AA
(14/11/08) EU-energiestrategie gebaseerd op gebrekkig onderzoek

De Europese Commissie heeft op 13 november 2008 een uitgebreid energiepakket voorgesteld dat een nieuwe impuls moet geven aan de energiezekerheid in Europa, ter ondersteuning van de 20-20-20 klimaatsveranderingvoorstellen die in december groen licht moeten krijgen.

Volgens de Groene fractie in het Europese Parlement is de strategie gebaseerd op gebrekkige informatie uit bevooroordeeld onderzoek. Ondermaats als basis voor een degelijk energiebeleid, vinden Claude Turmes en Rebecca Harms. Het fractiebericht leest u onderaan de pagina.

PERSBERICHT VAN DE EUROPESE COMMISSIE

De Commissie stelt een nieuwe strategie voor om energiesolidariteit op te bouwen tussen de lidstaten onderling en een nieuw beleid op het gebied van energienetwerken om investeringen in efficiëntere en koolstofarme energienetwerken te stimuleren. De Commissie stelt een nieuw EU-actieplan voor energiezekerheid en ‑solidariteit voor, waarin vijf gebieden worden aangegeven waarop meer actie nodig is om een duurzame energievoorziening veilig te stellen. De Commissie kijkt ook naar de uitdagingen waarmee Europa tussen 2020 en 2050 zal worden geconfronteerd. Voorts wordt met een pakket energie‑efficiëntievoorstellen beoogd energiebesparingen te realiseren op belangrijke gebieden, door de wetgeving in verband met energie-efficiëntie voor gebouwen en energieverbruikende producten aan te scherpen en meer gewicht toe te kennen aan certificaten inzake energieprestaties en inspectieverslagen van verwarmings- en airconditioningsystemen.

Bij de voorstelling van de tweede strategische toetsing van het energiebeleid van de Commissie verklaarde Commissie-voorzitter José Manuel Barroso: "Het afgelopen jaar zijn de energieprijzen in de Europese Unie met gemiddeld 15% gestegen. 54% van de energie in Europa wordt geïmporteerd tegen een prijs van 700 euro per EU‑burger. We moeten dringend maatregelen nemen om onze energie-efficiëntie te verhogen en onze afhankelijkheid van geïmporteerde energie te verminderen. We moeten investeren en diversifiëren. De voorstellen die vandaag zijn aangenomen, vertolken duidelijk de wil van de Commissie om een veilige en duurzame energievoorziening te waarborgen en moeten ons helpen om de belangrijke 20‑20‑20 klimaatveranderingsdoelstellingen te halen.

Andris Piebalgs, commissaris voor energie, benadrukte de kansen op nieuwe investeringen, kostenbesparingen en banen. "De EU slaat als nooit tevoren de handen in elkaar om iets te doen aan klimaatverandering, hoge energieprijzen en energiezekerheid. Maar we moeten meer doen, we moeten ambitieuzer en doortastender zijn om het risico op energietekorten in te toekomst te voorkomen. Dit betekent dat we moeten investeren. Investeren in energie, met inbegrip van energie-efficiëntie, betekent onze economie het duwtje in de rug geven dat zij op dit ogenblik nodig heeft."

Europees commissaris voor externe betrekkingen en Europees nabuurschapsbeleid Benita Ferrero-Waldner verklaarde: “Meer aandacht voor energie in de internationale betrekkingen van de EU is van cruciaal belang voor de energiezekerheid van de Unie. Het uitbouwen van sterke en betrouwbare energiepartnerschappen met producerende landen, doorvoerlanden en andere grote energieverbruikende landen is van essentieel belang. De nieuwe generatie bepalingen met betrekking tot onze onderlinge energie-afhankelijkheid die vandaag wordt voorgesteld, betekent dan ook een belangrijke stap vooruit. Bij de huidige herziening worden ook maatregelen voorgesteld om in de EU nog meer de krachten te bundelen ter ondersteuning van vitale infrastructuur teneinde de energievoorziening uit derde landen veilig te stellen.”

