AA
(03/02/04) Snelle verbindingen voor Europa - Unie ziet jobs en economische groei in informatie- en communicatietechnologie

Het belang van investeringen in en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor de groei en werkgelegenheid in Europa wordt voor het voetlicht gebracht in een mededeling die de Commissie vandaag heeft vastgesteld ter voorbereiding van de Europese Raad van dit voorjaar. Zij vestigt daarin de aandacht op de betekenis van de sector elektronische communicatie voor de gezondheid van de Europese economie en de sleutelrol die deze speelt bij de verhoging van de productiviteit. Een verdere groei is afhankelijk van het aanbod van nieuwe diensten die via snelle vaste en draadloze netwerken op basis van breedband- en 3G mobiele communicatietechnologie worden geleverd, terwijl de beleidsmakers meer moeten doen om de voorwaarden voor snelle investeringen te verbeteren. In het verslag wordt de aandacht gevestigd op de voornaamste prioriteiten, zoals de tenuitvoerlegging van het nieuwe regelgevingskader voor elektronische communicatie, de maatregelen ter verbetering van de breedbanddekking in gebieden waar deze onvoldoende is, het stimuleren van de vraag en de succesvolle uitrol van mobiele communicatie van de derde generatie. Een en ander zou moeten worden bevestigd door de lopende tussentijdse beoordeling van het eEurope-actieplan 2005.

e-EUROPE

"Als de Unie het effect van de informatiemaatschappij als motor voor de groei, productiviteit en werkgelegenheid zo groot mogelijk wil maken, moeten wij een gunstig investeringsklimaat scheppen", aldus Erkki Liikanen, commissielid voor Ondernemingen en Informatiemaatschappij. "Ons verslag is een graadmeter voor de sector. Het laat zien dat er in het afgelopen jaren veel verbeterd is, vooral dankzij het doorzetten van de groei van mobiele, breedband- en internetdiensten. In 2004 zou de vraag naar mobiele datadiensten de plaats van breedband als belangrijkste impuls voor economisch herstel kunnen innemen. Het regelgevingskader en de technologieën zijn nu aanwezig, maar om daar zoveel mogelijk profijt van te trekken is er nu opnieuw een duidelijke politieke vastberadenheid nodig om van eEurope werkelijkheid te maken".

Na twee jaar van consolidatie in de nasleep van de krachtige recessie van 2000-2001 lijkt de tijd nu rijp voor een krachtigere groei van de sector. In 2003 vertoonde de sector elektronische communicatie een bescheiden groei. De aanwas van de opbrengsten wordt geraamd op 2,6%, een stijging die vergelijkbaar is met die van het nominale BBP. Het grootste deel van de algemene toename van de opbrengsten komt voor rekening van mobiele diensten, maar ook breedband- en internetdiensten zijn blijven groeien.

Het aantal breedbandaansluitingen is in de periode van twaalf maanden tot oktober 2003 verdubbeld tot ongeveer 20 miljoen aansluitingen in de gehele EU. Het aantal breedbandabonnementen varieert evenwel sterk tussen de lidstaten. Dit bewijst dat we ons moeten blijven inspannen om te voorkomen dat de digitale kloof breder wordt. Ook 3G-diensten hebben, met ongeveer 500.000 abonnees verspreid over vijf lidstaten, hun aanwezigheid voelbaar gemaakt. Tegen eind 2004 moeten meer dan 40 3G-netwerken op commerciële basis diensten aanbieden in reactie op de vraag naar snelle data toegang voor e-mails, internet en online-diensten onderweg.

Verdere verbetering zal afhangen van de vraag of de investeringen in ICT aantrekken. Toen de internet-zeepbel was gebarsten, zijn de telecom-exploitanten in het kader van hun consolidatieplannen hun kapitaalslasten gaan verlagen. Om de groei van de sector als geheel te herstellen, moet een nieuwe impuls worden gegeven aan de investeringen. De omvang daarvan zal afhangen van wat de beleidsmakers bij de overheid doen: door de tenuitvoerlegging van het nieuwe regelgevingskader zal de rechtszekerheid voor investeringen groeien: door de uitvoering van nationale breedbandstrategieën zal een extra vraag worden gegenereerd terwijl de uitrol van 3G-netwerken zal worden bevorderd door de belemmeringen in de wetgeving en op technisch gebied uit de weg te ruimen.

