AA
(05/09/07) Beperken van aan alcohol gerelateerde schade

Het Europees Parlement verwelkomt de aanpak die de Commissie heeft gekozen in haar mededeling over alcoholmisbruik en de schadelijke gevolgen daarvan voor de gezondheid. Het EP doet echter een oproep aan de Commissie om tastbaardere maatregelen te ontwikkelen die zijn gericht op de kwetsbaarste groepen, zoals jongeren en zwangere vrouwen, en op de gevoeligste categorieën, zoals bestuurders en werkenden.

Het Parlement maakt zich zorgen over het toenemende alcoholgebruik onder jonge mensen. Het EP constateert de zorgwekkende trend dat mensen op steeds jongere leeftijd beginnen met drinken en dat jongeren gevaarlijk gedrag vertonen zoals gecombineerd gebruik van alcohol en drugs en rijden onder invloed van alcohol en drugs.

Het EP roept de Europese Commissie op de schadelijke gevolgen van alcoholmisbruik onder jongeren in de lidstaten te benoemen en te kwantificeren om vervolgens Europese doelstellingen voor de lidstaten te formuleren voor het terugdringen van dit alcoholmisbruik. Hierbij zouden de lidstaten zich moeten verbinden om vóór 2012 de schadelijke gevolgen van alcoholmisbruik onder jongeren met minimaal 20 procent en vóór 2020 met minimaal 50 procent te verminderen.

De EP-leden roepen de Europese Commissie verder op de toegang tot en de beschikbaarheid van alcoholische dranken voor jonge mensen te beperken, bijvoorbeeld door strikte toepassing van de bestaande wetgeving die verkoop van alcohol aan jonge mensen verbiedt en door verkopers en distributeurs, in het bijzonder supermarkten en andere winkels, intensiever te controleren. Verder wil het Parlement dat op Europees niveau een alcohollimiet van 0% wordt ingesteld voor beginnende bestuurders.

De Europese Commissie wordt bovendien opgeroepen alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de controle op rijden onder invloed tot het maximum te verhogen. Ook wil het Parlement dat de door de lidstaten opgelegde straffen voor rijden onder invloed worden verhoogd, zoals een langere intrekking van het rijbewijs.

Het EP roept op tot speciale sociale hulp aan kinderen die opgroeien in een gezin met aan alcohol gerelateerde problemen. Het Parlement wil dat er een alarmnummer wordt ingesteld om aan alcohol gerelateerde mishandeling binnen het gezin te melden. Ten slotte nodigt het EP de Commissie uit voorlichtingscampagnes te voeren en informatiecampagnes van de lidstaten in samenwerking met belangengroepen te ondersteunen die gericht zijn op verantwoorde en matige consumptie en die informeren over de negatieve effecten van alcoholmisbruik op de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?