De eerste prioriteit van de tweede toetsing van het energiebeleid is het vaststellen en snel toepassen van de maatregelen om de door de Europese Raad geformuleerde doelstellingen van het Europese energiebeleid te halen. Deze doelstellingen beogen een verlaging met 20% van de uitstoot van broeikasgassen, een aandeel van 20% van hernieuwbare energiebronnen in het eindverbruik van energie en een besparing van 20% op de vraag naar energie tegen 2020. In de komende weken zullen de Raad en het Parlement overeenstemming moeten bereiken over dit klimaatveranderingspakket, dat in januari 2008 door de Commissie is voorgesteld. Schonere, diversere en efficiëntere energiebronnen zullen de economie en de energievoorziening van Europa ten goede komen. De nieuwe regels zullen ook een stabieler, samenhangender en doorzichtiger klimaat creëren voor nieuwe investeringen in energie.

De tweede prioriteit is het aanpakken van de toenemende onzekerheid omtrent de energievoorziening in Europa. Zelfs wanneer de doelstellingen van het beleid inzake hernieuwbare energie zijn bereikt, is de kans groot dat Europa dan afhankelijk is van meer geïmporteerde energie dan vandaag. De EU moet het huidige beleid verbeteren om de beoogde energie-efficiëntie te kunnen verwezenlijken. Voorts moet de EU beter worden toegerust om samen een crisissituatie aan te pakken.

In het nieuwe actieplan van de EU voor energiezekerheid en -solidariteit geeft de Commissie vijf gebieden aan waarop meer actie nodig is om de EU op weg te helpen naar een veiliger en meer duurzame energievoorziening voor de toekomst en het risico op een algemene crisis in de EU te voorkomen. Er is meer doeltreffende steun nodig voor projecten om de vereiste infrastructuur te bouwen. De EU moet beter gebruik maken van haar eigen energiebronnen en dat geldt zowel voor de hernieuwbare als de fossiele bronnen. Er moet meer aandacht worden besteed aan solidariteit, met inbegrip van EU-brede crisismechanismen, olievoorraden en diverse mechanismen om eventuele gastekorten op te vangen. Er moeten dringend extra inspanningen worden gedaan om de energie-efficiëntie te verhogen.

Er moet meer aandacht worden gegeven aan energie in de internationale betrekkingen van de EU, ook door het opbouwen van relaties met producerende landen, doorvoerlanden en verbruikende landen, die van elkaar afhankelijk zijn. Een en ander zal helpen om de doelstellingen van het energiebeleid van de EU te verwezenlijken en de invloed van de EU op internationale energieontwikkelingen te versterken. Nauwere coördinatie tussen de lidstaten onderling en met de Commissie op het gebied van externe betrekkingen inzake energie zijn in dit verband van bijzonder belang.

Tegelijkertijd legt de Commissie een aantal ondersteunende documenten voor, waarmee deze actielijnen verder worden uitgewerkt. Energie-efficiëntie staat op de voorgrond. Een pakket energie-efficiëntievoorstellen richt zich op energiebesparing op een aantal gebieden, door belangrijke wetgeving in verband met energie-efficiëntie voor gebouwen en energieverbruikende producten aan te scherpen en meer gewicht toe te kennen aan certificaten inzake energieprestaties en inspectieverslagen van verwarmings- en airconditioningsystemen. Om de efficiëntie van de energievoorziening te verhogen, heeft de Commissie richtsnoeren vastgesteld teneinde de invoering van energieopwekking door hoogefficiënte warmtekrachtkoppinginstallaties mogelijk te maken. De Commissie plant voor 2009 een grondige evaluatie van het Europese actieplan voor energie-efficiëntie.