VIER PRIORITEITEN

Daarom worden in het verslag van de Commissie vier prioritaire gebieden genoemd:

1) Inspelen op veranderingen in de regelgeving. Door een late of onjuiste omzetting van het nieuwe regelgevingskader voor elektronische communicatie door de lidstaten wordt de concurrentie gehinderd en ontstaat er onzekerheid. Tegen een aantal lidstaten zijn inbreukprocedures ingeleid omdat zij verzuimd hebben de nieuwe maatregelen in de nationale wetgeving te verwerken. Ook in 2004 blijft de volledige en doeltreffende omzetting van deze voorschriften door de huidige en de nieuwe lidstaten een van de belangrijkste prioriteiten. Bovendien moeten de nieuwe voorschriften op uniforme wijze door de nationale regelgevingsinstanties worden toegepast. Met name de later dit jaar te verschijnen gemeenschappelijke richtsnoeren inzake voorzieningen die exploitanten met aanmerkelijke marktmacht kunnen worden opgelegd, zijn van groot belang. Zij moeten de regelgevingsinstanties helpen investeringen te stimuleren en ervoor zorgen dat er op de opkomende markten geen nodeloze verplichtingen worden opgelegd.

2) Verbetering van de breedbanddekking in gebieden waar deze onvoldoende is. In het kader van het eEurope-actieplan hebben de lidstaten erin toegestemd uiterlijk aan het begin van dit jaar nationale breedbandstrategieën te zullen opstellen. Denemarken, Finland, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, en het VK, hebben evenals Polen al de laatste hand aan dergelijke strategieën gelegd. Er moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de inventarisatie van gebieden waar de informatiemaatschappij zich in een lager tempo dreigt te zullen ontwikkelen omdat de vraag niet hoog genoeg is om de uitrol van breedbanddiensten te rechtvaardigen. Financiering door de EU kan hierbij, naast nationale, regionale of lokale actie, een rol bij spelen. Er bestaan ook richtsnoeren over hoe de structuurfondsen in dergelijke gebieden kunnen worden ingezet. De uitwisseling van goede praktijken en innovatieve oplossingen kan profiteren van de oprichting van een "Forum inzake de digitale scheidslijn" later dit jaar. De Commissie zal overigens medio dit jaar verslag uitbrengen over deze nationale strategieën.

3) Het stimuleren van de vraag. Ofschoon een meerderheid van de huishoudens in de EU een breedbandaansluiting kan krijgen, heeft slechts een fractie ook werkelijk van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Voor de breedbandmarkt lijkt het gebruik dan ook eerder een probleem te worden dan de uitrol.
Uit de ervaringen in landen met de hoogste niveaus van breedbandpenetratie blijkt het belang van werkelijke netwerkgebaseerde concurrentie om de prijzen omlaag te drijven en innovatieve online-diensten te bevorderen. Bovendien kunnen ook vraagstimulerende maatregelen van de lidstaten een rol spelen. Zij stimuleren het gebruik van ICT voor steeds meer sleuteldiensten - lokale en nationale overheidsdiensten, gezondheidszorg en onderwijs - en zorgen ervoor dat deze online toegankelijk worden.Tegelijkertijd moeten nieuwe stappen worden gezet op het gebied van veiligheid, digitaal-rechtenbeheer en interoperabiliteit van verschillende diensten en apparaten. De tussentijdse evaluatie van het actieplan eEurope 2005, die in de zomer moet zijn afgerond, biedt een mogelijkheid voor verdere ondersteuning.

4) Een succesvolle start van mobiele communicatie van de derde generatie. Het verslag van het platform voor mobiele communicatie en technologie schetst een strategische visie van de belangrijkste spelers in deze sector voor de toekomst van mobiele diensten door de aandacht te vestigen op een reeks uitdagingen in de commerciële en regelgevingssfeer (zie IP/04/23). Deze gecorrigeerde, datagestuurde 3G-wereld zal complexer zijn dan de spraakgebaseerde wereld van GSM. Als dit lukt kunnen aantrekkelijke nieuwe diensten worden aangeboden en krijgt de productiviteit in de Unie een krachtige impuls. In de loop van dit jaar zal de Commissie haar benadering uiteenzetten en het overleg met de marktspelers voortzetten teneinde strategische onderzoekprioriteiten te definiëren voor de sector mobiele communicatie.

De integrale mededeling

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?