AA
Commissie onderneemt stappen tegen vijf lidstaten in verband met bescherming legkippen

Commissie onderneemt stappen tegen vijf lidstaten in verband met bescherming legkippenDe Europese Commissie is overgegaan tot de tweede fase van de inbreukprocedures die zij tegen België, Griekenland, Italië, Oostenrijk en Portugal was begonnen omdat deze landen de richtlijn van 1999 inzake minimumnormen voor de bescherming van legkippen (1999/74/EG) niet ten uitvoer gelegd hebben. Alle lidstaten moesten die richtlijn uiterlijk 1 januari 2002 in nationaal recht omzetten en dat de Commissie meedelen. De Commissie heeft de vijf betrokken lidstaten nu een "met redenen omkleed advies" gezonden. De genoemde lidstaten hebben twee maanden de tijd om dat advies op te volgen; doen zij dat niet dan kan de Commissie hen voor het Europese Hof van Justitie dagen."Deze richtlijn is ingevoerd om het welzijn van legkippen in batterijen en andere houderijsystemen beter te beschermen", verklaart David Byrne, commissaris voor gezondheid en consumentenbescherming. "Het is essentieel dat de lidstaten de verplichtingen die zij zijn aangegaan ook nakomen. De omzettingstermijn is nu sinds een jaar verstreken en de Commissie rest dus geen andere keuze dan de inbreukprocedures voort te zetten om de lidstaten die in gebreke gebleven zijn tot spoed te manen."Strengere normen voor de bescherming van legkippenRichtlijn 1999/74/EG legt nieuwe minimumnormen vast voor de bescherming van legkippen. Deze verbeterde gemeenschappelijke voorschriften zijn bedoeld om tekortkomingen in de vroegere wetgeving, die onvoldoende aandacht besteedde aan het welzijn van de dieren, te verhelpen. Ook hebben de lidstaten de mogelijkheid voor hun eigen grondgebied nog strengere normen in te voeren.De richtlijn stelt minimumvoorwaarden vast voor drie typen houderijsystemen:

aangepaste kooien(1), die een kooioppervlakte van ten minste 750 cm2 per kip moeten hebben;niet-aangepaste kooien met ten minste 550 cm2 per kip (vanaf 2012 verboden);kooiloze systemen met nesten (ten minste één per zeven kippen), geschikte zitstokken en niet meer dan negen legkippen per m2 bruikbare oppervlakte.

Meer informatieMeer informatie over Richtlijn 1999/74/EG is te vinden op:http://europa.eu.int/comm/food/fs/aw/aw_farm_layinghens_en.html(1)Kooien met zitstokken, een nestbox en een met strooisel bedekte ruimte waar de kippen kunnen scharrelen en bodempikken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?