AA
(27/10/08) Belgacom te duur, Commissie roept BIPT op het matje

De Belgische markten voor vaste telefonie kennen te weinig daadwerkelijke concurrentie en hoge tarieven. Dat kan te wijten zijn aan een ondoeltreffende uitvoering van de regelgeving. De maatregelen van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), de Belgische telecomregulator, hebben nog niet geleid tot concurrerende prijzen voor vaste telefonie. De Europese Commissie heeft vandaag een brief openbaar gemaakt waarin zij het BIPT verzoekt de corrigerende maatregelen op de wholesalemarkt naar behoren af te dwingen en binnen een jaar een nieuwe marktanalyse uit te voeren. Het BIPT moet ook zo snel mogelijk de prijsbeheersingsverplichting herzien die het aan Belgacom, de bestaande telecommunicatie-exploitant, heeft opgelegd om vaste telefonie voor Belgische klanten goedkoper te maken.

"Om de concurrentie op de Europese telecommunicatiemarkten te verbeteren en de belangen van consumenten te beschermen moeten corrigerende maatregelen niet alleen effectief zijn maar ook snel worden afgedwongen", zegt Viviane Reding, Europees commissaris voor Informatiemaatschappij en Media. "De Belgische retailmarkten voor vaste telefonie voldoen aan alle voorwaarden om concurrerend te zijn en tot een ruime keuze en betaalbare prijzen voor Belgische consumenten te leiden. Toch behoren de algemene retailprijzen voor vaste telefonie in België tot de hoogste in de EU. Voor de Belgische consumenten is dit niet aanvaardbaar. De Europese Commissie zal de Belgische markt zeer nauwlettend in het oog houden. In deze kwestie willen wij van de Belgische telecomregulator binnen een jaar oplossingen zien ".

In een brief aan de Belgische telecomregulator heeft de Europese Commissie de vaststelling van het BIPT bevestigd dat Belgacom nog altijd dominant is op de Belgische markt voor vaste telefonie en daarom aan regelgeving ex ante onderworpen is.

Tegelijk wijst de Commissie erop dat de verplichting tot het verhuren van lijnen op wholesaleniveau nog niet is nageleefd. Het BIPT legde die verhuurverplichting in 2006 aan Belgacom op om alternatieve exploitanten in staat te stellen de netwerken van Belgacom te gebruiken. Bovendien bestaat al sinds 2000 de verplichting inzake carrier(pre)selectie, waardoor consumenten in België hun telecomexploitant kunnen kiezen. Volgens de Commissie had dit samen met de hoge penetratiegraad van de breedbandcommunicatie tot daadwerkelijke concurrentie op de markt voor vaste telefonie moeten leiden.

In deze samenhang heeft het BIPT Belgacom een prijsbeheersingsverplichting opgelegd. Die is tot nog toe ondoeltreffend gebleken om tot concurrerende gesprekstarieven te komen, in het bijzonder voor gesprekken van vaste naar mobiele toestellen. In de brief die zij vandaag openbaar heeft gemaakt vraagt de Europese Commissie daarom van het BIPT meer inspanningen om erover te waken dat Belgacom de corrigerende maatregelen op wholesaleniveau volledig naleeft. Het BIPT wordt ook verzocht de marktontwikkelingen op de voet te volgen. Om de hoge prijzen aan te pakken moet het BIPT intussen de huidige corrigerende maatregelen op retailniveau wijzigen. De corrigerende maatregelen moeten er vooral voor zorgen dat consumenten voordeel halen uit de kostenbesparingen door de lagere interconnectieprijzen op wholesaleniveau.

De Commissie verzoekt het BIPT ook binnen een jaar een nieuwe marktanalyse uit te voeren om na te gaan of het met de bestaande corrigerende maatregelen op wholesaleniveau mogelijk zou zijn de retailmarkten te dereguleren.

Achtergrond :

De markten waarvan de Belgische regulator kennisgeving heeft gedaan (lokale en nationale vaste telefonie op retailniveau voor de particuliere en niet-particuliere markt) zijn geschrapt van de lijst van gereguleerde markten die door de Commissie wordt opgesteld (IP/07/1678). Daarom heeft het BIPT zijn stelling gemotiveerd dat er voor alternatieve operatoren op deze markten hoge toegangsbelemmeringen bestaan die niet van voorbijgaande aard zijn. Het BIPT is van oordeel dat deze markten structureel niet concurrerend genoeg zijn en dat het niet voldoende zou zijn het concurrentierecht toe te passen om de betreffende markttekortkomingen doeltreffend aan te pakken. Het BIPT heeft bijgevolg geconcludeerd dat de markten voor vaste telefonie gereguleerd moeten blijven, hoewel sommige alternatieve exploitanten vastetelefoniediensten leveren (zoals carrierpreselectie en voice over broadband).

De op 20 oktober gepubliceerde brief van de Commissie is verzonden volgens de procedure van artikel 7, die vastgelegd is in de kaderrichtlijn telecommunicatiemarkten van de EU (MEMO/08/620). Krachtens deze procedure zijn nationale telecomregulatoren verplicht de Commissie in kennis te stellen van regulerende maatregelen. Als die maatregelen betrekking hebben op marktdefinities of marktmachtanalyses (bv. als een of meerdere spelers dominant is/zijn), kan de Commissie de nationale regulator verzoeken de maatregel in te trekken. Als het om corrigerende maatregelen gaat, kan de Commissie opmerkingen maken waarmee de nationale telecomregulator rekening moet houden.

Voor meer informatie :

De brief van de Commissie is beschikbaar op internet:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/commission_decisions/index_en.htm

Voor de procedure van artikel 7 zie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?