AA
(06/10/06) Steun Commissie nieuwe initiatieven ter bevordering van dialoog en debat over EU

In het kader van haar Plan D voor "democratie, dialoog en debat", dat in oktober 2005 van start is gegaan, heeft de Commissie besloten om 4,5 miljoen euro te reserveren voor het ondersteunen van pan-Europese projecten van maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die gericht zijn op het bevorderen van dialoog en debat onder burgers over kwesties in verband met de EU. Deze projecten zullen in de tweede helft van 2006 en in 2007 uitgevoerd worden.

Vice-voorzitter Margot Wallström, verantwoordelijk voor institutionele betrekkingen en communicatiestrategie, gaf commentaar op dit besluit: "Onze bedoeling is de resultaten van deze projecten zorgvuldig te bestuderen, in de hoop dat beleidmakers er inspiratie uit zullen kunnen putten in deze periode waarin Europa zich op zijn toekomst bezint. De feedback zal worden meegenomen in het beleidsproces."

De eerste voorlopige resultaten van de projecten zullen in het voorjaar van 2007 worden gepresenteerd. Drie van de zes geselecteerde projecten zullen in alle 25 lidstaten worden uitgevoerd, en de overige drie zullen ten minste vijf landen bestrijken.

De projecten zijn geselecteerd op basis van een in maart 2006 gepubliceerde oproep tot het indienen van voorstellen. Deze oproep was gericht op het ondersteunen van pan-Europese initiatieven die:

- netwerking tussen burgers van de EU en deelname van deze netwerken aan het debat over Europa, zoals voorzien in Plan D van de Commissie, bevorderen;

- de opinies van de burgers verzamelen en onderzoeken, op grote schaal en ook in kwalitatieve zin;

- de bijdragen van burgers als feedback voor beleidmakers analyseren.

Zes geselecteerde projecten

"Tomorrow’s Europe", voorgesteld door de stichting "Notre Europe" (Parijs);

"Speak up Europe", voorgesteld door de "European Movement International” (Brussels)

"European Citizens’ Consultations", voorgesteld door de "Koning Boudewijnstichting" (Brussel).

"Our message to Europe", voorgesteld door de Deutsche Gesellschaft (Berlijn);

"Radio Web Europe", voorgesteld door CENASCA (Rome);

"Our Europe – Our Debate – Our Contributions", voorgesteld door het Europese Huis (Boedapest).

“PLAN D” VOOR DEMOCRATIE, DIALOOG EN DEBAT

Na de negatieve uitslag van de referenda over het Grondwettelijk Verdrag in Frankrijk en Nederland hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de EU in juni 2005 opgeroepen tot een periode van bezinning. Op 13 oktober 2005 heeft de Commissie een Mededeling aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's goedgekeurd betreffende het lanceren van een "Plan D voor Democratie, Dialoog en Debat".

Gedurende de bezinningsperiode heeft de Commissie geluisterd naar de meningen van de burgers over een reeks van thema's in verband met de EU en getracht conclusies te trekken uit de op de verschillende niveaus gevoerde debatten. De Commissie heeft ook aanbevolen dat de nationale debatten binnen een bepaalde structuur zouden moeten plaatsvinden zijn, om te verzekeren dat de feedback een direct effect kan hebben op de beleidsagenda van de Europese Unie. Het voorstel was de debatten te structureren rond drie brede hoofdthema's:

– de economische en sociale ontwikkeling van Europa;

– het beeld van Europa en van de taken van de Unie;

– de grenzen van Europa en zijn rol op het wereldtoneel.

Plan D houdt in dat de Commissie, om de debatten te vergemakkelijken, de maatschappelijke organisaties zal ondersteunen door individuele initiatieven te subsidiëren. Dat was het doel van de op 17 maart 2006 door het DG Communicatie gelanceerde oproep tot het indienen van voorstellen.

De inhoud van de debatten is weerspiegeld in een eerste feedbackproces, met een eerste samenvattend verslag, dat de Commissie in mei 2006 heeft ingediend, als onderdeel van de voorbereiding op de "bestandsopname" tijdens de Europese Raad in juni. De Raad heeft besloten de bezinningsperiode te verlengen, en heeft de belangrijke bijdrage van plan D aan dit proces erkend. Plan D zal dus worden voortgezet, met als aanvullende doelstelling bijzondere aandacht voor enkele geselecteerde acties in de periode tot de Europese Raad in juni 2007.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?