AA
(06/07/05) Europese Commissie stemt in met Belgische steunregeling voor gecombineerd vervoer

De Belgische steunregeling die vandaag door de Commissie is goedgekeurd heeft een looptijd van drie jaar; het jaarlijkse budget bedraagt 30 miljoen euro (15 miljoen in 2005). De steunregeling heeft als doel het bestaande vervoersvolume per spoor te handhaven op 300.000 ITE (intermodale transporteenheden) door te voorkomen dat dit door het wegvervoer wordt overgenomen, en dit volume bovendien over een periode van drie jaar met 20% op te voeren.

De begunstigden zijn exploitanten van gecombineerd goederenvervoer die gebruik maken van het spoor. Het niveau van de steun is zo berekend dat het verschil in kosten tussen de weg en het spoor, dat met name aanzienlijk is op korte afstanden, wordt overbrugd. De externe kosten zijn onder andere de kosten die samenhangen met de uitstoot van toxische gassen en broeikasgassen, verkeersonveiligheid en verkeerslawaai. Zij worden geraamd op 35 euro per 1000 tonkilometer voor het wegvervoer en 15 euro per 1000 tonkilometer voor het spoorvervoer.

De subsidie wordt toegekend wanneer het spoorgedeelte van het gecombineerd vervoer ten minste 51 km bedraagt. De exploitanten van gecombineerd vervoer moeten de subsidie die hun wordt toegekend naar de klanten doorsluizen. Om in aanmerking te komen voor de steun moeten de exploitanten van gecombineerd vervoer van tevoren hun vervoersprognoses indienen; daarbij baseren zij zich met name op de lopende contracten en de vooruitzichten voor het volgende jaar. Iedere subsidie die na afloop van het begrotingsjaar niet kan worden gerechtvaardigd, moet door de exploitant worden teruggestort.

De Commissie heeft geconcludeerd dat de Belgische steunregeling verenigbaar is met de concurrentieregels en een bijdrage levert aan het gemeenschappelijk vervoerbeleid, dat beoogt het goederenvervoer per spoor te bevorderen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?