrensd door het huidige gegarandeerde maximumareaal (GMA). De resterende EUR 75/ton, vermenigvuldigd met de bij de hervorming van 1995 toegepaste fysieke opbrengst, zal worden betaald als gewasspecifieke steun. Het GMA zal worden vastgesteld op de laagste van de volgende twee oppervlakten: het gemiddelde van de in de periode 1999-2001 beteelde arealen of het huidige GMA. Er zal een regeling voor particuliere opslag worden ingesteld die zal worden toegepast zodra de marktprijs onder de feitelijke steunprijs daalt. Bovendien zullen speciale maatregelen gaan gelden zodra de marktprijs onder EUR 120/ton daalt.

Noten

De huidige regeling zal worden vervangen door een jaarlijkse forfaitaire betaling van EUR 100/ha voor een gegarandeerd maximumareaal van 800.000 ha, verdeeld in nationale gegarandeerde arealen. De lidstaten kunnen dit met ten hoogste EUR 109/ha per jaar aanvullen.

Zuivel

Om de melkveehouders een stabiel perspectief te bieden stelt de Commissie voor een hervormd stelsel van melkquota te handhaven tot en met het tijdvak 2014/2015.

In maart 1999 heeft de Europese Raad in Berlijn uit begrotingsoverwegingen besloten om de tenuitvoerlegging van de hervorming in de zuivelsector uit te stellen. Aangezien in het kader van de huidige financiële vooruitzichten onverwachte begrotingsmiddelen beschikbaar zijn gekomen, is de Commissie een groot voorstander van vervroeging met één jaar van de in Berlijn overeengekomen hervorming van de zuivelregeling om de doelstellingen en voordelen van die hervorming zo spoedig mogelijk te verwezenlijken.

Bovendien moet de steunprijs voor melk in 2007 en 2008 verder worden verlaagd, wat gepaard moet gaan met een verhoging van de quota met 1 % per jaar op basis van de referentiehoeveelheden na de volledige tenuitvoerlegging van Agenda 2000. De geplande uniforme verlaging met 5 %/jaar van de interventieprijzen dient te worden vervangen door asymmetrische verlagingen met - 3,5 %/jaar voor mageremelkpoeder en - 7 %/jaar voor boter over de periode van vijf jaar. Over het geheel genomen komen die verlaging van de boterprijs met 35 % en die verlaging van de prijs voor mageremelkpoeder met 17,5 % overeen met een totale verlaging van de EU-richtprijs voor melk over die vijf jaar met 28 %. De interventieaankoop van boter zal boven 30.000 ton per jaar worden geschorst. Voorgesteld wordt het mogelijk te maken om boven die grens boter aan te kopen volgens een inschrijvingsprocedure.

In 2007 en 2008 zal voor aanvullende compensatie via rechtstreekse betalingen worden gezorgd met gebruikmaking van dezelfde berekeningsmethode als in het geval van Agenda 2000. Alle betalingen in de zuivelsector zullen worden geïntegreerd in de ene bedrijfstoeslag.

(1)In het betrokken akkoord werd een plafond bepaald voor de uitgaven voor markt- en rechtstreekse steun in een uitgebreide EU, welke uitgaven trager zullen toenemen dan het inflatietempo. Ook werd in dat akkoord nogmaals gewezen op het belang van de agrarische probleemgebieden en het multifunctionele karakter van de landbouw, waarmee de betekenis van de tweede pijler werd bevestigd.GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?