Investeringen zijn ook een centraal element in het pakket. Er zijn miljarden aan investeringen nodig om verouderde netwerkinfrastructuren in Europa te vervangen en aan te passen aan koolstofarme en hernieuwbare energie. Het Groenboek over energienetwerken stelt zes strategische initiatieven voor die essentieel zijn voor de energiezekerheid in de EU: een interconnectieplan voor het Oostzeegebied, een energiering in het Middellandse Zeegebied, een adequate noord-zuidverbinding voor gas en elektriciteit met Midden- en Zuidoost-Europa, een windenergienetwerk voor de Noordzee, een doorgangsroute voor gas in het zuiden en een effectieve vloeibaar aardgasvoorziening voor Europa.

Achtergrond

De eerste strategische toetsing heeft geleid tot een akkoord in de Europese Raad in maart 2007 over de doelstellingen van het energiebeleid in Europa. Ondertussen heeft de Commissie een aantal maatregelen voorgesteld om deze doelstellingen te verwezenlijken, waaronder een pakket voorstellen om de Europese energiemarkt verder open te stellen dat bijna is aangenomen. Verder is er een strategisch energietechnologieplan voor om schone energietechnologie te stimuleren en zijn er nieuwe maatregelen om het energieverbruik van consumptiegoederen te verbeteren en voorstellen voor nieuwe, verplichte streefcijfers voor hernieuwbare energie en de uitstoot van broeikasgassen.

De Europese Raad van maart 2007 heeft de Commissie verzocht om begin 2009 met een bijgewerkte strategische toetsing van het energiebeleid te komen. De voorstellen die vandaag zijn aangenomen, komen aan dit verzoek tegemoet.

De strategische toetsing van het energiebeleid en bijhorende documenten zijn te vinden op de Europa‑website.


PERSBERICHT VAN DE GROENE FRACTIE (op 12 november 2008)


Energy
EU energy strategy based on flawed and manipulated research

Today the International Energy Agency (IEA) presented its World Energy Outlook in London and tomorrow the European Commission will publish its second Strategic Energy Review, which will outline the priorities for the EU energy policy for the coming years. Analysis (1) commissioned by the Greens/EFA group in the EP has revealed serious flaws in the research guiding the Commission's strategic energy review. Rebecca Harms and Claude Turmes, energy spokespeople for the Greens/EFA group comment on these papers:

"It is nothing short of scandalous that the research behind the 2nd Strategic Energy Review is so flawed. This crucial document is supposed to outline the framework for future EU actions in the energy policy field, yet it is based on completely inaccurate assumptions.

"The IEA has today for the first time ever acknowledged publicly that oil resources are diminishing and oil prices will rise considerably. The inevitability of peak oil can no longer be denied. At the same time however, the European Commission has produced a Strategic Energy Review, which fails to truly recognise the massive impact that peak oil will have on our economies and societies.

"Peak oil poses the greatest threat to our energy security and not to put this as the priority guiding our energy policy is wrong-headed. Transport accounts for a large share of energy use in the EU. The complete failure of the Commission to deal with transport in its review is breathtaking.

"Not only is the Commission misrepresenting the challenge, its strategic review also distorts the necessary EU response. Energy efficiency must be a priority, as the cheapest and most effective way to improve our energy security. EU leaders have committed to an efficiency increase of 20% and a 20% share of renewables by 2020. TheCommission's assumption for future energy needs is not in line with these targets.

"This flawed review cannot be the basis for EU policy in the crucial area of energy. We hope the Parliament and Member States will send the Commission back to the drawing board.

"One disturbing aspect of the IEA report is its apparent recommendation to abandon the climate policy target of limiting global warming 2°C. Scientific experts argue that an absolute limit of 2°C is essential to avoid dangerous climate change. Yet the IEA is arguing that the 2°C climate target would prove too costly and that rather a 3°C strategy should be adopted. Accepting 3°C of warming is simply unacceptable. It is to accept massively increased devastation due to climate change, including exposing hundreds of millions of people to increased water stress."

Het volledige rapport leest u hier

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?