AA
(13/10/08) Wetenschappers waarschuwen voor gezondheidsrisico's door blootstelling aan geluid van persoonlijke muziekspelers

Volgens een advies van het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG), dat vandaag bekend is gemaakt, kan het langdurig luisteren naar persoonlijke muziekspelers bij een hoog geluidsvolume leiden tot blijvende gehoorschade. Uit het wetenschappelijk advies blijkt dat gebruikers van persoonlijke muziekspelers een blijvend gehoorverlies riskeren indien zij ten minste vijf jaar lang een uur per dag naar luide muziek luisteren; dit betreft 5 tot 10% van de gebruikers.

De Europese Commissie heeft het onafhankelijke wetenschappelijke comité verzocht dit probleem te onderzoeken in verband met het wijdverbreide gebruik van persoonlijke muziekspelers en het toenemende aantal jongeren die aan het geluid hiervan zijn blootgesteld. De wetenschappers bevestigen dat er reden voor bezorgdheid is en de Europese Commissie gaat nu samen met de lidstaten en de belanghebbenden onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen om kinderen en jongeren beter te beschermen tegen blootstelling aan geluid van persoonlijke muziekspelers en soortgelijke apparatuur.

Meglena Kuneva, EU-Commissaris voor consumentenbescherming, zei hierover het volgende: "Het is onrustbarend dat zo veel – vooral jonge – mensen die vaak met een hoog volume naar persoonlijke muziekspelers en mobiele telefoons luisteren, onbewust hun gehoor blijvend beschadigen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een duidelijk risico bestaat, dus we moeten snel reageren. Het is vooral belangrijk dat de consumenten zich hiervan bewust worden en dat deze informatie voor iedereen toegankelijk wordt. Ook moeten we in het licht van dit wetenschappelijk advies de bestaande controles herzien zodat zij volledig doeltreffend zijn en aan de nieuwe technologie zijn aangepast."

De huidige voorschriften

Er bestaat al een Europese veiligheidsnorm die het geluidsvolume van persoonlijke muziekspelers beperkt tot 100 dB, maar de bezorgdheid over gehoorschade als gevolg van lange blootstelling aan deze geluidsbronnen neemt toe. Deze schade is grotendeels te voorkomen door maatregelen zoals een verlaging van het geluidsniveau en de duur van de blootstelling. In het advies van het wetenschappelijk comité van de EU wordt erop gewezen dat degenen die hun persoonlijke muziekspelers slechts vijf uur per week bij een hoog volume (meer dan 89 dB) gebruiken, de huidige grenswaarden voor lawaai op de werkplek overschrijden. Gebruikers die langer luisteren, riskeren een blijvend gehoorverlies na vijf jaar. Dit betreft 5 tot 10% van de luisteraars, ofwel 2,5 tot 10 miljoen mensen in de EU.

Wat is de volgende stap van de Commissie?

De Europese Commissie heeft om de wetenschappelijke studie gevraagd in verband met de toenemende bezorgdheid over mogelijke gehoorschade – vooral bij jongeren en kinderen – als gevolg van vrijetijdsactiviteiten zoals het luisteren naar persoonlijke muziekspelers. Op basis van de wetenschappelijk feiten organiseert de Commissie begin 2009 in Brussel een seminar om de conclusies van het wetenschappelijk comité te bespreken met de lidstaten, de sector, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden en om te overleggen over de verder te nemen stappen. Hierbij zal zowel worden gesproken over de voorzorgsmaatregelen die de gebruikers kunnen nemen als over de technische oplossingen om gehoorschade te beperken en de behoefte aan nadere regelgeving of aan herziening van bestaande veiligheidsnormen om de consument te beschermen.

Wat kan de consument doen?

Gebruikers van persoonlijke muziekspelers kunnen nu al praktische voorzorgsmaatregelen nemen. Zo kunnen zij controleren of het maximumvolume van hun apparaat lager kan worden gezet of kunnen zij het volume handmatig verminderen. Ook is het verstandig om de persoonlijke muziekspeler niet te lang achter elkaar te gebruiken om het gehoor te besparen.

Achtergrond

Het is algemeen erkend dat langdurige blootstelling aan te hoge geluidsvolumes het gehoor kan beschadigen. Om de werknemers te beschermen, zijn er grenzen vastgesteld voor het toegestane geluidsniveau op de werkplek. De omgevingsgeluiden waaraan het algemene publiek is blootgesteld – zoals de geluiden van het verkeer, bouwwerkzaamheden, vliegtuigen of uit de woonomgeving – kunnen zeer hinderlijk zijn, maar in de meeste gevallen is het volume niet dermate hoog dat zij het gehoor kunnen beschadigen.

De afgelopen jaren is "vrijetijdslawaai" een steeds grotere bedreiging voor het gehoor geworden omdat het zeer hoge volumes kan bereiken en omdat een steeds groter deel van de bevolking – vooral de jongeren – eraan is blootgesteld. Er bestaat steeds meer ongerustheid over de blootstelling aan de nieuwe generatie van persoonlijke muziekspelers, die het geluid zonder kwaliteitsverlies bij een zeer hoog volume kunnen weergeven. Het gevaar voor gehoorschade is afhankelijk van het geluidsniveau en de duur van de blootstelling.

De laatste tijd is de verkoop van persoonlijke muziekspelers, vooral mp3-spelers, sterk toegenomen. In de EU luisteren naar schatting 50 tot 100 miljoen mensen dagelijks naar persoonlijke muziekspelers. De afgelopen vier jaar zijn er volgens schattingen in totaal 184-246 miljoen draagbare geluidsapparaten en 124-165 miljoen mp3-spelers verkocht. In de hele EU maken miljoenen mensen dagelijks gebruik van persoonlijke muziekspelers en riskeren zij – bij onjuist gebruik – gehoorschade.

Voor de tekst van het advies, zie: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf

De vereenvoudigde versie van het advies:

http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/

Achtergrondinformatie over het WCNG

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?